MPH_MZPO Manažerské poradenství

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Eva Švandová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 10:00–11:50 S310, kromě Pá 16. 9.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_MZPO/01: každý sudý pátek 10:00–11:50 S310, kromě Pá 4. 11., E. Švandová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/24, pouze zareg.: 0/24
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je realizován ve spolupráci s poradci působícími v mezinárodní poradenské konzultační společnosti Ernst & Young (EY). Manažerské poradenství je odvětvím, kam mnoho absolventů ekonomických škol míří. Nabízí různorodou práci, potenciál pro osobnostní a kvalifikační růst, na druhou stranu ne každý se může stát poradcem. Předmět si neklade primárně za cíl rozvíjet stávající znalosti podnikového procesu (Nauky o podniku, Management, Ekonomika orgaizací apod.). Pro rozvoj osobnosti poradce jsou přínosné předměty Projektové řízení, Inovační management pro osvojení kreativní metod při hledání řešení, popřípadě Controlling, kde studenti pracují se sotwary pro prezentaci a reportování dat (Power BI).

Cílem předmětu (z pohledu studenta) je vytvořit si obraz možného působení v poradenské praxi včetně zásadních rozhodnutí, osvojit si poradenský proces od budování vztahu s klienty po prezentaci řešení, šířit pozitivní postoj k poradenství v podnikové praxi, a to vše za pomoci odborníků z praxe ze společnosti EY.

V předmětu si klademe za cíl (z pohledu učitele) usnadnit studentům vstup, rozhodování a samotné působení na poradenském trhu, který má svá specifika, a to v roli poradce nebo v roli zákazníka poptávající poradenské služby.
Výstupy z učení
S ohledem na definované cíle lze výstupy z učení zakomponovat do třech základních oblastí. V rámci nich budou studenti po absolvování kurzu:

Ad 1. Formulace obrazu vlastní role v poradenské praxi

- znát, co je obsahem manažerského poradenství, jeho vývoj, typy poradenských organizací, role poradce
- znát business modely vybraných poradenských firem a budou je schopni analyzovat z pohledu rizik
- schopni vytvořit vlastní business model pro poradenskou praxi a definovat jeho rizika
- mít k dispozici poznatky, které budou schopni aplikovat při "tzv. case interview"
- schopni zhodnotit svůj potenciál stát se poradcem a formulovat si cíle pro to, jak se stát poradcem

Ad 2. Osvojení si poradenského procesu

- znát fáze poradenského procesu a jejich obsah a cíl
- schopni vytvořit poradenskou nabídku, naplánovat projekt, kalkulovat náklady spojené s prací poradce a s implementací navržených řešení problému
- schopni provést strukturovanou analýzu problému (dekomponovat problém) a navrhnout strukturované řešení
- schopni vytvořit poradenskou nabídku, kalkulovat náklady spojené s prací poradce a s implementací navržených řešení problému
- schopni vytvořit závěrečnou zprávu, projekt zhodnotit a ukončit

Ad 3. Vnímat a šířit pozitivní postoj k poradenství v praxi (nejen argumentačně ale i "dobrým" příkladem)

- schopni strukturovaně (pyramidový princip) komunikovat s klientem (běžná komunikace, tvorba reportů pro klienty včetně zpracování a aktivní prezentace výsledku projektu klientovi)
- konstruktivně argumentovat, reagovat na připomínky (potenciálního) klienta a sestavit seznam výhod, které mu spolupráce přinese, a to na základě znalosti možných důvodů kritického pohledu na poradenství
- znát a umět implementovat do praxe etické zásady manažerského poradenství
Osnova
 • Tematický plán přednášek:
 • 1. Odvětví poradenství, Poradenský proces, vstupní fáze, Business model poradenské organizace
 • 2. Strukturovaná diagnóza,
 • 3. Strukturované řešení
 • 4. Prezentace dat, ukončení projektu
 • 5. Case interview, základní dovednosti poradce, poradenský přístup, práce s klientem
 • Tematický plán cvičení:
 • 1. Osobnost poradce
 • 2. Tvorba poradenské nabídky, zadání a poradenské smlouvy, plánování projektu;
 • 3. Dekompozice problému; Strukturovaná diagnóza
 • 4. Strukturované řešení
 • 5. Prezentace řešení, tvorba závěrečné zprávy pro klienta
 • 6. Prezentace business modelu poradenské organizace či zhodnocení stávajícíh a návrh na změnu; case interview -
Literatura
  povinná literatura
 • BAAIJ, Marc G. An introduction to management consultancy. First edition. Los Angeles: Sage, 2014. xix, 580. ISBN 9781446256138. info
  doporučená literatura
 • BILLINGHAM, Vicky. Project management : how to plan and deliver a successful project. 2nd edition. Wales: Studymates, 2017. 288 stran. ISBN 9781842853238. info
 • CROWTHER, David a Geoff LANCASTER. Research methods : a concise introduction to research in management and business consultancy. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2009. viii, 292. ISBN 9780750689533. info
 • BISWAS, Sugata a Daryl TWITCHELL. Management consulting : a complete guide to the industry. Second edition. New York: John Wiley & Sons, 2001. xii, 336. ISBN 9780471444015. info
Výukové metody
Předmět se skládá. V rámci přednášek budou prezentovány základní myšlenky formou prezentací, hlavní myšlenky budou ve třídě diskutovány; zároveň bude docházet k práci s textem v podobě krátkých případových studiích pro prohloubení poznání v kontextu praxe. Jedná z přednášek bude vedena expertem v dané oblasti.
Semináře budou vedeny převážně experty z praxe - zástupci partnera fakulty společnosti EY. Studenti budou procházet poradenský proces prakticky při řešení zadání poradenského projektu v hodině. Práce bude probíhat převážně v hodině týmově.

