MKR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 14. 11. 12:00–15:50 P106, Pá 11. 12. 16:00–19:50 P106, So 9. 1. 16:00–19:50 P106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Potřeba ochrany a regenerace kulturních hodnot se přirozeně promítá do řady oborů lidské činnosti, do rozvojových strategií a tvorby rozvojových dokumentů na všech úrovních zpracování a realizace. Pro správnou komunikaci, interpretaci a realizaci regenerace kulturních hodnot je zásadní orientace v procesu poznání, legislativních nástrojů a odborného zajištění procesu. Památková péče je soubor činností se samostatnou legislativou a péče o kulturní hodnoty v území je součástí procesu územního plánování jako součást limitů zajišťujících ochranu krajinného rázu a ochranu urbanistického a architektonického dědictví našich měst a vesnic. Regionální politika a správa má v tomto procesu nezastupitelné místo, absolventi studia budou zastoupeni v institucích státní správy, samosprávy i v organizacích a subjektech soukromého sektoru. Předpokládá se jejich podíl na tvorbě rozvojových dokumentů a na komunikaci v pracovních skupinách státní správy, samosprávných orgánů měst a obcí, odborných organizací, klientů – investorů, projektantů i občanské veřejnosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit potřebu regenerace a obnovy kulturních hodnot;
- orientovat se v legislativních nástrojích a odborném zajištění procesu;
- interpretovat roli regionální politiky v procesu ochrany a regenerace kulturních hodnot;
- použit informace k uchopení kolektivnosti tohoto procesu;
- předkládat odůvodněná rozhodnutí v oblasti regenrace a obnovy kulturních hodnot s přihlédnutím na otázky regionálního rozvoje
Osnova
 • 1. Význam zachování, prezentace a možnosti zhodnocení, nové formy využití kulturního dědictví – pochopení významu a potřeby vztahu ke kulturním hodnotám, základní informace o památkové péči a současných možnostech využití kulturního dědictví.
 • 2. Architektonické a urbanistické dědictví ČR v evropských souvislostech – průřez významnými slohovými etapami architektonické a urbanistické tvorby s přehledem nejvýznamnějších evropských staveb a jejich autorů (presentace ukázek nejvýznamnějších staveb).
 • 3. Charakteristika druhové skladby architektonického a urbanistického dědictví – charakteristické druhy staveb s presentací nejvýznamnějších ukázek objektů v ČR.
 • 4. Mezinárodní instituce, dokumenty a formy ochrany kulturního dědictví, světové kulturní dědictví – průřez mezinárodními dokumenty týkajícími se ochrany kulturních statků; Seznam světového kulturního dědictví a charakteristika objektů v ČR, které se staly jeho součástí (presentace s ukázkami lokalit).
 • 5. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, legislativní zajištění v ČR – přehled legislativy týkající se oblasti památkové péče, související předpisy, vyhlášky a úmluvy podporující, orgány a organizace státní památkové péče v ČR.
 • 6. Význam památky v historii, struktuře a panoramatu města (příklad vývoje města Brna) – vývojové fáze objektu ve vztahu k dějinným událostem, přetváření výrazu objektu a funkční změny, současné využití hradu a hradního kopce (presentace postupu novodobé rekonstrukce objektu).
 • 7. Formy ochrany historických sídel a jejich částí – význam a vývoj ochrany historických měst, koncepce a proces plošné ochrany, dokumenty, mezinárodní úmluvy, tvorba regulativů a hlavní zásady pro regeneraci ochranu (presentace s ukázkami).
 • 8. Koncepce zásahu do zastavěného území, změny v jednotlivých funkčních typech – rizika ohrožující zachování kulturních hodnot, nástroje a regulativy, prostředky pozitivního vývoje zachování kulturních hodnot (presentace s ukázkami vhodných a nevhodných zásahů).
 • 9. Kulturní hodnoty v krajině, obraz krajiny a změny krajinného rázu – výklad pojmů, vývojová stadia krajiny, současná krajina a prvky krajinného rázu, limity využití území, zásahy ovlivňující krajinný ráz, ochrana krajiny a krajinného rázu (presentace s ukázkami vhodných a nevhodných zásahů).
 • 10. Problematika kulturních hodnot ve venkovském prostředí – kulturní hodnoty ve venkovském prostoru, druhová skladba, rozvojové možnosti a zásady pro zachování kulturních hodnot na komunální úrovni (presentace s ukázkami).
 • 11. Koncepce obnovy památky a historických struktur – postupy, metody, nové funkční využití, projektová dokumentace obnovy a rekonstrukce.
 • 12. Konstrukce, materiály a technologie v návrhu a realizaci obnovy – přehled konstrukčního a materiálového řešení objektů v jednotlivých slohových obdobích, současné názory na použití materiálů při obnově a rekonstrukci objektů historického kulturního dědictví.
 • 13. Kulturní prostředí, génius loci, autenticita prostředí – komentované příklady zachování, revitalizace, respektive porušení autentického prostředí.
Literatura
  doporučená literatura
 • STEJSKAL, Jan, Helena KUVÍKOVÁ, Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ a Veronika LINHARTOVÁ. Teorie a praxe veřejných služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2017. xx, 259. ISBN 9788075527264. info
Výukové metody
Teoretická část výuky využívá formy samostudia dle poskytnutých textů a zadané literatury. Na soustředěních během semestru je studium doplněno interpretací vybraných témat a dokumentací obnovy kulturních hodnot na příkladech. Pro praktickou část výuky je zadán POT, ve kterém student analyzuje, charakterizuje a hodnotí stav a vývoj kulturní politiky a památkové péče ve vybrané obci. Poznatky jsou zaměřeny na prezentaci a obnovu kulturních hodnot. Výběr témat postihuje i oblast historického kulturního dědictví.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Z obou dílů publikace Regionální rozvoj, politika a správa budou do výuky daného předmětu zařazeny vybrané pasáže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKR_ORKH