MPV_VRRK Všeobecný rozhled a rozvoj komunikačních schopností

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (cvičící)
PhDr. Ing. Pavla Hradecká (cvičící)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Věcné cíle
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálním francouzským jazykem užívaným v profesní sféře a rozvinout jejich dovednost užívat jej v relevantních praktických komunikačních situacích.

Praktická výuka je zaměřena především na:
- rozšíření všeobecného přehledu a prohloubení dovednosti studentů diskutovat na vybraná společenská, ekonomická a politická témata
- rozvoj vybraných komunikačních dovedností vztahujících se k profesnímu uplatnění
- přípravu na studium a praktickou stáž v institucích veřejné správy ve Francii (seznámení se zvyklostmi vztahujícími se ke zpracování životopisu a obsahu motivačního dopisu, seznámení se zvyklostmi psaní francouzské eseje)

Jazykové cíle
Jazykové cíle jsou zaměřeny na:
- rozšíření slovní zásoby ve vybraných tematických oblastech
- prohloubení znalostí vybraných gramatických a lexikálních jevů
- procvičení a zafixování příslušných pravidel výslovnosti
Naplňování jazykových cílů předmětu MPV_VRRK je realizováno v rámci naplňování jeho věcných cílů.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
- používat formální francouzský jazyk a vhodně stylisticky formulovat v závislosti na kontextu situace či účelu textu (životopis, motivační dopis, francouzská esej)
- aktivně participovat na diskuzích o společenských, ekonomických a politických tématech
- vést dialog, formulovat své názory a postoje a podpořit je koherentní argumentací
- zpracovat vlastní životopis a motivační dopis
- uplatňovat znalosti procvičovaných gramatických a lexikálních jevů a uplatňovat zásady správné výslovnosti
Osnova
 • Tematické bloky reflektují věcné cíle předmětu. Jazykové cíle jsou naplňovány v rámci a kontextu realizace věcných cílů.
 • Osnova:
 • 1. Zásady přípravy životopisu a motivačního dopisu, francouzská specifika.
 • 2. Zásady psaní francouzské eseje.
 • 3. Efektivní pracovní komunikace (specifika ústní a písemné formy komunikace, kontextu komunikace)
 • 4. Vybrané komunikační dovednosti (kladení otázek, naslouchání, argumentace; výběrový rozhovor,…)
 • 5. Skupinová diskuze na vybraná společenská, ekonomická a politická témata
 • V rámci výše uvedených tematických bloků jsou průběžně naplňovány rovněž jazykové cíle výuky (rozšíření slovní zásoby, procvičení vybraných gramatických a lexikálních jevů a správné výslovnosti, prostředky jazykové návaznosti).
Literatura
  povinná literatura
 • GRÉGOIRE, Maïa a Alina KOSTUCKI. Grammaire progressive du français : perfectionnement : avec 600 exercices. [Paris]: CLE International, 2018, 287 stran. ISBN 9782090382099. info
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire progressif du français des affaires : B1 intermédiaire : avec 250 excercices. 2e édition. Paris: Cle International, 2018, 175 stran. ISBN 9782090382228. info
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Communication progressive du français des affaires : avec 250 exercices : intermédiaire A2 B1. Paris: CLE International, 2018, 159 stran. ISBN 9782090382259. info
 • KIDLESOVÁ, Zora a Janka PRIESOLOVÁ. Le français dans ľéconomie = Francouzština v hospodářství. Druhé vydání. Praha: Ekopress, 2010, 306 stran. info
 • KATEŘINA, Dvořáková. Francouzština pro firmy. Edika, 2007, 328 s. info
  doporučená literatura
 • HOLLEVILLE, Stéphanie. Débattre en FLE : français langue étrangère : B1-C2. Paris: Ellipses, 2021, 255 stran. ISBN 9782340047501. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů proložených dílčími teoretickými vstupy. V rámci teoretických vstupů jsou užívány klasické metody výuky (přednášky), v rámci dovednostně-praktických bloků jsou užívány metody aktivizační (diskuse, individuální či skupinové řešení úkolů/problémů) a tréninkové (hraní rolí, případové studie apod.)
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, jehož udělení je podmíněno:
- účastí na seminářích (max. 2 neomluvené absence během semestru)
- zpracováním životopisu, motivačního dopisu a eseje na zadané téma
- plněním dalších zadaných úkolů a aktivitou na seminářích

Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zápočtu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Část výuky probíhá ve francouzštině.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPV_VRRK