MPJ_JII2Sb Jazyk II/2 - Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Sb/01: Po 12:00–13:50 P302a, kromě Po 1. 4., V. De Azevedo Camacho
MPJ_JII2Sb/02: Po 14:00–15:50 P302a, kromě Po 1. 4., V. De Azevedo Camacho
Předpoklady
( MPJ_JII1Sa Jazyk II/1 - Š )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/55, pouze zareg.: 0/55, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/55
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu.
Po ukončení kurzu bude student schopnent prezentovat odborná témata a sledovat odborné diskuse, vést jednání v běžném chodu firmy a zpracovávat náročnější formy firemní literatury.
Po absolvování kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 v souladu s evropským referenčním rámcem pro jazyky.
Odborný jazyk bude otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Součástí výuky jsou i prezentace a debaty s rodilými studenty, příp. videoprezentace s odborníky z praxe.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva obou semestrů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve španělské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Obchodní a ekonomická témata:
 • El arte de negociación;
 • Publicidad y marketing;
 • Atención al cliente (seguros);
 • Introducción a la realidad socio-económica de Espana e Hispanoamérica;
 • Correspondencia comercial;
 • Los tipos de sociedades, Creación de una empresa;
 • Anuncios de trabajo y perfil del candidato;
 • El mundo laboral;
 • El comercio y sus componentes, operaciones de compra y venta;
 • El comercio exterior de Espana, los grandes acuerdos internacionales de comercio e integración en el continente americano;
 • Conversación telefónica comercial;
 • Cámaras de comercio;
 • Gramática: voz pasiva, impersonalidad, el presente del subjuntivo - hipótesis, cuando + el presente de subjuntivo, usos del subjuntivo con expresiones temporales de futuro, expresar deseos e intenciones, consejos, para que + subjuntivo, frases relativas, transmitir palabras de otros, comparar cantidades proporcionales, préterito perfecto de subjuntivo, préterito imperfecto de subjuntivo, estilo indirecto orden/petición.
Literatura
  doporučená literatura
 • JIMENO, María José a Aurora PALACIOS. Profesionales de los negocios. Madrid: enCLAVE ELE. ISBN 978-84-16108-79-4. 2022. info
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión. ISBN 978-84-8443-586-0. 2011. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. 2003. info
  neurčeno
 • TANO, MARCELO. Expertos:Curso avanzado de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. ISBN 978-84-8443-587-7. 2010. info
 • IRIARTE ROMERO, Emilio a Emilia NÚNEZ PÉREZ. Empresa siglo XXI. ISBN 978-84-9848-041-2. 2008. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa. ISBN 978-84-7711-134-4. 2008. info
 • CASTRO, Francisca. USO de la gramática espaňola - avanzado. 12. vyd. Edelsa. ISBN 84-7711-135-9. 2006. info
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books. 342 s. ISBN 8025106527. 2005. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva obou semestrů jazykového programu.
Výuka má formu semináře, požadavky k ukončení předmětu a připuštění ke zkoušce jsou tyto:
80% aktivní účast na seminářích, soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů, seminární a průběžná práce.
Studenti, kteří se účastní v daném semestru pobytu ERASMUS se předem domluví s vyučující na způsobu ukončení předmětu.
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Studijní materiály budou z části uloženy v PdF ve složce studijní materiály v Is-u.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho může vyučující uzavřít předmět hodnocením zkoušky nebo zápočtu v ISu známkou až "FFF" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPJ_JII2Sb