DXV_PREZ Prezentace na odborném semináři

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM (přednášející)
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem prezentace na odborném semináři je: • 1. poskytnout studentovi možnost odborné diskuse projektu jeho disertační práce • 2. rozvinout dovednost studenta představit a obhájit projekt své disertační práce či prvotní výsledky jeho vědecké práce.
Osnova
  • Prezentací na odborném semináři se rozumí: a) Prezentace na semináři pracovníků školicího pracoviště a (eventuálně) přizvaných hostů, uspořádaném vedoucím školicího pracoviště za účelem kritického posouzení výzkumných projektů studentů DSP nebo kritického posouzení předložené studie k tématu disertační práce. Výběr z uvedených variant provádí školitel studenta se zřetelem ke specifikům oboru a zaměření disertační práce. Druhá varianta (prezentace studie) se předpokládá zejména v případě, že student má v úmyslu předložit disertační práci formou souboru uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu. Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU. V případě prezentace na letní škole je udělení kreditů možné pouze za podmínky, nedostane-li student uděleny kredity za danou letní školu v rámci předmětu Odborná stáž. b) Prezentace realizovaná na významné, tematicky relevantní odborné konferenci nebo letní škole. Text prezentovaného příspěvku a případný recenzní posudek vypracovaný v souvislosti s uveřejněním příspěvku ve sborníku z konference (je-li k dispozici) je student povinen vložit do aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU. V případě prezentace na letní škole je udělení kreditů možné pouze za podmínky, nedostane-li student uděleny kredity za danou letní školu v rámci předmětu Odborná stáž.
Metody hodnocení
Student je povinen předložit projekt svého výzkumu disertační práce/studii k tématu disertační práce nejpozději 14 dní před konáním semináře, a to v elektronické podobě prostřednictvím sekretariátu katedry. Současně je povinen vložit příslušný text do aplikace „Odevzdávárny“ v IS MU, kde je materiál přístupný pro kontrolu ze strany oborové rady/komise. Zápočet uděluje školitel studenta na základě: • 1. posouzení textu výzkumného projektu/výzkumné studie • 2. kvality jeho prezentace a obhajoby na odborném semináři. Zápočet může být udělen pouze za podmínky, že text byl vložen do odevzdávárny.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.