MKH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
13/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Studentům oboru PEM bude navýšení +1 kredit. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MKH_TEDP Teze DP || NOW ( MKH_TEDP Teze DP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do marketingového výzkumu a jeho metod. Konkrétně jeho cílem je rozvinout znalosti a schopnosti studentů tak, aby byli schopní samostatně navrhnout a realizovat kvantitativní výzkum.
Výstupy z učení
Studenti po jeho absolvování budou schopni:
- zpracovat plán výzkumu vzhledem k cílům
- zvolit vhodné metody a nástroje
- aplikovat základní a mírně pokročilé (zejména statistické) nástroje využívané v marketingovém výzkumu.
- sestavit výzkumnou zprávu a prezentovat ji
Osnova
 • 1. Marketingový výzkum - jako součást marketingového řízení
 • 2. Typy výzkumu, plán výzkumu
 • 3. Vzorkování; primární a sekundární data
 • 4. Základní metody a nástroje kvantitativního výzkumu
 • 5. Úvod do data miningu (segmentace, včetně RFM analýzy)
 • 6. Prezentace dat a výzkumná zpráva
 • 7. Zpracování případové studie.
Literatura
  povinná literatura
 • MALHOTRA, Naresh K. Marketing research : an applied orientation. 6th ed., Global edition. Boston: Pearson, 2010. 929 s. ISBN 9780136094234. info
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Seventh edition. Harlow, England: Pearson, 2015. xxvi, 741. ISBN 9781292016627. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • OLSON, David L. Descriptive Data Mining. 2017. ISBN 978-981-10-3340-7. doi:10.1007/978-981-10-3340-7. URL info
  doporučená literatura
 • EASTERBY-SMITH, Mark, Richard THORPE a Paul JACKSON. Management and business research. 5th edition. London: Sage, 2015. xvi, 377. ISBN 9781446296585. info
  neurčeno
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
Výukové metody
V rámci tutoriálů bude stručně představen marketingový výzkum a jeho metody. Následně studenti zpracují v týmech marketingový výzkum, ve kterém aplikují poznatky z výuky a samostudia.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je získání minimálně 60 % bodů v testu teoretických poznatků, účast na obhajobě POTu a současné získání známky A-E z POTu. Konečné hodnocení je stanoveno váženým průměrem známek ze závěrečného testu (váha 33 %), průběžné verze POTu (23 %), finální podoby POTu (40 %) a kvality komentáře jiného studentského projektu (7 %).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 10 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.