MKR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 19. 2. 12:00–15:50 P403, So 19. 3. 12:00–15:50 P403, So 30. 4. 12:00–15:50 P403
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po obsahové stránce lze výuku předmětu rozčlenit na dvě základní části: teoretickou a aplikační. V první z nich je podán ucelený přehled teorií regionálního rozvoje. V aplikační oblasti je pozornost soustředěna zejména na problematiku hodnocení kvality podnikatelského prostředí, představující spolu s kvalitou firem základní komponenty regionální konkurenceschopnosti, a dále na vybrané dílčí problémové oblasti (např. interaktivní modely regionální konkurenceschopnosti, mezinárodní spolupráce malých a středních firem). Příslušné poznatky jsou návazně prezentovány z pohledu tvorby koncepčních a strategických dokumentů cílených na podporu regionálního rozvoje a jejich využití v rámci specifických nástrojů podpory regionálního rozvoje (investiční pobídky, regionální marketing).
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto předmětu student získá schopnosti hodnotit prostorovou dimenzi jako ekonomickou kategorii a převádět nabyté znalosti do řešení praktických ekonomických problémů (včetně vazeb na regionální politiku). Po úspěšném ukončení tohoto kurzu bude student schopen: popsat základní environmentální souvislosti ekonomického rozvoje, vysvětlit příčíny selhávání trhu v oblasti environmentálních statků, demonstrovat hlavní nástroje a opatření na podporu zavádění strategie trvale udržitelného rozvoje analyzovat jejich ekonomické dopady regionální politiky.
Osnova
 • 1.Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje (např. růstové účetnictví nová ekonomická geografie a nová teorie růstu) a jejich průmět v regionální politice.
 • 2 Keynesiánské teorie (např. Harrod-Domarův růstový model, teorie nerovnoměrného rozvoje) a jejich průmět v regionální politice.
 • 3 Strukturalistické a regulační teorie (neomarxistické teorie, kalifornská škola) a jejich průmět v regionální politice.
 • 4 Kriticko-realistické a institucionální teorie (teorie územních děleb práce, teorie učících se regionů) a jejich průmět v regionální politice.
 • 5 Současná regionální politika ve vazbě na teorie regionálního rozvoje (shrnutí).
 • 6 Regionální interdependence a podmíněnost regionálního rozvoje (potenciál ovlivnění a potenciál reakce).
 • 7 Mezinárodní spolupráce malých a středních firem (hlavní typy spolupráce, navázání spolupráce, podpůrná infrastruktura).
 • 8 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí (národní a regionální modely hodnocení), výběr hlavních faktorů a podnikatelské preference.
 • 9 Aplikace regionálního modelu hodnocení na příkladě ČR (vývojové změny podnikatelských preferencí).
 • 10 Ekonomická integrace prostoru (tvorba územních rozvojových os a podnikatelských sítí).
 • 11 Investiční pobídky a jejich systémy (příklady vybraných zemí včetně ČR)
 • 12 Regionální marketing, vybrané příklady (typy marketingových strategií, volba marketingového mixu).
 • 13 Tržně orientované strategie regionálního rozvoje, teoretická východiska a praktické souvislosti.
Literatura
  povinná literatura
 • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000. 91 s. ISBN 80-210-2257-4. info
 • VITURKA, M. a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 227 s. ISBN 978-80-247-3638-9. info
  doporučená literatura
 • BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, implikace. Vyd. 2., přeprac. a rozš. V Praze: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 9788024619743. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava,diskuse, praktické cvičení.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou (25 otázek). Pro úspěšné absolvování předmětu student musí dosáhnout alespoň 60 bodů (ze 100).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MKR_RE2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MKR_REP2