MKF_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (přednášející)
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 21. 11. 8:00–11:50 P304, So 19. 12. 8:00–11:50 P304, So 9. 1. 8:00–11:50 P304
Předpoklady
Znalost problematiky centrálního a komerčního bankovnictví, základů měnové politiky, základy činnosti finančních institucí a jejich produktů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit studentům úlohu regulace a dohledu v tržních ekonomikách, důvody a organizaci dohledu nad finančním trhem v České republice, v Evropské unii a obecně v mezinárodním měřítku. Dalším cílem výuky je zvládnutí jednotlivých součástí regulace a dohledu, jejich funkce a význam.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen identifikace a shrnutí hlavních trendů ve vývoji regulace a dohledu nad finančním trhem a současných trendů domácích i zahraničních; určit a popsat využité systémy dohledu ve finančních systémech zemí a regionů a porovnat jejich přednosti a důvody jejich organizace
Osnova
 • 1/ Důvody regulace a dohledu nad finančním trhem 2/ Podstata,modely, způsoby a cíle regulace a dohledu 3/ Činnost finančních institucí a podstupovaná rizika 4/ Modely institucionálního uspořádání dohledu 5/ Harmonizace a integrace pravidel a procesů v zemích EU 6/ Regulace a dohled komerčních bank 7/ Regulace a dohled družstevních záložen 8/ Regulace a dohled pojišťoven 9/ Regulace a dohled kapitálového trhu, MiFID 10/Mezinárodní dohled a EU 11/Systém dohledu v ČR 12/Integrace jednotlivých oblastí regulace a dohledu 13/Tendence vývoje systému regulace a dohledu
  Studenti předmětu Regulace a dohled nad finančním trhem využívají při výuce možnosti webového portálu pravoesf.econ.muni.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Pro výuku předmětu Regulace a dohled nad finančním trhem byly vytvořeny interaktivní studijní texty, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.). K samostudiu a k přípravě na závěrečný znalostní test je určen studijní text Regulace a dohled nad finančním trhem, prezentace a přehled právních předpisů k této oblasti. Věnujte prosím pozornost i studijnímu textu v předmětu Evropské právo a Právo a finance, kde jsou uvedeny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky předmětu Regulace a dohled nad finančním trhem. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI na ploše počítače. Od podzimního semestru 2013 je poskytnuta možnost všem studentům ESF využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012. 423 s. ISBN 9788072612406. info
 • REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001. 782 s. ISBN 80-7261-051-1. info
  doporučená literatura
 • PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. Regulace a dohled nad finančními trhy. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 226 s. ISBN 9788074080364. info
 • REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 634 s. ISBN 80-7261-031-7. info
 • PAVLÁT, Vladislav. Centrální bankovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004. 137 s. ISBN 8086754294. info
 • VALOVÁ, Ivana a Dalibor PÁNEK. Bankovní regulace a dohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008. 104 s. 4734/ESF – 17/08 – 17/99. ISBN 978-80-210-4726-6. info
Výukové metody
Přednášky a závěrečný test.
Metody hodnocení
Odevzdání POTu, závěrečný test, minimálně 60 % správných odpovědí a ústní zkouška. „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
Literatura: Revenda: Centrální bankovnictví, Management Press, Praha, 1999 Lér: Regulace činnosti bank, Bankovní institut, Praha 1997 Polouček: České bankovnictví na přelomu tisíciletí, Ehtias, 1999 Jonáš: Bankovní krize a ekonomická transformace, Management Press,1998 Pavlát:Regulace a dohled nad finančními trhy, VŠFS Praha,2010,228 s. Časopisy: Bankovnictví, Euro Internetové stránky ČNB
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_RDFT