MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem veřejného sektoru a propojit tento historický exkurz s ekonomickou teorií. Důraz bude položen především na evoluci institucí veřejného sektoru a jejich variabilitu. Studenti se tímto způsobem seznámí jednak s oborem ekonomické historie, zkoumající také veřejný sektor, jednak s ekonomickými teoriemi zohledňujícími existenci veřejného sektoru v dobovém kontextu. Zpracováním seminární práce si pak osvojí schopnost práce se zahraničními ekonomickými zdroji a seznámí se s aktuálními výsledky bádání v této oblasti ekonomického výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- definovat a vyjmenovat různé podoby kooperace a od ní odvozené instituce trhu, vlády i dobročinnosti
- vysvětlit společenské i ekonomické souvislosti dlouhodobého přesunu velké škály aktivit do veřejného sektoru a potenciál jejich zpětné privatizace
- analyzovat soudobé instituce státu v historickém kontextu a rozlišit instituce dobově podmíněné od institucí bazálních
- vysvětlit a zdůvodnit potenciál soukromých řešení veřejných problémů
Osnova
 • 1) Kooperace. Evoluční kořeny kooperace, reciproční altruismus u zvířat a u lidí, ekonomika daru. Principy úspěšných a neúspěšných strategií hry Vězňovo dilema. Pozitivní a negativní reciprocita. Člověk jako kalkulátor sociálních kontraktů. Výhody kooperace v lidské společnosti.
 • 2) Dar. Historické instituce sociální pomoci, od dobrovolné dobročinnosti k povinnosti státu. Vznik sociálního státu, tři modely sociálního státu. Pojetí spravedlnosti od Tomáše Akvinského k J. Rawlsovy. Přetrvávání nerovnosti – problematika sociální a ekonomické nerovnosti. Samaritánovo dilema. Neúspěchy sociální politiky a jejich kritika.
 • 3) Práce. „Prací se živím, práce mne trestá.“ Proměny postojů k práci – Řecko, Řím, středověk. Ekonomické turbulence 16. století a proměny v přístupu k chudým. Vznik pracovních domů a domů nápravy. Hnutí pracovních domů v Anglii a na kontinentu. Dopady veřejné politiky merkantilismu. Od pracovní povinnosti k aktivní politice zaměstnanosti.
 • 4) Úrok. Zákaz úroku a dovolenost úroku ve starověkých společnostech – Asýrie, Izrael, Řecko, Řím. Středověké proměny přístupu k úroku. Vznik dobročinných úvěrových institucí. Monte di Pietá, záduší, nadace. Mikro-kredity a jejich role v rozvoji rozvojových zemí. Co je úrok v dnešní ekonomické teorii?
 • 5) Co je kapitalismus? Vladař Lorenza Machiavelliho, obchod a stát v renesanci. Koncept lidských vášní. Vznik a vývoj nových organizačních forem obchodu souvisejících s rychlým technologickým rozvojem a společenskými změnami. První instituce finančního kapitalismu ve Florencii, San Giorgio v Janově. Fernand Braudel – dynamika kapitalismu, kritika weberovské teorie vzniku kapitalismu.
 • 6) Co je kapitalismus? Role akciových společností v hospodářských dějinách. Firma v roli státu, stát v roli firmy. Východoindické společnosti – francouzská, britská, holandská – a Společnosti Hudsonova zálivu.. Jejich armáda, justice, správa, infrastruktura, daňová problematika. Luxusní statek jako relikt merkantilismu v ekonomické teorii. Monopol jako předpoklad vlády.
 • 7) Utopie. Proč (ne-)fungují utopie? T. Campanella a Sluneční stát, Utopie Thomese Morea. Uskutečněná utopie – jezuitské redukce a indiánský stát v Jižní Americe. Instituce občiny a její přežívání, tragédie obecní pastviny v praxi. Elinor Ostromová, racionalita a sebezájem v ekonomických teoriích.
 • 8) Veřejné vs soukromé. Adam Smith a jeho doba – základy ekonomie, jeho pohled na veřejný sektor. Povinné a doporučené funkce státu. Collective action u Adama Smithe (negativní vymezení v rámci zisk sektoru vs. pozitivní ve veřejném sektoru), komerční humanismus, le doux commerce. Jak rozhodnout, zda zvolit veřejná či soukromá řešení problémů?
 • 9) Svoboda. Nobelova cena za ekonomii v roce 1993 a rehabilitace ekonomické historie. Zkoumání evoluce institucí a preferencí. Dynamika kulturních změn, evoluční ekonomie, role veřejného sektoru. Příklad - otrokářský systém v USA jako tržně konformní společenský řád. Možnosti a meze normativní a pozitivní ekonomie.
 • 10) Investice. Role státu v rozvoji infrastruktury. Velké projekty infrastruktury 19. stol. železnice (USA, Rusko, Anglie) a průplavy (Suez, Panama) – tržní selhání, pojem státní intervence. Rent-seeking, Principal agent problem.
 • 11) Plán. Totalitní režimy 20. stol – teorie a praxe. Keynes, Schumpeter, W. Eucken. Ruská revoluce a hospodářský experiment. Nacismus a trhy Třetí Říše. Odlišnosti a shody dvou plánovaných ekonomik. F. A. Hayek a zkoumání životaschopnosti různých ekonomických systémů.
 • 12) Plán II. Velké výdajové programy 20. století. Compelle intrare – donucování v ekonomických teoriích a v politické praxi. Problém černého pasažéra a možnosti jeho řešení – Olson, Hirschman, Axelrod, Etzioni, Robinson &Schmidt
 • 13) Závislost. Spotřební daně jako způsob regulace chování spotřebitele. Loterie jako zdroj příjmů veřejných rozpočtů – historie loterií, loterie a ekonomická teorie, státní loterie v dnešní době. Etické dilema v ekonomii – co zakazovat a co danit?
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse.
Metody hodnocení
Výuka je vedena formou přednášek. Zápočet ústní. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek. Ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.