MKF_NEDA Nepřímé daně

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
13/0/0. tutorial 12 hodin. 5 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Svoboda (náhr. zkoušející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 16:00–19:50 P304, So 31. 10. 12:00–15:50 P304, Pá 18. 12. 16:00–19:50 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu navazuje na poznatky získané v základních kurzech finančního účetnictví. Dále specifikuje problematiku jednotlivých nepřímých daní v ČR z pohledu podnikatelů – fyzických i právnických osob. Zvláštní pozornost je věnována zejména ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty jako hlavní nepřímé dani zatěžující podnikatelské subjekty v ČR. Nedílnou součástí kurzu je však také analýza spotřebních daní a daní ekologických, jejich vykazování a jejich vazba na účetnictví podniků.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se student bude schopen orientovat v problematice: - DPH, - spotřebních daní, - ekologických daní.
Osnova
 • Tématický plán přednášek: týden téma 1 Právní úprava nepřímých daní v ČR, zákon o DPH, jeho struktura, zákon o spotřebních daních, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, komunitární právo EU, předmět DPH, daňové subjekty, povinnost registrace 2 Zdanitelná plnění a určení místa uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí, uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost, daňové doklady 3 Základ daně pro výpočet DPH a výpočet DPH u jednotlivých zdanitelných plnění, sazby daně, osvobození od DPH s nárokem i bez nároku na odpočet DPH 4 Odpočet DPH, krácení odpočtu, vyrovnání daně, vracení daně, zvláštní režimy daně, 5 Daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení, správa daně 6 Spotřební daně, předmět daně, plátci daně, vznik daňové povinnosti, jednotlivé druhy spotřebních daní, sazby, výpočet 7 Daňová přiznání ke spotřebním daním a další povinnosti plátců ekologické daně – vymezení pojmu, druhy jednotlivých daní, předmět daně, výpočty, daňová přiznání Tématický plán a obsahové zaměření seminářů(podle týdnů výuky): 1) Úvodní seminář – způsob práce v seminářích, podmínky hodnocení, • analýza právní úpravy nepřímých daní v ČR, • analýza právní úpravy nepřímých daní v EU 2) Předmět DPH, daňové subjekty, povinnost registrace, procvičování příkladů • identifikace plnění která nejsou předmětem DPH, • identifikace plnění, která jsou předmětem DPH, • identifikace OPD a OID, • povinnost registrace k DPH 3) Zdanitelná plnění a určení místa uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí, procvičování praktických příkladů • identifikace zdanitelných plnění, • určení místa uskutečnění zdanitelného plnění jako místa, kde bude přiznána daň, • mezinárodní transakce 4) Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost, daňové doklady, procvičování praktických příkladů • identifikace okamžiku, k němuž je povinnost přiznat daň, • daňové doklady, vystavení, náležitosti 5) Základ daně pro výpočet DPH a výpočet DPH u jednotlivých zdanitelných plnění, sazby daně, procvičování praktických příkladů • výpočet základu daně u jednotlivých zdanitelných plnění, • určení sazby daně, • výpočet daňové povinnosti 6) Osvobození od DPH s nárokem i bez nároku na odpočet DPH procvičování praktických příkladů, • identifikace plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, • identifikace plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, • podmínky pro osvobození od daně, • vliv těchto plnění na daňové přiznání k DPH 7) Odpočet DPH, krácení odpočtu, vyrovnání daně, procvičování praktických příkladů, • identifikace podmínek pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně, • povinnost krácení odpočtu, • vyrovnání daně 8) Vracení daně, zvláštní režimy daně,, procvičování praktických příkladů, • identifikace podmínek a subjektů, jimž může být vrácena daň, • uplatnění zvláštních režimů při výpočtu daňové povinnosti 9) Daňové přiznání k DPH, souhrnné hlášení, správa daně, procvičování praktických příkladů, • sestavení daňového přiznání k DPH, • sestavení souhrnného hlášení 10) Spotřební daně, předmět daně, plátci daně, vznik daňové povinnosti, procvičování praktických příkladů, • identifikace plátců spotřebních daní, • povinnost přiznat daň, • identifikace předmětu daně, osvobození od daně 11) Jednotlivé druhy spotřebních daní, sazby, výpočet, procvičování praktických příkladů, • výpočet spotřební daně z minerálních olejů, • výpočet spotřební daně z lihu, • výpočet spotřební daně z piva, • výpočet spotřební daně z vína a meziproduktů, • výpočet spotřební daně z tabákových výrobků . Daňová přiznání ke spotřebním daním a další povinnosti plátců, procvičování praktických příkladů, • sestavení daňového přiznání ke spotřebním daním, 12) Ekologické daně – vymezení pojmu, druhy jednotlivých daní, předmět daně, výpočty, daňová přiznání, shrnutí • výpočet jednotlivých ekologických daní, • sestavení daňového přiznání k jednotlivým ekologickým daním
Literatura
  povinná literatura
 • Daňové zákony - aktuálního roku
 • DPH 2019 : výklad s příklady. Edited by Svatopluk Galočík - Oto Paikert. Patnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. 460 stran. ISBN 9788027122448. info
 • VOLKOVÁ, Jana a Veronika TOMANOVÁ. Kontrolní hlášení 2016 : výklad s příklady : praktický průvodce novým hlášením. 1. vydání. Praha: Vox, 2016. 80 stran. ISBN 9788087480427. info
 • Zákon o spotřebních daních : komentář. Edited by Bohumila Kotenová - Petra Petrová - Milan Tomíček. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxxiii, 68. ISBN 9788074788833. info
 • SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Spotřební a ekologické daně v České republice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 300 s. ISBN 9788073574437. info
  doporučená literatura
 • GALOČÍK, Svatopluk a František LOUŠA. DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, služby. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 161 stran. ISBN 9788024758381. info
 • GALOČÍK, Svatopluk a František LOUŠA. DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, služby. 7. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 161 stran. ISBN 9788024758381. info
 • Zákon o spotřebních daních s komentářem : k 1.4.2010. Edited by Ivo Šulc. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 407 s. ISBN 9788072636082. info
 • GALOČÍK, Svatopluk a Josef JELÍNEK. Intrastat a DPH v příkladech. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 112 s. ISBN 9788024730738. info
Výukové metody
Tutoriály. V případě nutnosti online výuky proběhnou tutoriály s využitím nástrojů studia online a MS Teams.
Metody hodnocení
1. Podmínkou připuštění ke zkoušce je zpracování POTu v termínu stanoveném v interaktivní osnově a jeho hodnocení splněno. 2. Zkouškový test a konečné hodnocení: Zkouškový test je písemný (v případě nutnosti online zkoušení s využitím odpovědníků v IS). • Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. Tento test bude obsahovat několik teoretických otázek a zpracování komplexních daňových příkladů s cílem výpočtu základů daně a výpočtu daňové povinnosti podnikatelského subjektu. Maximální dosažitelný počet bodů je 30, minimum pro složení zkoušky činí 18 bodů. Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 % B 84 – 91 % C 76 – 83 % D 68 – 75 % E 60 – 67 % F méně než 60 % „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_NEDA