MPV_SPPO Společné politiky EU

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Gilles Huteau (přednášející), PhDr. Ing. Pavla Hradecká (zástupce)
Danielle Charles-Le Bihan (přednášející), PhDr. Ing. Pavla Hradecká (zástupce)
Frédérique Michéa (přednášející), PhDr. Ing. Pavla Hradecká (zástupce)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (náhr. zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPR_SPPO Společné politiky EU
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Členské země Evropské unie svěřily jejím orgánům veškeré rozhodovací kompetence v oblasti tzv. společných politik, kterými jsou zemědělská, obchodní, dopravní a měnová. Mimo těchto politik pak existuje další skupina, označovaná jako komunitární (koordinované) politiky, v nichž dochází k dělbě rozhodovacích kompetencí mezi členské země a orgány EU. V rámci tohoto předmětu je pozornost věnována jak politikám společným, tak komunitárním.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- zpochybnit přínos konkrétních opatření pro rozvoj EU
- formulovat vlastní návrhy na změnu nastavení politik
- argumentovat pozitiva a negativa začlenění národní ekonomiky do struktur EU
- posoudit efektivnost společných politik
- zdůvodnit historický kontext jednotlivých politik EU
Osnova
 • Výuka je rozdělena do deseti tématických částí. Části 1 – 8 tvoří českou část, části 9 – 10 tvoří francouzskou část přednášek.
 • 1. Obecný význam a postavení společných a komunitárních politik EU, společná obchodní politika – prezentace formou úvodního přehledu příslušných politik, pokračující přednáškou k dané politice spojenou se seminářem k aktuálním otázkám její aplikace.
 • 2. Společná dopravní a měnová politika – prezentace tématu formou přednášky (doplněné informacemi o stávajících a perspektivních dopadech uvedených politik na ČR) s navazující diskusí podpořenou samostudiem.
 • 3. Společná zemědělská politika – prezentace tématu formou přednášky (doplněné informacemi o dopadech dané politiky na ČR) s navazující diskusí podpořenou samostudiem.
 • 4. Jednotný vnitřní trh (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu) – prezentace tématu formou koncentrovaného přehledu hlavních otázek se seminářem k vybraným aktuálním otázkám.
 • 5. Environmentální politika – prezentace tématu formou přednášky s navazující diskusí podpořenou předchozím studiem resp. samostudiem vybraných otázek.
 • 6. Energetická a výzkumná politika – prezentace tématu formou přednášky s navazující diskusí podpořenou samostudiem vybraných otázek.
 • 7. Strukturální politika a ochrana spotřebitele – prezentace tématu formou přednášky spojené se seminářem k vybraným otázkám, podpořeného předchozím studiem resp. samostudiem vybraných otázek.
 • 8. Spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a trestních záležitostí – prezentace tématu formou přednášky s navazující závěrečnou diskusí.
 • 9. Právo EU vztahující se k veřejnému zdraví – základy komunitárního práva veřejného zdraví, globální strategie v oblasti veřejného zdraví, potřeba integrace požadavků veřejného zdraví do komunitárních politik.
 • 10. Regionální politika Evropské unie – úvod, strukturální fondy a další nástroje soudržnosti, regionální politika v období 2007 – 2013
 • Studijní zátěž
 • Forma zátěže Počet opakování Hodin / opakování Celkem Účast na přednáškách 13 2 26 Příprava na přednášky 13 2 26 Příprava na závěrečný test – česká část 1 20 20 Příprava na závěrečný test – francouzská část 1 20 20 Celková pracovní zátěž 92
 • Rozvržení studijní zátěže v průběhu semestru.
 • Přednášky české části probíhají pravidelně v jednotlivých týdnech semestru. Výuka české i francouzské části probíhá blokově. Závěrečné testy (česká i francouzská část) se píší ve zkouškovém období.
 • Harmonogram pro distanční formu studia 1.- 2. týden semestru samostudium (téma 1.-2.) 3. týden samostudium (téma 3.) 4. - 5. týden samostudium (téma 4. - 5.) 6. týden samostudium (téma 6.) 7. - 8. týden samostudium (téma 7.- 8.) 9. týden samostudium (téma 9.) 10. týden vypracování POTu 10.-11. týden samostudium (téma 10.-11.) 12.-13. týden samostudium (téma 12.-13.)
Literatura
  povinná literatura
 • FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky EU : historie a současnost se zaměřením na Českou republiku. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, xv, 179. ISBN 9788071799399. info
  doporučená literatura
 • LUKÁŠ, Zdeněk a Pavel NEUMANN. Společná zemědělská politika EU - regionální a strukturální politika EU. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, 139 s. ISBN 8024500647. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek.
Metody hodnocení
Písemná zkouška má formu multiple choice test, obvykle se skládá z 20 otázek, k úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 11 otázek správně (55%).
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Část výuky probíhá ve francouzštině. Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PRSPPO.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_SPPO