KVKOBP Bakalářský seminář

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
So 28. 2. 8:30–11:50 P106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem bakalářského semináře je porozumění obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce; poskytnutí vybraných informací usnadňujících zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni (s důrazem na vlastní přínosy řešení). Hlavním cílem bakalářského semináře tedy je: osvojení si metodiky spojené s formulací cílů bakalářské práce a definicí výchozích hypotéz. V rámci semináře se studenti seznámí také s výběrem metodických postupů jejího zpracování, s výběrem informačních zdrojů, se zobecněním resp. generalizaci získaných poznatků. Student si rovněž osvojí základní zásady psaní odborného textu a jeho prezentace.
Osnova
  • Základní obsahové a formální náležitosti zpracování bakalářské práce
  • Hlavní kritéria hodnocení práce
  • Nejčastější problémy spojené se zpracováním a obhajobou diplomové práce.
  • Pravidla práce s literaturou. Bibliografické citace, etika práce s prameny, plagiátorství.
  • Informační zdroje.
  • Individuální konzultace k vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování bakalářské práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování bakalářské práce včetně výběru odpovídajícího metodického postupu.
Literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Metody hodnocení
Postup při zpracovávání bakalářské práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je aktivní účast nejen na úvodním semináři, ale i na individuálních konzultacích s vedoucím bakalářské práce, přičemž jsou zohledněny dosažené pokroky při zpracování bakalářské práce.
Informace učitele
další doporučená literatura/additional recommended literature:
Bibliografické citace – obsah, forma a struktura. ČSN ISO 690. Česká norma. Praha : Český normalizační institut, 1996. Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory. ČSN 01 6910. Česká norma. Praha : Český normalizační institut, 1997.
Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. In Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium za příslušný akademický rok. Brno: Masarykova univerzita.
Binding information for the elaboration of diploma and Bachelor theses. Available in Study catalogues of the Faculty of Economics and Administration for both the full-time and distant form of study for the respective academic year. Brno: Masaryk University
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s vedoucím práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/KVKOBP