MKF_SPSA Speciální seminář A

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. k = 1,00. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Student má absolvované předměty Teze DP a Diplomový seminář 1. Předpokládá se, že diplomová práce, kterou student bude prezentovat je ve stavu před dokončením.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi na základě představení aktuálního stavu a zamýšleného finálního stavu jeho diplomové práce kritický pohled na obsah práce a způsob prezentace závěrů, identifikovat případné nedostatky v obou těchto oblastech a napomoci k jejich odstranění ještě před dokončením díla a jeho obhajobou během státní závěrečné zkoušky. Úspěšné ukončení předmětu nijak nepředjímá hodnocení v rámci předmětů Diplomový seminář 1 a Diplomový seminář 2 ani hodnocení v rámci obhajoby diplomové práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- adekvátním způsobem strukturovat prezentaci diplomové práce,
- prezentovat postupy a metody použité při zpracování diplomové práce,
- prezentovat data pro aplikační část diplomové práce a jejich využití,
- formulovat ve vazbě na stanovené cíle práce závěry diplomové práce a její přínos,
- podpořit závěry diplomové práce relevantní argumentací,
- reagovat na dotazy k obsahové stránce diplomové práce.
Osnova
  • Tematický plán a obsahové zaměření seminářů vychází z témat diplomových prací studentů zapsaných v rámci tohoto předmětu; koresponduje tedy s detaily uvedenými u příslušných témat v rámci rozpisu diplomových prací studijního programu Finance.
Literatura
  • Literatura je dána povinnou a doporučenou literaturou předmětů bloku A, tedy specializace Finanční trhy a investice (jejich seznam viz https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561700-katfinanci/szz-na-kf).
Výukové metody
Tutoriály – zpracování podkladu pro prezentaci diplomové práce, prezentace diplomové práce, navazující diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Podmínky pro získání zápočtu:
Zpracování, předložení (v elektronické podobě nejpozději týden před prezentací) a prezentace (s využitím prezentačního softwaru) podkladu pro prezentaci diplomové práce.
Podmínkou pro získání zápočtu je ohodnocení podkladu pro prezentaci a samotné prezentace jako prospěl/a.
Podklad pro prezentaci musí splňovat požadavky na bibliografické citace platné pro závěrečné práce.
Jakékoli opisování nebo jiné narušování objektivity zápočtu bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující v IS MU předmět hodnocením "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Literatura vychází z témat diplomových prací studentů zapsaných v rámci tohoto předmětu; koresponduje tedy s detaily uvedenými u příslušných témat v rámci rozpisu diplomových prací studijního programu Finance.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKF_SPSA