MPV_TEVS Teorie veřejného sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miloš Fišar, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Zuzana Špačková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
Čt 11:05–12:45 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_TEVS/01: Čt 16:20–17:05 P312, V. Hyánek, I. Malý, Z. Špačková, J. Špalek
MPV_TEVS/02: Čt 17:10–17:55 P312, V. Hyánek, I. Malý, Z. Špačková, J. Špalek
Předpoklady
! PVTEVS Teorie veřejného sektoru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si absolvováním předmětu prohlubuje své vědomosti dvojím směrem. Na jedné straně se hlouběji seznamuje s teoretickými poznatky o veřejném sektoru a na druhé straně se učí jak využívat těchto poznatků pro praktická rozhodnutí. Hlavní cíle předmětu jsou:
porozumění ekonomickému chování účastníků veřejné volby
interpretace vlivu fiskálních institucí na poptávku po veřejných statcích
pochopení principu působení fiskálních iluzí
samostaná analýza mikroekonomických příčin existence veřejného sektoru
schopnost analyzovat praktické volební mechanismy co do jejich vlivu na fungování veřejného sektoru.
Osnova
 • 1. Význam morální filozofie a etiky pro zkoumání veřejného sektoru a hodnocení veřejné politiky. Definice a kritéria "dobrého".
 • 2. Vývoj teoretických názorů na veřejný sektor. Hlavní milníky a představitelé.
 • 3. Stát blahobytu: podstata, historie, cíle, problémy, perspektivy.
 • 4. Veřejný zájem – pojem, prameny, přístupy k vymezení, význam pro zkoumání veřejného sektoru.
 • 5. Chápání optima v souvislosti s řešením alokační funkce veřejného sektoru.
 • 6. Stát jako koordinátor a regulátor individuálních akcí - význam teorie her pro interpretaci ekonomických funkcí státu.
 • 7. Teorie klubů, klubové statky jako „praktický“ příklad kolektivních statků.
 • 8. Informační asymetrie a státní zásahy do ekonomiky.
 • 9. Teorie veřejné volby jako ve své době nový přístup ke zkoumání vztahů. souvisejících s veřejným sektorem resp. fiskálním systémem. Charakteristika přístupů, hlavní principy.
 • 10. Normativní a pozitivní veřejná volba. Výběr hlasovacího mechanismu.
 • 11. Arrowovy požadavky na ideální rozhodovací mechanismus.
 • 12. Praktické volební systémy
 • 13. Vliv různých způsobů zdanění na ochotu poptávat veřejně poskytované statky.
 • 14. Vliv času na fiskální rozhodnutí.
 • 15. Fiskální iluze.
 • 16. Modely chování vlády
 • 17. Ekonomické chování byrokracie.
 • 18. Ekonomické chování zájmových skupin, lobbing
Literatura
 • JACKSON, P. M. a C. V. BROWN. Ekonomie veřejného sektoru. Translated by Václav Urbánek. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. ISBN 80-86432-09-2. info
 • BUCHANAN, James M. Veřejné finance v demokratickém systému. Translated by Eva Nevrlá. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 1998. xvi, 324. ISBN 8072261169. info
 • MUELLER, Dennis C. Public choice. III. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xix, 768 s. ISBN 0-521-89475-1. info
 • NISKANEN, William A. Bureaucracy and public economics. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1994. xvi, 298. ISBN 1858980410. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
 • POTŮČEK, Martin, Jiří MUSIL a Miroslava MAŠKOVÁ. Strategické volby pro českou společnost : teoretická východiska. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 375 s. ISBN 9788086429861. info
Výukové metody
přednášky, samostudium zadané literatury, skupinové diskuse, účast na experimentech.
Metody hodnocení
ústní zkouška - 40% celkového hodnocení během semestru jsou požadovány dva průběžné testy. Jejich hodnocení se podílí na výsledné známce ze 60% Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVTEVS.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2011/MPV_TEVS