KPOPRI Obchodní právo I

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KPOPRI/01: So 14. 3. 12:50–15:20 P101, 12:50–15:20 P102, Ne 15. 3. 16:20–18:45 P102, 16:20–18:45 P101, J. Šedová
KPOPRI/02: Ne 8. 3. 12:50–15:20 P101, Ne 24. 5. 16:20–18:45 P101, J. Šedová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními obchodně-právními instituty. Úvodní část kurzu je věnována právní úpravě podnikání, postavení podnikatele a obchodního rejstříku. Druhá část je zaměřena na jednotlivé typy obchodních společností, specielně je vysvětlena právní úprava založení, vzniku a zániku obchodní společnosti. Objasněna je i právní úprava majetkových poměrů společnosti a právní postavení společníků. V třetí části kurzu jsou vysvětleny základy právní úpravy obchodně-právních závazkových vztahů, právní úpravy jednotlivých typů obchodních smluv a základních zajišťovacích prostředků.
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
vysvětlit základní právní pravidla jednotlivých forem obchodních společností;
analyzovat právní pravidla uplatňování vlastnických práv společníků obchodních společností;
orientovat se v problémech ručení společníků za závazky společnosti;
činit odůvodněná rozhodnutí o právních nárocích věřitelů společností;
rozeznávat rizika spojená s uzavíráním obchodních smluv;
pochopit význam obchodních závazků a jejich zajištění;
pracovat se základními právními dokumenty obchodního práva, tak aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti podnikatelského prostředí.
Osnova
 • 1. Obchodní právo (předmět, systém, prameny). Obecné podmínky podnikání a jeho subjekty. Podnikatelé, podmínky podnikání, obchodní firma.
 • 2. Právní jednání při podnikatelské činnosti. Podnikání zahraničních osob. Živnostenské a neživnostenské podnikání. Obchodní rejstřík.
 • 3. Obchodní společnost (obecná úprava) I. Charakteristika obchodní společnosti. Třídění obchodních společností. Zneužití hlasů ve společnosti. Majetkové poměry obchodní společnosti. Vklad do obchodní společnosti. Základní kapitál. Založení a vznik obchodní společnosti. Orgány obchodní společnosti. Zákaz konkurence. Práva a povinnosti společníků.
 • 4. Obchodní společnost (obecná úprava) II. Pojem obchodního podílu a dispozice s obchodním podílem. Způsoby a důvody zrušení obchodních společností a účasti společníků na společnosti, vypořádání společníků při zániku účasti na společnosti. Zánik společnosti.
 • 5. Osobní obchodní společnosti: Veřejná obchodní společnost. Založení a vznik v.o.s. Práva a povinnosti společníků. Vnitřní organizace společnosti. Zánik a zrušení společnosti.
 • 6. Osobní obchodní společnosti: Komanditní společnost. Založení a vznik komanditní společnosti. Společníci společnosti. Práva a povinnosti společníků. Orgány společnosti. Zánik a zrušení společnosti.
 • 7. Kapitálové společnosti: Společnost s ručením omezeným. Zakladatelé s.r.o., založení společnosti, povaha a právní charakteristika společenské smlouvy, vklady a jejich správa (přehled), nepeněžité vklady a jejich oceňování, postavení společníka v s.r.o., přehled jeho práv a povinností, obchodní podíl, dispozice s obchodním podílem, vypořádací podíl, orgány společnosti, kaduční řízení, zákaz konkurence v s.r.o., rezervní fond. Zrušení společnosti a jeho právní důsledky.
 • 8. Kapitálové společnosti: Akciová společnost. Definování akciové společnosti. Pojem akcie. Druhy akcií. Založení a vznik akciové společnosti. Základní kapitál, jeho snižování a zvyšování. Organizace akciové společnosti. Orgány akciové společnosti. Odpovědnost a ručení členů dozorčí rady a představenstva. Práva akcionářů. Minoritní práva akcionářů.
 • 9. Přeměny obchodní společnosti. Fúze. Koncernové právo. Rozdělení společnosti. Změna právní formy společnosti. Fúze: fúze sloučením, fúze splynutím, průběh fúze, smlouva o fúzi. Definování koncernu. Faktický a smluvní koncern. Ovládací smlouva. Vztah mezi ovládací a ovládanou osobou neupravený ovládací smlouvou.
 • 10. Živnostenské právo
 • 11. Odpovědnost, ručení. Majetková odpovědnost obchodních společností a ručení společníků. Základní úprava odpovědnosti v obchodním právu. Odpovědnost za škodu. Předpoklady odpovědnosti. Okolnosti vylučující odpovědnost. Odpovědnost ze závazku.
 • 12. Úvod do soutěžního práva. Nekalá soutěž. Soutěžní právo. Jeho pojem a účel. Dvě větve soutěžního práva. Stručná charakteristika antimonopolního práva. Soutěžní vztah. Relevantní trh. Generální klauzule. Skutkové podstaty nekalé soutěže. Nároky vzniklé z nekalosoutěžních deliktů (přehled).
 • 13. Obchodní závazky. Obecná charakteristika.Vznik závazků Obchodně právní smlouva, vznik, změny, zajištění a zánik smlouvy. Přehled smluvních typů obchodních smluv.
Literatura
 • 2. Šedová J. Obchodní právo I. Distanční studijní opora. ESF MU v Brně. 2005. ISBN 80-210-3331-2.
 • Švarc, Z. a kol. Základy obchodního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, 476 s., ISBN 86898-51-2.
 • Doporučená literatura: Eliáš, K.: Akciová společnost. Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. Linde, Praha 2000
 • 1. Večerková, A.- Faldyna, F. - Kobliha, I.- Pokorná, J.- Vítek, J.-Tomsa, M.-Rozehnalová, N.- Balabán, P. - Pohl, T. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: Meritum 2005. 1386 s. ISBN 80-86395-90-1.
Metody hodnocení
Kurz má distanční formu studia. Končí písemnou zkouškou. Předpokladem pro přihlášení na zkoušku je vypracování a odevzdání písemné práce, která bude opravena tutorem (POT) ve stanoveném termínu.
Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou tříhodinových bloků podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál: témata č. 1.-6.
2. tutoriál: témata č. 7.-13.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/KPOPRI