MKP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/12. 12 hodin tutoriálu. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Martin Štěrba (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 2. 3. 12:00–15:50 P106, So 23. 3. 12:00–15:50 P106, So 11. 5. 12:00–15:50 P106
Předpoklady
Předmět předpokládá základní znalosti a dovednosti v oblasti:
- teorie práva
- právní úpravy obchodních společností
- závazkových vztahů v podnikání,
Uvedené znalosti lze získat absolvováním předmětů: Základy práva, Obchodní právo I., Základy soukromého práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:

- představit základní právní rámec správy obchodních korporací z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
- objasnit povinnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a odpovědnost za ni
- seznámit se základními principy právní odpovědnosti členů statutárních orgánů za neplnění základních povinností a její důsledky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:

• orientovat se v problémech správy obchodních společností z hlediska jejího definování, teoretických východisek, základních nástrojů.

• rozpoznávat základní modely správy společností (dualistický a monistický) a jejich výhody či nevýhody

• vymezit základní povinnosti statutárních orgánů obchodních společností a interpretovat právní institut „péče řádného hospodáře“.

• formulovat základní principy právní odpovědnosti členů statutárních orgánů za neplnění základních povinností a její důsledky:

- odpovědnost za škodu podle občanského a obchodního zákoníku
- odpovědnost za škodu vzniklou v rámci přeměny obchodní společnosti
- odpovědnost za škodu související s insolvenčním řízením
- trestní odpovědnost členů statutárních orgánů
- pracovněprávní odpovědnost členů statutárních orgánů

• význam pojištění odpovědnosti managementu společnosti za škodu vzniklou při výkonu jejich funkce.
Osnova
 • I. Corporate governance,
 • • Definice, historický vývoj,
 • • Reforma Corporate governance,
 • • Modely správy a řízení společností,
 • • Dualistický model, monistický model - USA,
 • • Model správy a řízení společností v ČR.
 • Kodex správy a řízení společností - ČR
 • • Právní rámec výkonu správy společností v ČR,
 • • Struktura správních orgánů - jejich práva a povinnosti,
 • • Instituce zabývající se správou a řízením obchodních společností v ČR.
 • II.Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností
 • • Zdroj povinností statutárních orgánů,
 • • Péče řádného hospodáře a odpovědnost za ni
 • • Druhy odpovědnosti členů statutárního orgánu
 • • Odpovědnost členů SO podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporací
 • – Zdroj povinností statutárního orgánu k náhradě škody
 • – Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
 • – Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, omezení odpovědnosti, absolutorium
 • – Způsob a rozsah k náhradě škody • Škoda vzniklá neoprávněným užíváním obchodní firmy,
 • • Škoda vzniklá nekalosoutěžním jednáním,
 • • Škoda vzniklá neplatností právního úkonu,
 • • Škoda vzniklá porušením předsmluvní povinnosti (culpa in contrahendo),
 • • Škoda vzniklá porušením povinnosti neprozradit informace, poskytnuté při jednání o uzavření smlouvy,
 • • Škoda vzniklá porušením povinnosti ve společenstevních a družstevních vztazích.
 • • Zdroj povinností statutárních orgánů,
 • • Péče řádného hospodáře a odpovědnost za ni
 • • Druhy odpovědnosti členů statutárního orgánu
 • • Odpovědnost členů SO podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporací
 • – Zdroj povinností statutárního orgánu k náhradě škody
 • – Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu – Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, omezení odpovědnosti, absolutorium
 • – Způsob a rozsah k náhradě škody
 • • Škoda vzniklá neoprávněným užíváním obchodní firmy,
 • • Škoda vzniklá nekalosoutěžním jednáním,
 • • Škoda vzniklá neplatností právního úkonu,
 • • Škoda vzniklá porušením předsmluvní povinnosti (culpa in contrahendo),
 • • Škoda vzniklá porušením povinnosti neprozradit informace, poskytnuté při jednání o uzavření smlouvy,
 • • Škoda vzniklá porušením povinnosti ve společenstevních a družstevních vztazích.
 • III.Odpovědnost statutárních orgánů - insolvenční řízení.
 • – Právní regulace insolvenčního řízení v ČR - povinnosti/práva statutárních orgánů obchodních společností
 • – Úpadek, způsoby jeho řešení
 • – Nároky věřitelů uplatňované v insolvenčním řízení - povinnosti statutárních orgánů
 • IV. Trestněprávní odpovědnost statutárních orgánů obchodní společnosti.
 • – Trestní odpovědnost právnických osob
 • – Podstata trestní odpovědnosti
 • – Compliance programy a trestní právo
 • – Možné delikty členů statutárních orgánů
 • – Typická deliktní jednání členů statutárních orgánů
 • – Poškozování spotřebitele
 • – Porušení povinnosti v řízení konkurzu
 • – Porušování závazných pravidel hospodářského styku
 • – Zneužívání informací v obchodním styku
 • – Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
 • – Obecné ohrožení
 • – Porušování povinnosti při správě cizího majetku
 • V. Odpovědnost statutárních orgánů - přeměny obchodních společností
 • – Odpovědnost členů statutárních orgánů za škodu při přeměnách obchodních společností
 • VI. Odpovědnost zaměstnavatele a jeho povinnosti (JUDr. Mervartová)
 • – Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
 • – Odpovědnost a povinnosti zaměstnavatele
 • VII. Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů za škodu způsobenou při výkonu funkce
 • – Specifika pojištění odpovědnosti za škodu
 • – Pojištění odpovědnosti managementu – základní problémy
 • – Standardní výluky z pojištění odpovědnosti managementu.
Literatura
  povinná literatura
 • Šedová, J. Studijní text “Právní aspekty správy obchodních společností”. Terminálový server ESF MU (Návod na připojení na terminálový server je uveden zde: http://www.econ.muni.cz/studenti/cikt/navody-nastaveni/terminalovy-server-aspi nebo http://www
  doporučená literatura
 • • Bělohlávek, A. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Vprvní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • 2) Rozehnal, A. et al. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 730 s. ISBN 978-80-7380-524-1
Výukové metody
Kurz má distanční formu studia. Tutoriály jsou organizovány ve dvou tříohodinových blocích podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál: témata č. 1.-4.
2. tutoriál: témata č. 5.-7.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemným testem. Podmínkou přihlášky ke zkoušce je zpracování POTu (hodnocení prospěl/neprospěl).
Podmínky úspěšného absolvování předmětu jsou specifikovány v interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MKP_PASS