MKV_AKVS Auditing a kontrola ve veřejném sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 18. 9. 12:00–15:50 P303, So 20. 11. 12:00–15:50 P303, So 4. 12. 8:00–11:50 P302a
Předpoklady
(! MKV_KVSE Kontrola ve veřejném sektoru )&& (! MKV_AUDA Auditing a daně ve VS )
Doporučeným předpokladem je absolvování předmětu Veřejné finance I. a Ekonomika veřejného sektoru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět studenta uvede do hlavních metod a problémových oblastí kontroly ve veřejném sektoru včetně oblasti veřejných zakázek. Zvláštní pozornost je věnována základním principům při přezkoumávání hospodaření obcí, finančnímu a výkonnostnímu auditu organizací veřejného sektoru.
Výstupy z učení
Absolvent po úspěšném absolvování kurzu bude schopen porozumět kontrole jako nástroji řízení (managementu), identifikovat kontrolní mechanismy ve veřejném sektoru, vyjádřit specifika kontroly na ústřední úrovni státní správy a na úrovni územních samosprávných celků a vybraných veřejnoprávních institucí. Student bude schopen porozumět a vysvětlit teoretické aspekty podstaty a cílů auditu, použít informace, diskutovat, aplikovat a předkládat odůvodněná argumentačně promyšlená rozhodnutí o základních znalostech právní úpravy auditu, aplikaci mezinárodních auditorských a účetních standardů a auditorských směrnic, pracovních metod a postupů včetně specifické problematiky ověření účetních závěrek neziskových organizací či přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a na základě nabytých znalostí interpretovat i aplikovat na reálné situace. Ve vazbě na rozbor oblasti veřejných zakázek bude student schopen analyzovat a rozlišit dopady korupce a etiky ve veřejné správě s využitím institucionálních aspektů kontroly.
Osnova
 • 1.Kontrola jako nástroj řízení (managementu). Druhy kontrol, jejich základní funkce a výstupy. 2.Kontrolní systémy ve veřejném sektoru a centrální řízení kontroly ve veřejné správě. 3.Specifika kontroly územních samosprávných celků a vybraných veřejnoprávních institucí včetně finanční kontroly ve veřejné správě. 4.Charakteristika kontrolních institucí v ČR a v zemích EU (včetně komparace pojetí kontroly). 5.Public-private Partnerships jako nástroj v poskytování veřejných služeb 6. Koncese jako součást zadávacích režimů v ČR, proces, využití v poskytování veřejných služeb a kontrola. 7.Zadávání veřejných zakázek, legislativa, institucionální prostředí. 8.Dohled nad veřejnými zakázkami, působnost ÚOHS, kontrola na úrovni EU 9.Obecná charakteristika a podstata auditu. Právní úprava auditu, odpovědnost a etické chování auditora. Postavení auditora při odhalování protiprávního jednání. 10.Harmonizace auditu a účetnictví v Evropské unii. Aplikace Mezinárodních auditorských a ověřovacích standardů při poskytování auditorských služeb. 11.Náležitosti a cíle ověřovacích zakázek. Zpráva auditora a její informační funkce. Auditorské postupy. 12.Finanční audit účetní závěrky a přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Finanční audit nevýdělečných organizací. Audit projektů, grantů a dotací. Forenzní audit. 13.Závěrečný test Vstupní čtyřhodinový tutoriál: zpřesněn průběh studia, náměty seminárních prací, doporučená literatura, povinnost absolvovat autokorekční testy, POTy. Podrobný studijní harmonogram je k dispozici v elektronické podpoře sturia.
Literatura
  povinná literatura
 • • PÁLENÍKOVÁ, Markéta. Fenomén Publi-Private Partnerships a poskytování veřejných služeb (Phenomen of Public-Private Partnerships and public service delivering). První. Brno: Masarykova univerzita, Brno. 2010, 176 pp. ISBN 978-80-210-5409-7
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru. prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 86 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6. info
  doporučená literatura
 • OCHRANA, František. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek : (ekonomická analýza). Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2008. 153 s. ISBN 9788086929460. info
 • JURAJDOVÁ, Hana a Pavla KVAPILOVÁ. Přezkoumání hospodaření auditorem. In Daně - teorie a praxe 2006. 2006. vyd. Brno: Sting, 2006. 4 s. ISBN 80-65343-14-X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou tutoriálů. Tutoriály se soutředí na vysvětlení základních témat kontroly ve veřejném sektoru, následně je důraz kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen ústní zkouškou. POT odevzdal uspěl neuspěl-opakuje Autokorekční testy - cvičné, bez hodnocení Závěrečný test Maximálně 20 bodů. 20-19 = A, 18-17=B, 16-15=C, 14-13=d, 12=E, 11 a méně = F Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (seminární práce, testy, referáty apod.).
Informace učitele
Další doporučená literatura/Additional recommended literature: Benčo, J., Kamoďa, J., Nemec, J.: Kontrola vo verejnom sektore. Vydání první. Banská Bystrica, SR: UMB, 2001. Smith, M.P.: States of Liberalisation: Redefining the Public Sector in Integrated Europe. 1. vyd., State University of New York Press, 2005. 242 s. ISBN 0-7914-6543-8.
Student musí sledovat aktuální vývoj dané problematiky v médiích, odborných periodikách, na www stránkách MF ČR, NKÚ, Svazu měst a obcí, krajů apod.
Legislativa citované v textu literatury, především zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě včetně prováděcí vyhlášky vždy v platném znění a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Students have to follow the current development of the concerned issues in the media, scientific journals, on webpages of the Ministry of Finance, Supreme Audit Office, Union of Towns and Municipalities, regions, etc. Legislation is cited in the text of required literature, namely Law number 320/2001 Coll. and Law number 137/2006 Coll.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MKV_KVSE a MKV_AUDA.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKV_AKVS