BPV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
Ing. Lenka Kopečková (cvičící)
Ing. Zuzana Špačková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 P102, Čt 9:20–11:00 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VEEK/01: Po 7:40–9:15 P201, D. Špalková
BPV_VEEK/02: Po 9:20–11:00 P104, J. Špalek
BPV_VEEK/03: Po 11:05–12:45 P403, D. Špalková
BPV_VEEK/04: Po 11:05–12:45 P103, Z. Špačková
BPV_VEEK/05: Út 7:40–9:15 P104, V. Hyánek
BPV_VEEK/06: Út 9:20–11:00 P403, V. Hyánek
BPV_VEEK/07: Út 14:35–16:15 P403, Z. Špačková
BPV_VEEK/08: St 9:20–11:00 P103, Z. Špačková
BPV_VEEK/09: Út 7:40–9:15 P403, Tato seminární skupina se nebude v semestru podzim 2013 otevírat.
BPV_VEEK/10: Pá 9:20–11:00 P312, L. Kopečková
BPV_VEEK/11: Pá 11:05–12:45 P312, Tato seminární skupina se nebude v semestru podzim 2013 otevírat.
Předpoklady
(! PVVE Veřejná ekonomie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomie. Ta se zabývá onou částí národního hospodářství, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem.
Výklad látky je rozdělen do několika vzájemně souvisejících bloků: V prvním bloku výuka bezprostředně navazuje na základní kurz Mikroekonomie a rozvádí roli státu a jeho ekonomické funkce. Důraz je přitom kladen zejména na příčiny existence veřejného sektoru. Cílem je mimo jiné prohloubit schopnosti kriticko-analytického ekonomického myšlení.
Druhý blok je věnován fungování veřejného sektoru z pohledu jeho schopnosti dosahovat efektivních stavů alokace vzácných zdrojů. Mimo jiné se zde věnujeme procesům tvorby rozhodnutí o alokaci zdrojů ve veřejném sektoru - veřejné volbě a základům veřejné politiky. Cílem je, aby studenti pochopili role a motivace hlavních subjektů podílejících se na veřejné volbě. Studenti by si z tohoto bloku odnést znalosti nástrojů a postupů redukujících přirozenou tendenci veřejného sektoru k neefektivnosti.
Třetí blok rozebírá anatomii finančních toků ve veřejném sektoru, tj. veřejné finance jako dominantní kategorii. Jsou vysvětleny toky veřejných financí, veřejné rozpočty a veřejné výdaje. Cílem je porozumění hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí. Tento blok rovněž uvádí studenty do daňové teorie. Cílem je porozumění daňovým principům a pochopení rozdílů v přístupech při řešení otázek daňové politiky.
Osnova
 • 1. Veřejný sektor, smíšená ekonomika, neziskový sektor. Vysvětlete tyto pojmy, jejich vzájemné vazby. Rozsah VS, měření, porovnávání VS, vývojové tendence. Aplikujte na vyspělé země a Českou republiku.
 • 2. Funkce veřejného sektoru, různé přístupy a názory na (ne)potřebnost veřejného sektoru.
 • 3. Příčiny existence veřejného sektoru. Selhání trhu. Distribuční spravedlnost.
 • 4. Externality, pojem, řešení.
 • 5. Základy teorie statků. Kolektivní - veřejné statky, smíšené statky
 • 6. Příčiny selhání veřejného sektoru. Efektivnost veřejného sektoru.
 • 7. Nástroje zvyšování efektivnosti VS: hodnocení projektů. Typy užitků a nákladů, oceňování
 • 8.Veřejná volba
 • 9. Veřejná politika - její tvorba a realizace
 • 10. Veřejné finance. Pojem, funkce. Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty. Rozpočtový proces, parafiskální fondy.
 • 11. Rozpočtový deficit a veřejný dluh.
 • 12. Veřejné výdaje a veřejné příjmy. Typologie, struktura. Trendy, příčiny růstu.
 • 13.Finance územních celků. Principy prostorové alokace příjmů a výdajů. Místní rozpočty
 • 14. Základy daňové teorie. Daňové principy. Klasifikace daní.
 • 15. Pojetí daňové spravedlnosti.
 • 16. Důsledky zdanění. Přesun a dopad. Daňové zatížení, dopady na efektivnost, mrtvá ztráta.
Literatura
  povinná literatura
 • Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie, DSO 2013
  doporučená literatura
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
 • MEDVEĎ, Jozef a Juraj NEMEC. Mikroekonomické východiská verejných financí. Bratislava: Sprint, 2004. 184 s. ISBN 8089085296. info
 • POTŮČEK, Martin, Jiří MUSIL a Miroslava MAŠKOVÁ. Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 9788086429861. info
  neurčeno
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
 • MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 64 s. Stručný průvodce studiem, 1. ISBN 80-210-3562-5. info
Výukové metody
přednášky, samostudium zadané literatury, semináře, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Zkouška má ústní formu. Předpokladem připuštění ke zkoušce je získání alespoň 60% bodů ze dvou průběžných písemných zkoušek.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2013/BPV_VEEK/
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: podmínkou připouštění ke zkoušce je získání alespoň 60% bodů ze dvou písemných testů během semestru. Body lze získat i zpracováním seminárních prací, resp. jejich obhajobami. Podrobnosti na prvním cvičení.
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVVE.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.