BPR_MGCR Management cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
Čt 11:05–12:45 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_MGCR/01: každý lichý čtvrtek 14:35–16:15 P104, A. Holešinská
BPR_MGCR/02: každý sudý čtvrtek 14:35–16:15 P104, A. Holešinská
Předpoklady
! BPR_MGCR Management cest.ruchu
Základní znalosti a souvislosti získaná v předmětu Cestovní ruch (BPR_CERU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky z oblasti destinačního managementu, jež je třeba znát pro zajištění úspěšného řízení, resp. rozvoje, cestovního ruchu v destinaci. V neposlední řadě je snahou poukázat na důležité aspekty, které s sebou řízení destinace, a potažmo fungování destinační společnosti, přináší.
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- definovat klíčové pojmy z terminologie destinačního managementu;
- identifikovat specifika procesu řízení destinace;
- aplikovat poznatky řízení destinace v praxi;
- analyzovat destinační společnosti z pohledu životního cyklu;
- zhodnotit vývoj destinační společnosti.
Osnova
 • Základy managementu a proces řízení
 • Destinační management a destinační společnosti v ČR a zahraničí
 • Destinační marketing
 • Řízení rekreačních zdrojů
 • Řízení kvality v cestovním ruchu
 • Benchmarking
 • Destinační informační systém
 • Udržitelný rozvoj a cestovní ruch
Literatura
  povinná literatura
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management aneb Jak řídit turistickou destinaci. Brno: ESF MU, 2007. 90 s. první. ISBN 978-80-210-4500-2. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Management cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 156 s. ISBN 978-80-210-4415-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (každý týden) a seminářů (1x za 14 dní). Součástí výuky je i vypracování seminární práce.

Metody hodnocení
Pro přihlášení se na zkoušku je nutné splnit předpoklady v podobě 100%ní docházky na semináře, odevzdání seminární práce v požadované kvalitě a účasti na přednášce odborníka z praxe.
Zkouška má ústní formu a skládá se ze dvou částí. První část zkoušky prověřuje teoretické znalosti studenta. Skládá se z 5 otevřených otázek, na které je 15minutová příprava. Po splnění 100% teoretické částí je student připuštěn k druhé části zkoušky, která je zaměřena na praktické otázky, jež mají prověřit studentovo syntetické myšlení. Seznam teoretických i praktických otázek bude zveřejněn v ISu během semestru.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. držení taháku, opisování z taháku/od spolužáka, napovídáním apod.) přeruší učitel jeho zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Informace učitele
POZOR! Případné změny v předpokladech pro přihlášení se na zkoušku budou studentům upřesněny na začátku výuky v dokumentu Požadavky ke zkoušce, zveřejněném v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPR_MGCR.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.