MKF_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Zuzana Gric, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Gric, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti z oblastí:
- centrální a komerční bankovnictví,
- finanční trhy a činnost finančních institucí,
- teorie práva (systematika práva, rozlišení soukromého a veřejného práva) a právní regulace přímé ochrany osob ve slabším postavení na finančních trzích v rozsahu předmětu Právo a finance,
- práce s právními informacemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s důvody (proč), orgány (kdo) a nástroji (jak) dohledu nad finančními trhy a aspekty jejich právní regulace. Předmět představuje ucelený exkurz do problematiky finančně-tržní regulace, a to nejen v rámci České republiky, Evropské unie, ale i v mezinárodním kontextu. Při představení výzev regulace na globální úrovni předmět vychází z historických událostí na finančních trzích se zdůrazněním rizik pro finanční systémy, načež se ve dvou rovinách věnuje nástrojům regulace: (i) veřejnoprávní aspekty dohledu a regulace nad finančními trhy jako celku včetně aktuálních témat zahrnujících vysokofrekvenční obchodování, derivátové operace, virtuálních aktiv nebo FinTech a (ii) finanční stabilita a role makroobezřetnostní politiky. Pozornost je věnována rovněž organizačnímu a funkčnímu uspořádání orgánů dohledu a regulace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- Formulovat důvody, cíle a metody dohledu a regulace nad finančními trhy.
- Orientovat se v právních aspektech dohledu a regulace nad finančními trhy a formulovat jejich kvantitativní dopady na úrovni finančních institucí, ale i systémů.
- Aplikovat znalosti v oblasti makroprudenční politiky při hodnocení stability jednotlivých finančních systémů.
- Orientovat se v orgánech dohledu a regulace v České republice, ale i na evropské a mezinárodní úrovni.
- Formulovat dopady nových trendů na oblast regulace a dohledu nad finančním trhem.
Osnova
 • Tutoriál 1:
 • - Historické události na finančních trzích, jejich dopady na finanční stabilitu a rizika pro finanční systém jako materiální prameny regulace a dohledu nad finančním trhem. Význam pojmu finanční stabilita. („proč“)
 • - Opakování základních znalostí z oblasti finančních trhů. Diskuze nad důvody regulace a dohledu nad finančním trhem, kvantitativní aspekty rizik pro finanční systémy. Opakování práce s Bloomberg Terminálem.
 • - Makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politika – pojem, systematika a zaměření. Právní zakotvení regulace a dohledu finančních trhů, systém a přehled právní úpravy. Význam práva Evropské unie na vnitrostátní realizaci dohledu.
 • - Funkční a organizační pojetí dohledu v České republice a Evropské unii. Evropský systém finančního dohledu (ESFS) – ESRB (makroobezřetnostní dohled) a EBA, ESMA, EIOPA (mikroobezřetnostní dohled). Mezinárodní orgány dohledu nad finančním trhem. Možné modely a institucionální přístupy k dohledu. („kdo“)
 • Tutoriál 2:
 • - Makroobezřetnostní dohled – péče o finanční stabilitu. Požadavky kapitálové přiměřenosti (zejména Basel III). („jak I“)
 • - Rizika na finančních trzích adresovaná makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politikou. Působnost orgánů dohledu. Makroobezřetnostní dohled I: řešení případových studií se zaměřením na kapitálovou přiměřenost.
 • - Makroobezřetnostní dohled II: řešení případových studií se zaměřením na kapitálovou přiměřenost a hypoteční úvěry.
 • Tutoriál 3:
 • - Mikroobezřetnostní dohled – povinnosti kladené na finanční instituce zejména směrnicemi MiFID II, AMLD V a nařízeními MIFIR, MAR, EMIR. („jak II“)
 • - Mikroobezřetnostní dohled: řešení případových studií z oblasti nepřímé ochrany investora v rámci regulace MiFID II, MiFIR, MAR, EMIR a AMLD V.
 • - Specifické oblasti a výzvy regulace a dohledu nad finančními trhy: stínové bankovnictví, virtuální měny,FinTech a P2P úvěrování. („jak III“)
 • - Diskuze nad specifickými oblasti a novými výzvami regulace a dohledu nad finančním trhem – např. bankovní unie, virtuální aktiva, FinTech, P2P úvěrování.
 • Studenti předmětu Regulace a dohled nad finančním trhem využívají při výuce možnosti webového portálu pravoesf.econ.muni.cz. Věnujte prosím pozornost i studijnímu textu v předmětu Právo a finance, kde jsou uvedeny základní právní instituty, jejichž znalost se předpokládá pro pochopení problematiky předmětu Regulace a dohled nad finančním trhem. Při výuce předmětu je využíván právní informační systém ASPI a Bloomberg Terminál. Přístup k ASPI je možný ve všech počítačových učebnách v budově ESF a také prostřednictvím vzdálené plochy přes terminálový server Orion (návod k připojení je uveden na webových stránkách econ.muni.cz). Přístup k Bloomberg Terminálu je možný v budově ESF po předchozí rezervaci.
Literatura
  povinná literatura
 • ARMOUR, John, et al. Principles of financial regulation. Oxford University Press, 2016. doi:10.1093/acprof:oso/9780198786474.001.0001. URL info
 • ALEXANDER, Kern. Principles of banking regulation. First edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. xxii, 473. ISBN 9781108427265. info
  doporučená literatura
 • KABELÍK, Karel. Banking regulation : trends & impacts. First edition. Prague: Czech Banking Association, 2014. 219 stran. ISBN 9788026073345. info
 • ZRŮST, Lukáš. Selhání subjektů finančního trhu. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2019. xiv, 228. ISBN 9788075985118. info
 • BLAHOVÁ, Naďa. Rizika bank a jejich regulace. 1. vydání. Jesenice: Ekopress, 2018. 283 stran. ISBN 9788087865477. info
Výukové metody
Konzultace, přednášky, řešení případových studií, samostudium zadané literatury.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné složení písemné zkoušky je potřeba získat minimálně 60 % bodů. V průběhu semestru lze za aktivní účast na tutoriálech získat bonusové body, jejichž počet bude stanovený na začátku semestru, a které se přičítají k celkovému hodnocení předmětu, je-li písemná zkouška úspěšně složena (tj. získáno min. 60 % bodů).

Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A: 93 – 100 %, B: 92 – 85 %, C: 84 – 77 %, D:76 – 69 %, E: 68 – 61 %, F: méně než 61 %.

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
Další zdroje:
- Informační zdroje České národní banky (https://www.cnb.cz/cs/)
- Informační zdroje Evropské centrální banky (https://www.ecb.europa.eu/)
- Informační zdroje evropských organů pro dohled nad finančním trhem: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA, https://www.esma.europa.eu/), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA, https://www.eba.europa.eu/), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA, https://www.eiopa.europa.eu/), a Evropská rada pro systémové riziká (ESRB, https://www.esrb.europa.eu/).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKF_RDFT