MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/3/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Švecová (cvičící)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPH_TEDP Teze DP || NOW ( MPH_TEDP Teze DP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do marketingového výzkumu a jeho metod. Konkrétně jeho cílem je rozvinout znalosti a schopnosti studentů tak, aby byli schopní samostatně navrhnout a realizovat kvantitativní výzkum.
Výstupy z učení
Studenti po jeho absolvování budou schopni:
- zpracovat plán výzkumu vzhledem k cílům
- zvolit vhodné metody a nástroje
- aplikovat základní a mírně pokročilé (zejména statistické) nástroje využívané v marketingovém výzkumu.
- sestavit výzkumnou zprávu a prezentovat ji
Osnova
 • 1. Marketingový výzkum - jako součást marketingového řízení
 • 2. Typy výzkumu, plán výzkumu
 • 3. Vzorkování; primární a sekundární data
 • 4. Základní metody a nástroje kvantitativního výzkumu
 • 5. Úvod do data miningu (segmentace, včetně RFM analýzy)
 • 6. Prezentace dat a výzkumná zpráva
 • 7. Zpracování případové studie.
Literatura
  povinná literatura
 • MALHOTRA, Naresh K. Marketing research : an applied orientation. 6th ed., Global edition. Boston: Pearson, 2010. 929 s. ISBN 9780136094234. info
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Seventh edition. Harlow, England: Pearson, 2015. xxvi, 741. ISBN 9781292016627. info
 • PUNCH, Keith. Introduction to social research : quantitative & qualitative approaches. 3rd ed. Los Angeles: SAGE, 2014. xvi, 386. ISBN 9781446240939. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • OLSON, David L. Descriptive Data Mining. 2017. ISBN 978-981-10-3340-7. doi:10.1007/978-981-10-3340-7. URL info
Výukové metody
Na přednáškách bude stručně představen marketingový výzkum, jeho metody a nástroje a také praktická doporučení vztahující se k realizaci výzkumu. V rámci seminářů studenti zpracují v týmech marketingový výzkum, ve kterém aplikují poznatky z výuky a samostudia.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je získání minimálně 60 % bodů v testu teoretických poznatků, účast na obhajobě POTu a současné získání známky A-E z POTu. Konečné hodnocení je stanoveno váženým průměrem známek ze závěrečného testu (váha 33 %), průběžné verze POTu (23 %), finální podoby POTu (40 %) a kvality komentáře jiného studentského projektu (7 %).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.