MKV_VEF2 Veřejné finance 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 16 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 2. 10. 8:00–11:50 P201, Pá 15. 10. 16:00–19:50 P201, Pá 5. 11. 16:00–19:50 P201, So 11. 12. 12:00–15:50 P201
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti z předmětu Veřejné finance I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je prohloubení teoretických poznatků o veřejných financích a daních a daňové politice. Výklad vychází z historického vývoje daňových teorií, na jehož základě podrobněji analyzuje daňové principy a jejic uplatnění v dnešní daňové politice a zejména jako nástroje dosahování cílů hospodářské politiky. Druhá část předmětu se soustředí na aspekty dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
Výstupy z učení
Hlavními výstupy z učení tohoto kurzu jsou následující. Úspěšným zakončení bude student schopen:

* porozumět a vysvětlit vývoj daňové politiky za posledních 50 let;

* použít informace o nastavení daňového systému ve své profesi;

* zhodnotit fiskální udržitelnost veřejných financí;

* posoudit nesoulad mezi teorií i praxí rozpočtové politiky;

* objasnit, posoudit, či navrhnout různé metody řízení veřejných výdajů;

* rozumět finančním tokům ve zdravotnictví;

* předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o prováděných, zamýšlených či vlastních návrzích reforem veřejných financí.

Osnova
 • Tutoriály se zabývají následujícími tématy (výběr témat se může meziročně mírně lišit):

 • Blok 1: Úvod do předmětu, aspekty optimálních daní
 • Základní informace k charakteru předmětu, popis podmínek absolování předmětu - POT, esej, test, příklady a ústní zkouška. Tematicky je blok zacílen na problematiku efektivnosti zdanění, včetně aspektů vlivu daní na nabídkovou stranu ekonomiky, a otázku spravedlnosti zdanění.
 • Blok 2: Vývoj daňových soustav
 • Hlavním cílem bloku je získat základní přehled o vývoji daňových soustav ve vyspělém světě v posledních 100 letech. Důraz bude pak kladen na soudobé trendy v zemích OECD a EU, s pochopením problematiky harmonizace a koordinace daní a na vývoj české daňové soustavy od roku 1989 s pochopením aktuálních problémů.
 • Blok 3: Reformy veřejných financí
 • Smyslem bloku je pochopit důvody, nástroje a způsob realizace reforem veřejných financí. Součástí bloku je i deskripce vzniklých (zaniklých) poradních orgánů pro provádění reforem a jejich role. Rozlíšení charakteru, pravomocí a možnosti ovlivňování fiskální politiky vlády pomocí těchto orgánů. Jde především o ekonomickou radu vlády, rozpočtovou radu a důchodovou komisi.
 • Blok 4: Vývoj fiskálních politik v zemích EU + ZÁDÁNÍ ESEJE
 • Popis vývoje fiskálních politik v zemích EU v posledních letech a reakce na problém zadlužení v podobě jeho regulace. Diskuze k charakteru regulace. Proč a s jakým výsledkem. Aspekty vztahu evropských veřejných financí a ČR. Součásti tutoriálu bude zadání eseje.
Literatura
  povinná literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 642 s. ISBN 9788073576981. info
  doporučená literatura
 • MEDVEĎ, Jozef. Verejné financie. Bratislava: Sprint, vfra, 2005. 464 s. ISBN 8089085326. info
 • DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xx, 343. ISBN 9788074000751. info
 • KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie : příležitost pro změnu. 2. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxiv, 630. ISBN 9788074000119. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 304 s. ISBN 9788024727899. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 587 s. ISBN 9788073576141. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Hospodaření krajské samosprávy. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 204 s. ISBN 978-80-210-5423-3. info
  neurčeno
 • HYMAN, David N. Public finance : a contemporary application of theory to policy. 9th ed. Mason: Thomson South-Western, 2008. xix, 748. ISBN 9780324537192. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou čtyř přednášek, resp. tutoriálů. Tutoriály se soutředí na vysvětlení základních témat kurzu, následně je důraz kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen ústní zkoušku. Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky:
1. odevzdá vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) a esej v daných termínech a v požadovaném rozsahu a struktuře (obě po 15 bodech),
2. úspěšně absolvuje on-line test v IS MU ve stanoveném termínu (až 30 bodů).
Váha ústní zkoušky na finálním hodnocení je 40 %.
Podrobné informace k POTu, eseji i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU.


Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Informace učitele
Doporučená literatura/Recommended literature (in Czech):
ALLEN, R.,TOMMASI, D. Řízení veřejných výdajů. 1. vyd. Praha: MV ČR (Projekt SIGMA), 2002. 496 s. ISBN 92-64-17690-X


KLAUS, V. Problémy českých veřejných financí na počátku nového desetiletí, CEP 2002.


ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Fondové financování jako faktor diverzifikace veřejných financí, ESF MU, Brno 2003.


Finanční perspektiva EU na období 2014 - 2020.


Konvergenční program ČR, MF ČR


Státní závěrečný účet za uplynulý rok


Internetové stránky MF ČR, EU, OECD, MMF, SB


Relevantní legislativa v platném znění:


Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)


Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)


Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích


Zákon č. 248/2000, Sb., o podpoře regionálního rozvoje


Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)


Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok


Odborné ekonomické časopisy (zejména Finance a úvěr, Obec a finance, Politická ekonomie, Ekonom, Moderní obec, Veřejná správa)
Government Finance Statistics Yearbooks, Council of Europe Statistics, OECD Revenue Statistics

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKV_VEF2