MPF_FEFI Efektivnost investic

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (přednášející)
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (cvičící)
Garance
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován modelům hodnocení efektivnosti investiční činnosti ve veřejné správě. Presentované modely vychází jak z orientace na výkonnost investice, tak i z ohledu na náklady s ní spojené. Tyto modely může využít jak výrobní podnik, tak podnik finančních služeb (banka, pojišťovna atd.) či orgán státní (rezortní úroveň) nebo veřejné správy (zastupitelstvo). Při výběru presentovaných metod byla dána přednost těm, které běžně používá bankovní sektor (nejen v ČR) v procesu rozhodování o přidělení úvěrů. Významnou složkou předmětu je přehled rozpočtových technik, které se využívají v případech organizací řízených rozpočtem. V nezbytné míře je předmět věnován i teorii projektového financování. I v tomto případě je praktická využitelnost zde získaných poznatků v procesech řízení veřejné správy zřejmá.
Výstupy z učení
Úspěšní absolventi předmětu budou disponovat representativní teoretickou základnou v oblasti hodnocení efektivnosti investičních aktivit a budou schopni prakticky aplikovat tyto poznatky a) ve finančním řízení projektů veřejné správy b) ve finančním řízení institucí veřejné správy c) ve finančním řízení subjektů veřejné správy (obcí a měst).
Osnova
 • Tématický plán přednášek (podle týdnů výuky): týden téma 1 Finanční řízení a finanční rozhodování. Finanční rozhodování v krátkém a dlouhém časovém horizontu (a kapitálové plánování). Specifika investičního rozhodování. 2 Čtyři standardní metody I – dvě statické metody (ARR, PB) 3 Čtyři standardní metody II – dvě dynamické metody (NPV, IRR) 4 Zdroje financování investic (majetková a finanční struktura podniku). Zlatá pravidla financování. 5 Investiční riziko. Čistý pracovní kapitál (NWC) a strategie financování podniku. Finančně analytická kritéria výkonnosti podniku (bonitní / bankrotní modely). 6 Alternativní metody hodnocení efektivnosti investic I – průměrná výnosnost (PV). 7 Alternativní metody hodnocení efektivnosti investic II– doba návratnosti (DON). 8 Nákladově orientované metody hodnocení efektivnosti investic I – metoda průměrných ročních nákladů (PRN). 9 Nákladově orientované metody hodnocení efektivnosti investic II – metoda diskontovaných nákladů (DIN). 10 Reálné opce v hodnocení efektivnosti investic. 11 Rozpočtové financování I – tradiční rozpočtové metody (inkrementální, ZBB, CMP). 12 Rozpočtové financování II – nové rozpočtové metody (PPB, KAIZEN, WCM a kontingenční přístupy). 13 Řízení projektů a projektové financování. Tématický plán seminářů (podle týdnů výuky): 1) Úvodní seminář organizace seminářů podmínky hodnocení a ukončení předmětu zadání seminárních prací 2) Statické metody (ARR, PB) podstata statických metod (nerespektování časové hodnoty peněz) metoda ARR (Average Rate of Return) metoda PB (Payback) použitelnost statických metod 3) Dynamické metody (NPV, IRR) podstata dynamických metod metoda NPV (Net Present Value) metoda IRR (Internal Rate of Return) srovnání NPV a IRR 4) Kontrolní test 1 diskuse zadání testu (pro odstranění případných nejasností) vypracování testu seminář k problematikám Kontrolního testu 1 5) Bonitní / bankrotní modely logika a konstrukce bonitních/bankrotních modelů vybraný bonitní/bankrotní model I – Z funkce (pro a.s. i s.r.o.) vybraný bonitní/bankrotní model II – Quick test (Q-test) vybraný bonitní/bankrotní model III – Indikátor bonity (IB) 6) Alternativní metody hodnocení efektivnosti investic (PV, DON) průměrná výnosnost (PV) doba návratnosti (DON) vazba alternativních metod hodnocení efektivnosti investic na standardní metody 7) Nákladově orientované metody hodnocení efektivnosti investic (PRN, DIN) metoda průměrných ročních nákladů (PRN) metoda diskontovaných nákladů (DIN). vazba nákladových metod hodnocení efektivnosti investic na standardní metody 8) Kontrolní test 2 diskuse zadání testu (pro odstranění případných nejasností) vypracování testu seminář k problematikám Kontrolního testu 2. Presentace seminárních prací I 9) Presentace seminárních prací II 10) Reálné opce v hodnocení efektivnosti investic charakteristika metody reálných opcí výhody metody reálných opcí ve srovnání s metodami NPV a IRR míra a oblasti aplikací metody reálných opcí. Kontrolní test 3 diskuse zadání testu (pro odstranění případných nejasností) vypracování testu seminář k problematikám Kontrolního testu 3 11) Rozpočtové techniky I - tradiční rozpočtové metody (inkrementální, ZBB, CMP), nové rozpočtové metody (PPB, KAIZEN, WCM a kontingenční přístupy), srovnání tradičních a nových rozpočtových metod. Presentace seminárních prací III 12)Rozpočtové techniky II - behaviární aspekty rozpočtových aktivit, srovnání tradičních a nových rozpočtových metod. Opravný test ( souhrnný - T1, T2 a T3), diskuse zadání testu (pro odstranění případných nejasností), vypracování testu. 13) Řízení projektů a projektové financování, rezerva
Literatura
  povinná literatura
 • KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 261 stran. ISBN 9788073807566. info
 • KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 328 stran. ISBN 9788073806460. info
  doporučená literatura
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 9788086929712. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Projektové řízení. Vyd. 2., reedice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 81 s. ISBN 9788073687496. info
 • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
  neurčeno
 • CABADA, Ladislav a Tereza ZÍKOVÁ. Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 155 s. ISBN 978-80-7380-068-0. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální konzultace, průběžné testy, týmová tvorba seminární práce a její presentace.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která je písemná a ústní. Předpokladem přistoupení ke zkoušce je úspěšné absolvování alespoň dvou dílčích testů ze tří a zpracování seminární práce s hodnocením "prospěl".
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.