MKR_PRAN Prostorová analýza

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Chaloupková (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 16:00–19:50 P403, Pá 20. 3. 16:00–19:50 P403, Pá 17. 4. 16:00–19:50 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přináší studentům základní informace o zdrojích dostupných prostorových socioekonomických dat, možnostech a metodách jejich zpracování, analýzy a vyhodnocení, přičemž je věnována pozornost i charakteru a způsobu zjišťování těchto dat, což je zásadní faktor pro jejich správnou interpretaci. Různé typy analýz pak umožňují zachytit a sledovat trendy socioekonomických procesů či aktivit probíhajících v území a slouží jako nezbytný vstup pro zpracování komplexních rozvojových strategií, odvětvových koncepcí či přímo jako podklad pro rozhodovací procesy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vyhledat, zpracovat a interpretovat prostorová data z běžných veřejných zdrojů;
- navrhnout, připravit a realizovat jednoduchá dotazníková šetření, zpracovat a interpretovat jejich výsledky;
- charakterizovat libovolné území v ČR z hlediska základních socio-ekonomických ukazatelů;
- aplikovat metody regionální analýzy v praxi;
- analyzovat a interpretovat základní socioekonomické procesy a jevy na různých hierarchických úrovních a srovnat jejich vnitřní diferenciaci.
Osnova
 • 1. Socioekonomická statistika, státní statistická služba
 • 2. Statistika obyvatelstva, rodin a domácností, ukazatele charakterizující životní úroveň obyvatelstva
 • 3. Statistika výroby a služeb, podniková statistika
 • 4. Statistika výzkumu, vývoje a inovací
 • 5. Makroagregáty, příjmy obyvatelstva, produktivita práce a její měření 6.-7. Principy a metody výběrových dotazníkových šetření, řízené rozhovory
 • 8.-9. GIS, prostorová data a aplikace umožňující kartografickou vizualizaci dat
 • 10. Regiony, regionalizace – vymezování různých typů regionů, regionální hierarchie a taxonomie, vnitřní struktura regionů
 • 11. Dotazníkové šetření a možnosti jeho využití v regionálně zaměřeném výzkumu
 • 12. Analýza časových řad, komparativní a multikriteriální analýza
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674854. info
  doporučená literatura
 • PUNCH, K. F. Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-381-9. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek. Předpokládá se průběžné samostudium.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti zpracují na základě zadání vyučujících POT. Úspěšné hodnocení je podmínkou přistoupení ke zkoušce. Zkouška má písemnou formu. Celkově lze získat obvykle 20 bodů, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout 12 bodů (60 %).
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MKR_PRAN