MPR_UDCR Udržitelný cestovní ruch

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Základní znalosti a souvislosti o cestovním ruchu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s konceptem udržitelnosti a jeho aplikací na problematiku cestovního ruchu. Na praktických příkladech je studentům demonstrováno jak analyzovat a hodnotit ekonomické, socio-kulturní a environmentální dopady cestovního ruchu na destinace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
• definovat klíčové pojmy z terminologie udržitelného cestovního ruchu;
• identifikovat dopady cestovního ruchu;
• aplikovat poznatky konceptu udržitelnosti na problematiku cestovního ruchu;
• analyzovat relevantní statistická data cestovního ruchu;
• stanovit indikátory pro monitoring dopadů cestovního ruchu;
• interpretovat indikátory udržitelného cestovního ruchu;
• navrhnout strategii řešící dopady cestovního ruchu.
Osnova
 • Koncept udržitelného cestovního ruchu
 • Životní cyklus destinace
 • Ekonomické vlivy cestovního ruchu
 • Sociokulturní vlivy cestovního ruchu
 • Environmentální vlivy cestovního ruchu
 • Nástroje udržitelnosti cestovního ruchu
 • Plánování v udržitelném cestovním ruchu
 • Návštěvnický management
 • Certifikační systémy
 • Monitoring udržitelného rozvoje cestovního ruchu
 • Konkurenceschopnost destinací cestovního ruchu
 • Odborné exkurze
Literatura
  povinná literatura
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s. info
 • MASON, Peter. Tourism impacts, planning and management. Third edition. London: Routledge, 2015. xvii, 253. ISBN 9781138016309. info
 • ZELENKA, Josef. Udržitelný cestovní ruch : management cestovního ruchu v chráněných územích. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 327 s. ISBN 9788074352447. info
  doporučená literatura
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
 • DWYER, Larry, P. FORSYTH a Wayne DWYER. Tourism economics and policy. Bristol: Channel View Publications, 2010. xviii, 855. ISBN 9781845411527. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každý týden) a seminářů (1x za 14 dní). Součástí výuky je i vypracování seminární práce.

Metody hodnocení
Pro přihlášení se na zkoušku je nutné splnit předpoklady v podobě 100%ní docházky na semináře a odevzdání seminární práce v požadované kvalitě. • Zkouška má písemnou formu (test - cca 15 otevřených otázek). Pro získání známky z předmětu je nezbytné dosažení/překročení minimální hranice 60ti% bodů z písemného testu (zkoušky). • Celková známka je tvořena součtem bodů získaných za seminární práci (40%) a písemný test (60%). • „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPR_UDCR