MPV_RKIS Řízení a kontrola v instituciích veřejné správy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (cvičící)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Role manažera veřejné správy se v souvislosti s novými podmínkami, s transformací a modernizací veřejného sektoru a vzrůstajícími nároky a očekáváními občanů mění. Řízení organizací veřejné správy či veřejného sektoru obecně neznamená pouze uskutečňovat politiku definovanou centrální úrovní veřejné správy. Znamená dosahovat cílů naplňujících poslání organizací veřejného sektoru a zájmy stakeholderů, a to účelně, efektivně a hospodárně, orientovat se na dosahování výsledků a přijímat za ně odpovědnost. Dosahování uvedeného klade značné nároky na kompetence manažerů veřejného sektoru - vyžaduje od nich dovednost kreativně využívat moderní nástroje managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách veřejného sektoru.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o specifikách řízení veřejné správy, a to nejprve obecně a následně se zaměřením na strategické řízení, řízení kvality, řízení organizačních změn a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Využity budou aktuální poznatky ze zahraničí i z české praxe, včetně exkurze a přednášek externistů z manažerských pozic v institucích veřejného sektoru.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
- interpretovat význam, specifika a moderní trendy reforem a modernizací řízení ve veřejné správě a ve veřejném sektoru
- klasifikovat konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplnění role manažera v organizaci veřejné správy
- objasnit základní principy strategického řízení a řízení kvality a organizačních změn a orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů
- porozumět specifikům řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, specifikovat jednotlivé činnosti při řízení lidských zdrojů
- posoudit možnosti využití moderních nástrojů managementu ve specifických podmínkách veřejné správy.
Osnova
 • Rámcová struktura témat je následující:
 • 1. Public management - vývoj přístupů, role manažera ve veřejné správě
 • 2. Strategické řízení ve veřejné správě - potenciál a limity
 • 3. Řízení kvality ve veřejné správě
 • 4. Řízení lidských zdrojů ve VS - územní samospráva
 • 5. Řízení lidských zdrojů ve VS - služební úřady
 • 6. Kontrolní systém v instituci veřejné správy
 • 7. Nezávislá kontrola veřejné správy
 • 8. Koordinace veřejné správy a její nástroje
Literatura
  povinná literatura
 • Malý, I. a kol. Řízení ve VS, studijní texty 2010
 • ŠPAČEK, David. Public management v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. 376 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-621-0. info
 • POLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform : a comparative analysis - new public management, governance, and the neo-weberian state. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. xvii, 367. ISBN 9780199595082. info
 • BRYSON, John M. Strategic planning for public and nonprofit organizations : a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011. xxviii, 54. ISBN 9780470392515. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxvi, 559. ISBN 9788074003479. info
 • KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Efektivní systém řízení strategie : nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2010. 325 s. ISBN 9788072612031. info
 • ARMSTRONG, Michael. Armstrong’s handbook of human resource management practice. 11th ed. London: Kogan Page, 2009. xxvi, 1062. ISBN 9780749452421. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009. 118 s. ISBN 978-80-210-5112-6. info
 • GASTER, L. a A. SQUIRES. Providing Quality in the Public Sector: A Practical Approach to Improving Public Services. Maidenhead: Open University Press, 2003. 292 s. ISBN 978-0-335-20955-2. info
 • HUGHES, Owen E. Public management and administration : an introduction. 3rd ed. Houndmills: Palgrave, 2003. viii, 303. ISBN 0333961889. info
Výukové metody
přednášky interních učitelů, přednášky a besedy s externími odborníky, semináře - skupinové diskuse, řešení případových studií, samostudium zadané literatury
Metody hodnocení
Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou a závěrečným esejem na zadané téma.
Podmínky ukončení budou specifikovány ve studijním plánu předmětu, který bude zveřejněn před začátkem výuky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.