MPV_VFEU Veřejné finance ČR a EU

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 P101, kromě Út 29. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_VFEU/01: St 10:00–11:50 S311, kromě St 30. 3., M. Páleníková
MPV_VFEU/02: St 10:00–11:50 P403, kromě St 30. 3., E. Bakoš
MPV_VFEU/03: St 12:00–13:50 P102, kromě St 30. 3., P. Dvořáková
MPV_VFEU/04: St 12:00–13:50 P106, kromě St 30. 3., M. Páleníková
MPV_VFEU/05: Čt 10:00–11:50 P106, kromě Čt 31. 3., E. Bakoš
MPV_VFEU/06: Čt 8:00–9:50 P201, kromě Čt 31. 3., P. Dvořáková
MPV_VFEU/07: Čt 8:00–9:50 P106, kromě Čt 31. 3., E. Bakoš
MPV_VFEU/08: Čt 10:00–11:50 P201, kromě Čt 31. 3., P. Dvořáková
MPV_VFEU/09: St 14:00–15:50 P104, kromě St 30. 3., E. Bakoš
MPV_VFEU/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen., Seminární skupina se neotevírá, slouží pouze pro studenty na zahraničním studijním pobytu a studenty předmět opakující. Studenta do skupiny přihlašuje garant předmětu na základě individuální dohody se studentem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí studentů o teorii a praxi veřejných financí, srovnání shod a rozdílů veřejných financí ČR, Francie a EU.
Akcent je kladen na praktickou znalost českých a francouzských veřejných financí a financí EU.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- osvětlit základní myšlenky teorie veřejných financí
- popsat systém veřejných financí a jeho jednotlivé části
- interpretovat rozpočtový proces
- identifikovat různé typy veřejných výdajů a příjmů
- rozumět fondovému financování
- porovnat modely fiskálního federalismu
- chápat důležitost regionálních a místních rozpočtů
- sumarizovat roli rozpočtu EU a Evropských fondů.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen do dvou základních částí. Jedna část je přednášena českými vyučujícími, druhá pak francouzskými z University of Rennes (případně IPAG Rennes).
 • 1. Úvod od studia předmětu. Obsah předmětu, základní a doporučená literatura, formát zkoušky. Příčiny existence a funkce veřejného sektoru. Normativní a pozitivní přístupy. Tzv. neekonomické příčiny existence VS, tržní a státní selhání. Pojetí spravedlnosti.
 • 2. Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje, rozpočtový proces a zásady, mimorozpočtové financování a fondy, úvod do analýzy mandatorních výdajů.
 • 3. Fiskální politika a daňová politika. Tendence ve vývoji daňové kvóty a její různé ukazatele. Vývoj jednotlivých daňových příjmů a jejich determinanty, možnosti predikce daňových příjmů.
 • 4. Úvod do fiskálního federalismu v ČR. Reforma územní veřejné správy. Úvod do rozpočtů krajů a obcí.
 • 5. (F) Úvod do francouzských veřejných financí, rozpočtová soustava, příjmová a výdajová strana francouzského rozpočtu. Fiskální administrativa, podmínky aplikace fiskálního práva.
 • 6. (F) Francouzský fiskální federalismus. Rozpočtový proces a zásady územně samosprávných celků.
 • 7. (F) Tvorba a čerpání rozpočtů územně samosprávných celků, jejich evaluace a kontrola. Čerpání peněz z evropských rozpočtů. Aktuální problémy.
 • 8. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha. Analýza strukturální a cyklické části, přeměna deficitu na dluh, dluh v ČR, skrytý dluh, nepřímé závazky státu, způsoby, forma a procedura krytí deficitu a dluhu v ČR.
 • 9. (F) Příčiny formování nadnárodních veřejných financí. Finanční historie Evropského společenství.
 • 10. (F) Společný rozpočet Evropské unie. Vývoj příjmové stránky rozpočtu EU. Rozpočtová kompenzace Velké Británie.
 • 11. (F) Pravidla komunitárního rozpočtování. Rozpočtová pravidla a jejich zdroje, rozpočtové zásady.
 • 12. Harmonizace a koordinace daní zemí EU. Příčiny harmonizace nepřímých a koordinace přímých daní, jejich pozitiva a negativa, současná platící pravidla.
 • 13. Předvstupní fondy, rozšíření, závěr.
Literatura
  doporučená literatura
 • Eijffinger, S.C.W., de Haan, J.: European Monetary and Fiscal Policy. Oxford University Press 2000. ISBN 0-19-877616-0
 • BAUDU, Aurélien. Droit des finances publiques. 2e édition. Paris: Dalloz, 2018. x, 888. ISBN 9782247169320. info
 • MÉGY, Renan. Les finances publiques en 100 fiches. Paris: Ellipses, 2018. 311 stran. ISBN 9782340025233. info
 • Constitution et équilibre des finances publiques, un débat d'avenir. Paris: L.G.D.J., 2012. vi, 302. ISBN 9782275038278. info
 • MEDVEĎ, Jozef. Verejné financie. Bratislava: Sprint, vfra, 2005. 464 s. ISBN 8089085326. info
 • KÖNIG, Petr a Lubor LACINA. Rozpočet a politiky Evropské unie. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2004. xxiv, 374. ISBN 8071798460. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích. Součástí seminářů mohou být prezentace seminárních prací studentů. Předmět vyučován česky a francouzsky. Francouzská část výuky může být uskutečněna v Rennes.
Metody hodnocení
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Student získává v průběhu semestru body za písemný test a prezentaci seminární práce, na základě nichž je navržena známka za českou část výuky. Výsledná známka je udělena s ohledem na ústní zkoušku u francouzských vyučujících.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Informace učitele
Veškeré studijní materiály jsou studentům poskytovány formou interaktivní osnovy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.