BPM_VTMA Vstupní test do matematiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (cvičící)
Ing. Lukáš Kokrda (cvičící)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prověření znalostí středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro úspěšné zvládnutí předmětu Matematika.
Výstupy z učení
Znalost středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro navazující předmět Matematika.
Osnova
  • 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin 2. Číselné obory 3. Základní poznatky z algebry 4. Funkce 5. Rovnice a nerovnice 6. Posloupnosti a řady 7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika 8. Matematická analýza (limity, základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu) 9. Analytická geometrie
Literatura
    povinná literatura
  • POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 9. vyd. Praha : Prometheus, 2008. 660 s. ISBN 978-80-7196-356-1 (s výjimkou kapitoly 9) popř. učebnice matematiky pro gymnázia
    doporučená literatura
  • učebnice matematiky pro gymnázia
Výukové metody
Samostudium nebo absolvování kurzu Matematika 0 v případě neúspěchu v řádném termínu testu.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem. Podmínkou úspěšného zakončení je úspěšné absolvování písemného testu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zápočtu bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zápočet hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.