MKF_FIDE Finanční deriváty

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. (přednášející)
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Finanční deriváty se zabývá především pevnými a podmíněnými termínovými derivátovými instrumenty jako jsou forwardy, futures, swapy a opce. Objasňuje způsoby využití derivátů na finančních trzích, zejména při řízení úrokového a měnového rizika, umožňuje pochopit podstatu finančních derivátů, jejich oceňování a specifika burzovního obchodování derivátů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: vymezit finanční deriváty a porozumět jejich specifickým rysům; porozumět a vysvětlit rozdíly mezi pevnými termínovanými obchody a opčními obchody, ocenit finanční deriváty a navrhnout jejich využití v praxi
Osnova
 • Tématický plán:
 • 1. Vymezení a historie derivátů
 • 2. Pevné termínové kontrakty - forwardy a futures
 • 3. Oceňování forwardů a futures
 • 4. Pevné termínové kontrakty - Swapy
 • 5. Opční instrumenty
 • 6. Oceňování opcí - binomický model
 • 7. Oceňování opcí - Black-Scholesův model
 • 8. Exotické opce 1
 • 9. Exotické opce 2
 • 10. Syntetické termínové derivátové instrumenty
 • 11. Hedging, delta hedging, gama hedging
 • 12. Účtování a zdaňování derivátů
 • 13. Obchody s deriváty, derivátové burzy
Literatura
  povinná literatura
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. info
 • HULL, John. Options, futures, and other derivatives. Global edition. Harlow: Pearson, 2018. 891 stran. ISBN 9781292212890. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Vyd. 2., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2008. 297 s. ISBN 9788024514352. info
 • ŠTURC, Boris. Deriváty finančních trhů. Brno: Masarykova universita, Ekonomicko - správní fakulta, 2002. 66 s. info
 • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančních trhů a mezinárodní finanční management : učební texty pro studenty oboru finanční podnikání. 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 97 s. ISBN 8021030135. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 380 s. ISBN 978-80-247-5871-8. info
Výukové metody
Tutoriál, samostudium, řešení příkladů
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení: Kurz je ukončen ústní zkouškou.
Podmínky připuštění ke zkoušce: Písemný test, minimum 30 bodů z 50.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKF_FIDE