BPV_DASY Daňový systém

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (přednášející)
Ing. Jarmila Zaviačičová (přednášející)
Mgr. Ing. Pavla Kvapilová (cvičící)
Ing. Jarmila Zaviačičová (cvičící)
Garance
Ing. Jarmila Zaviačičová
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
St 16:20–17:55 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_DASY/01: St 11:05–12:45 P403, P. Kvapilová, V. Vybíhal, J. Zaviačičová
BPV_DASY/02: St 12:50–14:30 P403, P. Kvapilová, V. Vybíhal, J. Zaviačičová
BPV_DASY/03: Čt 15:30–17:05 S311, P. Kvapilová, V. Vybíhal, J. Zaviačičová
BPV_DASY/04: Čt 13:45–15:20 P201, P. Kvapilová, V. Vybíhal, J. Zaviačičová
Předpoklady
! PVDASY Daňový systém
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podává přehled o celém daňovém systému v ČR, zaměřuje se i na oblast sociálního a zdravotního pojištění. Absolvováním tohoto kurzu: studenti získají základní teoretické poznatky z oblasti daňového práva v ČR; prostřednictvím výpočtů daní z příjmů, dalších přímých a nepřímých daní a pojistného si osvojí praktické dovednosti; z pozice daňového poplatníka (resp. plátce daně) budou schopni řešit též praktické otázky spojené se správou daní; studiem tohoto kurzu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací.
Osnova
 • 1.Úvod do předmětu. Správa daní.
 • 2. Průběh daňového řízení. Řízení přípravné. Řízení vyměřovací.
 • 3. Placení daní a vymáhací řízení. Řízení o opravných prostředcích.
 • 4. Minimum ze zdravotního pojištění.
 • 5. Minimum ze sociálního zabezpečení.
 • 6.,7. Přímé daně - daň z příjmů fyzických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 8.,9. Přímé daně - daň z příjmů právnických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 10. Přímé daně - daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň silniční (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 11.,12. Nepřímé daně - daň z přidané hodnoty, spotřební daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 13. Mezinárodní a vnitrostátní dvojí zdanění, zdaňování cizinců v ČR.
Literatura
 • Daňové zákony 2010, Úplná znění (Grada, Sagit, Sevt, aj.)
 • VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2008, aneb, Učebnice daňového práva. 9,. aktualiz. vyd. Praha: Vox. 319 s. ISBN 9788086324722. 2008. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena hlavní témata kurzu. Ta jsou dále diskutována a praktikována na seminářích. Součástí seminářů je řešení příkladů, analýza případových studií a zadání domácích úkolů.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou (2 - 3 příklady). Podmínkou přihlášky ke zkoušce je splnění těchto požadavků v průběhu semestrální výuky: zúčastnit se písemného testu (požadovaná úspěšnost 60 %) a zpracovat zadanou daňovou studii (hodnocení prospěl/neprospěl).
Podmínky úspěšného absolvování předmětu (včetně literatury) jsou specifikovány v interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVDASY.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.