MKR_RAMM Regionální a městský marketing

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
Tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst nebude opomenuto ani jeho praktické uplatnění, protože to se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit specifika městského a regionálního marketingu
- diskutovat vznik, vývoj a současné uplatnění této disciplíny
- analyzovat teritoriální marketing v praxi
- identifikovat nástroje, metody a přístupy pro teritoriální marketing typické
- popsat postavení teritoriálního marketingu v rámci územního rozvoje
Osnova
 • 1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu - cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního (M a R) marketingu, specifika M a R marketingu, od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci.
 • 2. Obecná východiska M a R marketingu - fáze procesu a charakteristické rysy M a R marketingu, financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu.
 • 3. Geneze hlavních proudů M a R marketingu - vznik a vývoj M a R marketingu ve vyspělých zemích, od fordismu k postfordismu.
 • 4. Vznik a vývoj M a R marketingu v post-transformačních zemích - specifika a odlišnosti od vyspělých zemí, rámec aplikace M a R marketingu v ČR.
 • 5. Identifikace marketingového prostředí měst a regionů - vnější a vnitřní prostředí měst a regionů, informační rámec, získávání údajů, jejich analýza, zpracování a interpretace.
 • 6. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí - tržní postavení (positioning), segmentace a cílové skupiny.
 • 7. Aplikace marketingového mixu - vymezení produktu měst a regionů, kvalita produktu měst a regionů, úloha cen, distribuce a materiálního prostředí, význam komunikačního mixu, lidských zdrojů, procesů a partnerství.
 • 8. Média a města a regiony - vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů.
 • 9. Metody a techniky marketingu M a R - metody, techniky, modely a praktické postupy marketingu M a R, socioekonomický rámec používaných metod.
 • 10. Implementace marketingu M a R - Strategie rozvoje měst a regionů a úloha marketingu M a R, směrem ke komplexnímu teritoriálnímu marketingu.
Literatura
  povinná literatura
 • MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník vysvětlující pojmy regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 956 s. ISBN 8024811170. info
 • KOTLER, Philip, Donald H. HAIDER a Irving J. REIN. Marketing places : attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations. New York: The Free Press, 1993. 388 s. ISBN 0029175968. info
  doporučená literatura
 • RUMPEL, Petr. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, 177 s., ISBN 80-7042-830-9
 • SUCHÁČEK, Jan a Petr SEĎA. Territorial Marketing in the Czech Republic: Between Path-Dependency and Learning. In: Liberec Economic Forum 2011, s. 439-448, ISBN 978-80-7372-755-0.
 • ASHWORTH, Gregory a Henk VOOGD. Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning, London: Belhaven Press, 1990, 177 s., ISBN 978-18-52930080.
 • HANULÁKOVÁ, Eva et al. Marketing územia. Oblasti, možnosti a pespektívy. Bratislava: Ekonóm, 2004, 235 s., ISBN 80-225-1918-9.
 • JEŽEK, Jiří. Městský marketing - očekávání a realita. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu, 2011, 208 s., ISBN 978-80-89267-70-5.
 • VAŇOVÁ, Anna. Strategické marketingové plánovanie rozvoja územia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006, 140 s., ISBN 80-8083-301-X.
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek a tutoriálů. Předpokládá se průběžné samostudium. 3 bloky po 4 hodinách.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, která obsahuje otevřené otázky a testové otázky. K úspěšnému zvládnutí zkoušky nutno získat alespoň 60% správných odpovědí. Vytvoření a odevzdání POT.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKR_RAMM