Studentům budou zadávány úkoly na seminářích, které budou průběžně zpracovávat (ideálně v seminářích). Dále bude zadán jeden domácí úkol, který budou studenti zpracovávat samostatně, následně budou diskutovat ve dvojicích a prezentovat v závěrečném semináři (návrh business modelu poradce nebo návrh změny business modelu stávající poradenské organizace).
V případě změny epidemiologickcýh podmínek a přechodu výuky do on-line módu, bude skupinový úkol nahrazen zpracováváním zadaných úkolů. Přednášky přejdou do on-line módu a budou nahrávány.
Metody hodnocení
Do finálního hodnocení vstupují dvě základní oblasti:

1. Body za práci v seminářích
A) Body za splnění úkolů zadaných v seminářích vyučujícícmi z praxe a zpracovávaných převážně v seminářích (Tvorba poradenské nabídky; dekompozice problému; návrh řešení; tvorba finální prezentace; tvorba finálního reportu; osobnost poradce). Pokud se student semináře neúčastní, bude mu zadán náhradní úkol (analogicky k úkolům zadaným v hodině). Úkoly v hodině budou zpracovávány převážně skupinově. Student může získat 50 bodů.
B) Body získané za tvorbu či návrh na změnu modelu poradenské organizace a jeho prezentace. Bude zpracováno individuálně, diskutováno skupinově. Jedná se celkem o 20 bodů, které student může získat.

2. Body za závěrečnou zkoušku
Závěrečná zkouška bude mít mít a) písemnou a b) ústní část. V případě písemné části studenti odpoví na cca 5 otázek, které v průběhu semestru sami vytváří studenti a předávají vyučujícímu. Ten otázky upraví do vhodné formy a náhodně bude vybráno cca 5 otázek. V rámci ústní zkoušky si student vybírá náhodně ze stručných zadání poradenského projektu (definovaný poradenský problém), u kterých by měl být schopen navrhnout fáze poradenského procesu, definovat postup pro analýzu problému a případný návrh řešení, identifikovat rizika projektu a navrhnout jejich možná řešení; sestavit poradenskou smlouvu včetně postupu pro stanovení finální odměny a navrhnout postup stanovení odměny. Případové studie budou mít studenti předem k dispozici. Za písemnou část zkoušky může získat student 10 bodů a za ústní 20.

Celkově tak student může získat 100 bodů. Pro úspěšné absolvování předmětu student musí získat 60 % bodů z každé ze dvou hlavních částí, tzn. 60 % za aktivity ve svičeních a 60 % za aktivity při zkoušce.

Studenti mají možnost získat extra body za aktivitu v seminářích, které nejsou součástí rozpočtovaných 100 %. Mohou vylepšit finální hodnocení.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolenýchpomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e81979fe556491890fde4e96d00a8a5%40thread.tacv2/conversations?groupId=178b5937-c30b-4166-9f51-6cab4bbe4d99&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8
On-line výuka bude probíhat prostřednictvím platformy Teams.
V mezičase se prosím přidejte do Teams předmětu skrze tento kód:Informace, jak to udělat, najdete zde: https://it.muni.cz/sluzby/microsoft-teams/dalsi-informace/sprava-clenu-a-nastaveni-roli-v-tymu#kod Protože bude smysluplné některé informace sdílet i s kombinovanou formou, je tým společný pro oba předměty. Vás se budou týkat kanály "Obecný" (primárně oznámení týkající se obou forem) a zejména "Denní podzim2020". Doporučuji si nastavit u obou kanálů upozornění nebo je pravidelně sledovat. Komunikace bdue probíhat přes Teams vyjma úvodního mailu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_MZPO