MPR_MRMR Management rozvoje měst a regionů

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 10 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Velinský (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Chaloupková (přednášející)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Chaloupková (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:50 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPR_MRMR/01: St 16:00–17:50 S311, M. Chaloupková, J. Kunc, P. Tonev, J. Velinský
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kontextu historického vývoje dnes města plní jako základní článek občanské samosprávy celou řadu funkcí. V legislativním rámci mají stanovenou řadu kompetencí, které mohou být realizovány různým způsobem. Konfrontace teoretických možností a praktických způsobů jejich realizace, především v oblasti sociálně ekonomického a územního rozvoje, je těžištěm tohoto předmětu. Ve vybraných případech jsou české způsoby řešení srovnávány se zahraničními zkušenostmi.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- definovat základní principy fungování měst;
– charakterizovat základní nástroje řízení měst;
– popsat rozpočtový proces na úrovni měst;
– identifikovat různé typy příjmů a výdajů rozpočtů měst;
- vysvětlit dopady ekonomických změn na rozvoj měst;
- rozumět organizaci dopravy a zajištění občanských služeb ve městě;
- interpretovat současný vývoj měst ve vztahu k jejich budoucnosti.
Osnova
 • 1. Obecní zřízení v České republice, legislativní vymezení obcí. Samostatná a přenesená působnost obcí. Orgány obcí a jejich kompetence.
 • 2. Funkce měst ve společnosti. Historický vývoj měst a obcí, vývoj obecního zřízení. Velikostní struktura obcí.
 • 3. Základní nástroje řízení na úrovni měst a obcí. Strategické plánování.
 • 4. Rozpočtový výhled měst a obcí. Provázanost s dalšími nástroji řízení obce (rozpočet, strategický plán).
 • 5. Rozpočet obcí. Právní úprava, rozpočtový proces, rozpočtová skladba. Příjmová a výdajová stránka rozpočtu obcí.
 • 6. Globalizace a její vliv na proměny města.
 • 7. Postmoderní a postindustriální město.
 • 8. Udržitelné, kulturní a kreativní město.
 • 9. Doprava a životní prostředí ve městě.
 • 10. Kvalita života ve městě.
 • 11. Městské plánování a urbanismus.
 • 12. Vývoj měst v historické a současné perspektivě. Budoucnost měst.
Literatura
  povinná literatura
 • HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR a Jiří MUSIL. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 8071854093. info
 • HRABALOVÁ, Simona. Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 93 s. ISBN 8021033568. info
  doporučená literatura
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 304 s. ISBN 9788024727899. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 587 s. ISBN 9788073576141. info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno: ESF MU, 2015. 242 s. info
 • VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 s. info
 • KAPLAN, David H., Steven R. HOLLOWAY a James O. WHEELER. Urban geography. Third edition. Hoboken: Wiley, 2014. xvi, 492. ISBN 9781118573853. info
 • KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava a Jitka PEKOVÁ. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 297 s. ISBN 9788073579104. info
 • PACIONE, Michael. Urban geography : a global perspective. 3rd ed. London: Routledge, 2009. xxxi, 703. ISBN 9780415462020. info
 • The spaces of the modern city : imaginaries, politics, and everyday life. Edited by Gyan Prakash - Kevin Michael Kruse. Princeton: Princeton University Press, 2008. x, 457. ISBN 9780691133393. info
 • A companion to urban economics. Edited by Richard Arnott - Daniel P. McMillen. Malden: Blackwell, 2006. xxvii, 574. ISBN 9781405106290. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Na přednáškách jsou vysvětleny základní fakta a principy probíraného tématu, které jsou dále diskutovány na seminářích.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínky:
- odevzdá v daném termínu vypracovanou seminární práci v požadovaném rozsahu a struktuře,
- získá alespoň 10 bodů (ze 20 možných) v průběžném testu, který student absolvuje v termínu semináře stanoveného vyučujícím.
Pro úspěšné ukončení předmětu musí student v závěrečném testu získat alespoň 60% bodů (obvykle 18 ze 30 možných).
Podrobné informace k seminární práci jsou uvedeny ve studijních materiálech předmětu v IS MU.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F".
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPR_MRMR