MKF_NEPD Nepřímé daně

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
13/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MKF_NEDA Nepřímé daně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu navazuje na poznatky získané v základních kurzech finančního účetnictví. Dále specifikuje problematiku jednotlivých nepřímých daní v ČR z pohledu podnikatelů – fyzických i právnických osob. Zvláštní pozornost je věnována zejména ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty jako hlavní nepřímé dani zatěžující podnikatelské subjekty v ČR. Nedílnou součástí kurzu je však také analýza spotřebních daní a daní ekologických, jejich vykazování a jejich vazba na účetnictví podniků.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se student bude schopen orientovat v problematice: - DPH, - spotřebních daní, - ekologických daní.
Osnova
 • Tématický plán tutoriálů: 1 Právní úprava nepřímých daní v ČR, zákon o DPH, jeho struktura, zákon o spotřebních daních, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, komunitární právo EU, předmět DPH, daňové subjekty, povinnost registrace 2 Zdanitelná plnění a určení místa uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí, uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost, daňové doklady 3 Základ daně pro výpočet DPH a výpočet DPH u jednotlivých zdanitelných plnění, sazby daně, 4 Osvobození od DPH s nárokem i bez nároku na odpočet DPH 5 Odpočet DPH, krácení odpočtu, 6 Vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, vracení daně, zvláštní režimy daně, 7 Daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení, správa daně 8 Spotřební daně, předmět daně, plátci daně, vznik daňové povinnosti, jednotlivé druhy spotřebních daní, sazby, výpočet 9 Daňová přiznání ke spotřebním daním a další povinnosti plátců ekologické daně – vymezení pojmu, druhy jednotlivých daní, předmět daně, výpočty, daňová přiznání 10 Elektronizace správy nepřímých daní 11 Problematické případy v oblasti nepřímých daní 12 Aktuality v oblasti nepřímých daní, výhled do budoucna
Literatura
  povinná literatura
 • Daňové zákony - aktuálního roku
 • Zákon o dani z přidané hodnoty : komentář. Edited by Monika Novotná - Václav Olšanský. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2021. xix, 791. ISBN 9788074008269. info
 • VOLKOVÁ, Jana a Veronika TOMANOVÁ. Kontrolní hlášení 2016 : výklad s příklady : praktický průvodce novým hlášením. 1. vydání. Praha: Vox, 2016. 80 stran. ISBN 9788087480427. info
 • Zákon o spotřebních daních : komentář. Edited by Bohumila Kotenová - Petra Petrová - Milan Tomíček. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxxiii, 68. ISBN 9788074788833. info
 • SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Spotřební a ekologické daně v České republice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 300 s. ISBN 9788073574437. info
  doporučená literatura
 • GALOČÍK, Svatopluk a František LOUŠA. DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, služby. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 161 stran. ISBN 9788024758381. info
 • Zákon o spotřebních daních s komentářem : k 1.4.2010. Edited by Ivo Šulc. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 407 s. ISBN 9788072636082. info
 • GALOČÍK, Svatopluk a Josef JELÍNEK. Intrastat a DPH v příkladech. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 112 s. ISBN 9788024730738. info
Výukové metody
Tutoriály. V případě nutnosti online výuky proběhnou tutoriály s využitím nástrojů studia online a MS Teams.
Metody hodnocení
1. Podmínkou připuštění ke zkoušce je zpracování POTu v termínu stanoveném v interaktivní osnově a jeho hodnocení splněno. 2. Zkouškový test a konečné hodnocení: Zkouškový test je písemný (v případě nutnosti online zkoušení s využitím odpovědníků v IS). • Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. Tento test bude obsahovat několik teoretických otázek a zpracování komplexních daňových příkladů s cílem výpočtu základů daně a výpočtu daňové povinnosti podnikatelského subjektu. Maximální dosažitelný počet bodů je 30, minimum pro složení zkoušky činí 18 bodů. Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 % B 84 – 91 % C 76 – 83 % D 68 – 75 % E 60 – 67 % F méně než 60 % „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.