MKF_UFII Účetnictví finančních institucí

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Martina Sponerová (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 18. 9. 8:00–11:50 P102, So 9. 10. 8:00–11:50 P102, Pá 10. 12. 16:00–19:50 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout vhled a osvojit si schopnosti v oblasti účetnictví komerčních pojišťoven, bank a jiných finančních institucí. Obsah předmětu navazuje na poznatky získané v základních kurzech finančního účetnictví a specifikuje zásadní odlišnosti a specifika účetnictví komerčních pojišťoven a bank.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: orientovat se v právní úpravě účetnictví finančních institucí, používat směrné účtové osnovy pojišťoven a bank, samostatně zaúčtovat typické hospodářské operace finančních institucí, sestavit a interpretovat účetní závěrky těchto institucí, orientovat se ve výročních zprávách.
Osnova
 • 1. Specifika účetnictví pojišťoven a bank, právní úprava, účetní osnova a postupy účtování pro banky a pojišťovny, zásady oceňování v účetnictví pojišťoven a bank
 • 2. Účetnictví pojišťoven - účtování o finančním umístění (pozemky, stavby, depozita, cenné papíry a deriváty) a o jiném majetku, který není finančním umístěním
 • 3. Účtování o pohledávkách a závazcích (pojistné smlouvy, zajištění,účtování o ostatních pohledávkách a závazcích, přechodné účty, účtování o vlastním kapitálu a cizích zdrojích (s výjimkou technických rezerv)
 • 4. Účtování o technických rezervách, vliv zajištění na technické rezervy
 • 5. Účtování o nákladech a výnosech, technický a netechnický účet, účetní uzávěrka pojišťoven
 • 6. Účetní závěrka pojišťoven a její využití pro řízení pojišťovny
 • 7. Účetnictví bank – účtování pokladních a mezibankovních operací
 • 8. Účtování vkladových a úvěrových operací klientů, nebankovních subjektů
 • 9. Účtování o pohledávkách a závazcích (z inkasa, pohybu prostředků mezi ústředím, pobočkou a jednatelstvím banky), hmotném a nehmotném majetku, zásobách
 • 10. Účtování operací banky s cennými papíry (účtování vlastní emise, pohledávek a závazků z operací s cennými papíry, účtování CP k obchodování, prodeji, držených do splatnosti, trvalých majetkových účastí a derivátů)
 • 11. Účtování dlouhodobých cizích zdrojů banky, vlastního kapitálu a bankovních nákladů a výnosů
 • 12. Účtování v podrozvaze, účetní závěrka banky (individuální a konsolidovaná), výroční zpráva a povinnost zveřejňování údajů
Literatura
  povinná literatura
 • JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví bank a finančních institucí 2009. 7. vyd. Praha: Grada, 2009. 584 s. ISBN 9788024730486. info
 • VALOUCH, Petr. Účetnictví komerčních pojišťoven. 2. přepracované vydání. Brno: ESF MU, 2008. 110 s. ISBN 978-80-210-4582-8. info
  doporučená literatura
 • JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 448 s. ISBN 9788024747101. info
 • HULEŠ, Jan a Jana HORNIGOVÁ. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2009. 287 s. ISBN 9788072017539. info
Výukové metody
3 Tutoriály. V případě nutnosti online výuky proběhnou tutoriály s využitím nástrojů studia online a MS Teams.
Metody hodnocení
Podmínky připuštění ke zkoušce: hodnocení 2 POTů prospěl. Zkouška písemná (4 teoretické otázky a zpracování 2 komplexních účetních příkladů, max. možno získat 50 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky min. 30 bodů). V případě nutnosti online zkoušení budou využity odpovědníky v IS.„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKF_UFII