MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/3/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 P106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPR_MVRR/01: Út 16:00–18:50 VT206, A. Holešinská, M. Novotná, M. Šauer, P. Tonev
MPR_MVRR/02: Pá 9:00–11:50 VT202, A. Holešinská, M. Novotná, M. Šauer, P. Tonev
MPR_MVRR/03: Pá 12:00–14:50 VT202, A. Holešinská, M. Novotná, M. Šauer, P. Tonev
Předpoklady
! MPR_MVCR Metody výzkumu cest. ruchu && ! MPR_PRAN Prostorová analýza
Žádné speciální předpoklady nejsou pro předmět zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty ze základními zdroji dat pro analýzy a hodnocení rozvoje cestovního ruchu. Dále si osvojí zásady návrhu výzkumného projektu a metody výzkumu. Pozornost je i věnována interpretačním nástrojům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- určit a nalézt potřebná data pro výzkum,
- vyhodnotit kvalitu datových zdrojů,
- navrhnout strukturu a postupy výzkumného projektu,
- vyhodnotit a aplikovat vhodné metody výzkumu vybraného fenoménu cestovního ruchu,
- interpretovat dosažené výsledky.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Základní východiska výzkumu cestovního ruchu
 • 2. Zdroje dat
 • 3. Návrh výzkumného projektu
 • 4. Vybrané kvantitativní metody ve výzkumu cestovního ruchu
 • 5. Vybrané kvalitativní metody ve výzkumu cestovního ruchu
 • 6. Interpretace výstupů
 • Semináře
 • 1. Koncept výzkumného projektu
 • 2. Anketní šetření
 • 3. Satelitní účet cestovního ruchu
 • 4. Prostorová analýza
 • 5. Síťová analýza
 • 6. Interpretace výstupů
Literatura
  povinná literatura
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1. URL info
 • PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 231 s. ISBN 9788086946740. info
  doporučená literatura
 • SMITH, Stephen L. J. Practical tourism research. Wallingford: CABI, 2010. viii, 259. ISBN 9781845936327. info
  neurčeno
 • Tourism research methods : integrating theory with practice. Edited by Brent W. Ritchie - Peter Burns - Catherine Palmer. 1st ed. Wallingford: CABI, 2005. x, 232. ISBN 0851999964. info
 • Handbook of research methods in tourism : quantitative and qualitative approaches. Edited by Larry Dwyer - Alison Gill - Neelu Seetaram. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012. xvi, 514. ISBN 9781781001288. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a hlavně seminářů. Výstupem z učení je prezentace návrhu výzkumného projektu a výsledků aplikace vybrané metody. Předpokládá se aktivní příprava na přednášky a semináře (četba vybrané literatury).
Metody hodnocení
Hodnocení studenta spočívá v ověření jeho praktických dovedností (na základě prezentace projektu - hodnotí se hlavně schopnost argumentace, 60 % známky) a vyzkoušení jeho teoretických znalostí (písemný test - 40 % známky).
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPR_MVRR