MPV_VESO Úvod do veřejné ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
prof. Yvon Rocaboy (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPE_ETVS Ekonomická teorie pro VS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat znalosti z oblasti principů fungování veřejného sektoru, porozumět jeho podstatě, aktuálním trendům a problémům a získat základní analytické dovednosti k tvorbě a hodnocení státních intervencí. Dále také naučit se získané poznatky aplikovat v konkrétním prostředí a subsystému veřejného sektoru.
Výstupy z učení
Studenti by měli získat následující dovednosti:
• pochopit specifika veřejného sektoru
• kapacita analyzovat souvislosti státních zásahů
• mít všeobecný rozhled o fungování veřejného sektoru v ČR, Francii a v kontextu EU
• být schopen samostatně formulovat doporučení pro zkvalitnění fungování veřejného sektoru.
Osnova
 • Blok 1: První základní teorém: Selhání trhu. Paretovo optimum, tržní rovnováha, selhání trhu (veřejné statky, externality, rostoucí výnosy z rozsahu, asymetrie informací)
 • Blok 2: Druhý základní teorém: Redistribuce. Trh a sociální spravedlnost, redistribuce a optimalita
 • Blok 3: Makroekonomická regulace a právní stát
 • Blok 4: Selhání státu. Veřejná volba, teorie byrokracie
 • Blok 5: Rozsah a struktura veřejného sektoru
 • Blok 6: Veřejné finance
 • Blok 7: Fiskální federalismus. Výhody a nevýhody decentralizace, organizace a financování místního veřejného sektoru v Evropě, demokracie jako základ místní veřejné volby
 • Blok 8: Determinanty rozpočtového rozhodování místních celků
Literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Veřejné finance : vybrané problémy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 162 stran. ISBN 9788075525772. info
 • ROTHBARD, Murray Newton. Anatomie státu. Translated by Jakub Skala. Praha: Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko, 2011, 26 s. ISBN 9788090486126. URL info
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 340 s. ISBN 9788073574970. info
 • MEDVEĎ, Jozef. Verejné financie. Bratislava: Sprint, vfra, 2005, 464 s. ISBN 8089085326. info
 • ROTHBARD, Murray Newton. Ekonomie státních zásahů. Edited by Josef Šíma - Dan Šťastný. Praha: Liberální institut, 2001, 464 s. ISBN 8086389103. URL info
 • STIGLITZ, Joseph E. Economics of the public sector. 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000, xxiii, 823. ISBN 0393966518. info
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 661 s. ISBN 8071694541. info
 • POTŮČEK, Martin. Nejen trh : role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, 188 s. ISBN 8085850265. info
 • MUSGRAVE, Peggy B. a Richard Abel MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994, 581 s. ISBN 8085603764. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Public Finance in Theory and Practice. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 1984, 16, 824 s. ISBN 0-07-044126-X. info
Výukové metody
Klíčová téma jsou představena a diskutována během přímé výuky a doplněny samostudiem. Vybraná téma jsou zcela určeny k samostudiu. Získané znalosti jsou aplikovány během výuky a v samostatné práci studenta.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou blokové výuky, kde se propojují přednáškové a seminární části dle potřeb výuky.
Česká část kurzu je zakončena ústní zkouškou. Student se může zúčastnit ústní zkoušky, pokud splní následující podmínky:
1. Vypracuje odbornou esej na zadané téma a získá za ni minimálně 50 % bodů.
2. Absolvuje písemný test s min. ziskem 60 % bodů.
Student, který získá minimálně 61 bodů za esej a test nemusí absolvovat ústní zkoušku.
Výsledné hodnocení české části předmětu je dáno bodovým součtem za odbornou esej, písemným testem a hodnocení u ústní zkoušky.
Hodnocení
Odborná esej 0-50 bodů (min. 25 b.)
Test 0-30 bodů (min. 18 b.)
Ústní zkouška 0-20 bodů
Známka: E 60+, D 68+, C 76+, B 84+, A 92+
Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno účastí na francouzské blokové výuce. Případnou neúčast je možné omluvit pouze v případě nemoci potvrzením od lékaře, a to do 5 pracovních dní od ukončení absence.
Francouzská část předmětu je zakončena písemnou zkouškou bodovanou dle francouzského hodnocení (škála od 0 do 20), je nutné získat alespoň 10/20. Výsledek je následně převeden dle české škály známek a zprůměrován s českou známkou.
Výsledné hodnocení předmětu je průměrem české a francouzské známky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_VESO