PEHOPO Hospodářská politika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Šárka Nedělová (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Po 16:20–17:55 P101
Předpoklady
ZAMI Makroekonomie I || Ex_7371_P Základy makroekonomie || ZAMA Makroekonomie I (A) || Ex_7372_P Základy makroekonomie (E) || PEMAKI Makroekonomie I || PEMAAI Macroeconomics I || PřF:E2312 Makroekonomie I
Předpokládá se předchozí absolvování předmětů Makroekonomie I a Mikroekonomie I. Předmět je zařazen do bakalářského studia všech oborů akreditovaných na fakultě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby vytvářel základní předpoklady jak pro zvládnutí teorie hospodářské politiky, tak zejména pro analýzu a řešení praktických národohospodářských problémů. Předmět umožní posluchačům orientovat se podrobněji v problematice role státu v tržní ekonomice, v tvorbě a kontrole obecných pravidel fungování ekonomického systému, a v činnosti rozhodovacího centra. Předmět má zastřešující charakter a vede rovněž k hlubšímu pochopení souvislostí předmětů bakalářského stupně studia, zejména mikroekonomia I, makroekonomie I, světového hospodářství a veřejné ekonomie. Předmět také vytváří základní předpoklady pro studium magisterského stupně. Základní obsah je následující: teorie a praxe hospodářské politiky, metodické, normativní a institucionální základy hospodářské politiky, cíle, instrumentárium a hospodářskopolitické subjekty, hospodářskopolitická rozhodnutí a doporučení, makroekonomická politika a základní pravidla regulace, mikroekonomická hospodářská politika a formy mikroekonomické regulace, Forma zkoušky: písemný test.
Výukové cíle:
* pochopení základních tendencí ve vývoji hospodářských systémů;
* analýza základních makroekonomických a mikroekonomických souvislostí koordinace národní ekonomiky;
* analýza a pochopení politických souvislostí ekonomických procesů;
* porozumění a analýza přínosů a nákladů státní koordinace ekonomiky.
Osnova
 • 1. Tvorba hospodářské politiky v demokratické společnosti. Teoretická a praktická hospodářská politika. Možnosti a limity hospodářské politiky. Účinnost a zpoždění hospodářské politiky.
 • 2. Trhy a vláda. Vládní selhání. Politické souvislosti hospodářské politiky. Politické ideologie. Nositele hospodářské politiky a vliv zájmových skupin na tvorbu hospodářské politiky.
 • 3. Koordinace ekonomiky a hospodářskopolitické koncepce. Centrálně plánovaná ekonomika a tržní ekonomika. Indikativní plánování. Vývoj československé/české ekonomiky a její reformy.
 • 4. Význam informací v hospodářské politice, zpoždění hospodářské politiky. Systém národních účtů – principy, základní účty. Makroekonomická analýza a prognóza - metody, využití, úspěšnost prognóz.
 • 5. Intervencionistická etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Teoretické zdroje intervencionismu. Aplikace v praktické hospodářské politice po druhé světové válce. Krize keynesiánství v sedmdesátých letech.
 • 6. Neokonzervativní etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Důvody vzniku a teoretická východiska. Aplikace v praktické hospodářské politice a zhodnocení.
 • 7. Strukturální politika. Strukturální změny a jejich příčiny. Strukturální krize. Tradiční a nové přístupy ke strukturální politice. Problémy spojené s prováděním strukturální politiky.
 • 8. Stabilizační politika. Pojetí ekonomických výkyvů a cílů stabilizační politiky. Formy stabilizační politiky. Hospodářský a politický cyklus. Náklady a účinnost stabilizační politiky, akomodativní politika. Vztah fiskální a měnové politiky a jejich koordinace v teorii a praxi.
 • 9. Fiskální politika. Cíle praktické fiskální politiky. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Zdroje financování vládních výdajů, deficitní financování, veřejný dluh, monetizace dluhu. Náklady vládních výdajů, účinnost fiskální politiky.
 • 10. Měnová politika. Postavení centrální banky, příčiny a kritéria posuzování a formy její nezávislosti. Kredibilita, transparentnost a odpovědnost centrální banky. Postavení České národní banky, Evropské centrální banky. Pojetí cíle měnové politiky, konformita cílů stabilizační politiky. Klasifikace nástrojů centrální banky, účinnost a náklady jejich použití. Pojetí cíle praktické měnové politiky v ČR a v EMU. Nástroje České národní banky.
 • 11. Vnější hospodářská politika. Otevřenost ekonomiky, její měření a důsledky. Nástroje a typy vnější hospodářské politiky. Vztah vnější a vnitřní rovnováhy a možnosti řešení nerovnováhy. Platební bilance a její elementární analýza. Salda platební bilance a jejich národohospodářské aspekty. Vnější nerovnováha a její příčiny. Systémy směnných kursů a vztah k vnější rovnováze.
 • 12. Politika hospodářské soutěže - teoretická východiska a praktická soutěžní politika. Komparace teoretických zdrojů praktické soutěžní politiky. Příčiny a formy omezení konkurence, mikroekonomické a makroekonomické aspekty. Kartelové dohody. Oblasti působení soutěžní politiky, zákonné zákazy v oblasti soutěže. Proces prokazování nežádoucího jednání soutěžitelů. Fúze a jejich posuzování.
 • 13. Sociální politika. Solidarita, pojetí cílů sociální politiky a úloha státu a veřejných institucí. Komparace teoretických koncepcí sociální politiky. Oblasti a typy praktické sociální politiky. Efektivnost a náklady sociální politiky. Praktická hospodářská politika – sociálně tržní hospodářství, stát blahobytu.
Literatura
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • BURDA, Michael C. a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics : a European text. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxiv, 572. ISBN 0198776500. info
 • Applied economics. Edited by Alan Griffiths - Stuart Wall. 9th ed. Harlow: Prentice-Hall, 2001. xi, 859 s. ISBN 0-273-65152-8. info
Metody hodnocení
Přednáška. Zkouška písemná, formou testu. Upozornění: jakékoli podvody nebo pokusy o podvod během zkoušky (např. používání "taháků" nebo jiných nedovolených pomůcek, opisování, umožňování opisování, vynášení testů, apod.) nebo činnosti ohrožující objektivitu zkoušky budou kvalifikovány jako nedodržení požadavků k ukončení předmětu a budou učitelem hodnoceny v ISu jako "FFF" s nutností opakovaného zápisu předmětu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PEHOPO