MKR_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MKR_DIPR Diplomová práce )&&(! MKR_DIPR Diplomová práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby student ve spolupráci s vedoucím jeho diplomové práce vytvořil teze, resp. oficiální zadání diplomové práce. Výsledkem absolvovaného předmětu bude formulace oficiálního zadání diplomové práce, které bude závazné.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu a v souladu s vytvořeným zadáním diplomové práce bude student schopný:
- identifikovat problém, který bude řešen v závěrečné práci;
- definovat cíl diplomové práce;
- navrhnout rámcový metodický postup při zpracování diplomové práce;
- vyhledat základní literaturu, která bude využita při tvorbě diplomové práce.
Osnova
  • Individuální konzultace týkající se jednotlivých částí zadání diplomové práce. Náplní práce studenta je zejména studium odborných zdrojů a zpracování tezí, resp. oficiálního zadání DP.
Literatura
    povinná literatura
  • Interaktivní osnova předmětu Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap
  • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
Student má povinnost kontaktovat vedoucího své diplomové práce a konzultovat postup zpracování tezí DP. Další výuka probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím jeho práce.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je vytvoření oficiálního zadání diplomové práce, jež bude aktivně konzultováno s vedoucím DP. Zápočet bude udělen na základě zadání DP, které bude vedoucím práce vloženo do příslušné aplikace v IS MU.
Informace učitele
Student má možnost práci zpracovat a odevzdat v anglickém jazyce. V tomto případě se musí ještě před vyhotovením zadání DP dohodnout se svým vedoucím práce a současně si elektronicky podat žádost přes IS MU o povolení vypracovat závěrečnou práci v cizím jazyce (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém a slovenském jazyce). Žádosti bude vyhověno, pokud bude souhlasit vedoucí práce a současně vedoucí oborové katedry. Veškeré formální dokumenty spojené s vypracováním prací, zejména Zadání práce v aplikaci IS MU i v tištěné podobě, se vyhotovují v českém jazyce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět Teze diplomové práce si nezapisují studenti, kteří mají téma diplomové práce zadáno před lednem 2014.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.