CKP_ZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 20. 10. 10:00–11:50 S315, 13:00–16:50 S315, St 21. 10. 9:00–11:50 S315, 13:00–15:50 S315
Předpoklady
( TYP_STUDIA ( C ) && OBOR ( FINCP ))
Předmět navazuje na základní právní znalosti získané na střední škole a základní právní dovednosti z praxe finančního poradenství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit fungování právního řádu jako systému, který ovlivňuje ekonomický systém ve státě.
Objasněny budou:
- Základy teorie práva, prameny práva, jejich význam a systematika.
- Věcná, prostorová, osobní a časová působnost právní normy.
- Problémy realizace a aplikace právní normy.

Stěžejní důraz bude věnován roli soukromého práva v právním řádu ČR. Na konkrétních praktických příkladech bude vysvětlena role základních zásad při interpretaci a aplikaci soukromoprávních předpisů.
Vysvětleny budou problémy:
1. Praktického významu právních skutečností (včetně promlčení a prekluze).
2. Rozdílů mezi druhy odpovědnosti (včetně důkazního břemene).
3. Dělení osob z právního pohledu, jejich vznik, zánik a inkorporace. Zastupování právnických osob.
4. Specifik podnikání jako jedné z možných hospodářských aktivit, včetně základních forem podnikání.
5. Vzniku, změny, zániku závazkových vztahů a jejich zajištění.
6. Právní úpravy ochrany spotřebitele dle NOZ.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by student měl být schopen:
- Popsat současný systém práva v ČR.
- Vysvětlit základní pojmy, principy a instituty veřejného i soukromého práva; umět je aplikovat v oblasti finančního poradenství.
- Vyhledávat relevantní právní informace v právním informačním systému a veřejných portálech a prakticky je využívat.
- Orientovat se v obecné právní úpravě závazkových vztahů i smluvních typů nejčastěji využívaných v oblasti finančních služeb.
- Aplikovat právní úpravu spotřebitelských smluv a pravidla na ochranu spotřebitelů finančních služeb.
Osnova
 • 1. Úvod do práva.
 • • Základní pojmy, instituty. Právo a jiné normativní systémy.
 • • Systém a struktura práva. Členění práva. Pozitivní a přirozené právo. Veřejné a soukromé právo.
 • • Prameny práva. Pojem, význam, druhy.
 • • Právní normy. Pojem, význam, druhy. Struktura právní normy. Platnost. Účinnost.
 • • Tvorba práva. Aplikace. Interpretace.
 • 2. Soukromé právo.
 • • Základní pojmy, instituty, zásady/principy. Uplatňování soukromých subjektivních práv.
 • • Právní skutečnosti, právní jednání. Význam, pojem, druhy. Dobrá víra. Péče řádného hospodáře. Promlčení, prekluze. Odpovědnost.
 • • Věcná práva. Evidence věcí. Katastr nemovitostí. Správa majetku. Formy správy majetku.
 • • Osoby v právním slova smyslu. Fyzické osoby. Právnické osoby. Jednání osob.
 • • Podnikání. Pojem, význam, právní souvislosti. Podnikání fyzických a právnických osob. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík.
 • 3. Závazkové vztahy.
 • • Význam, pojem, druhy. Vznik, změna a zánik závazkových vztahů.
 • • Spotřebitel x průměrně rozumný člověk x odborník.
 • • Spotřebitelské smlouvy. Specifický způsob kontraktace. Principy ochrany spotřebitele při kontraktaci.
 • • Smlouvy uzavírané distančním způsobem. Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory. Právo odstoupit od smlouvy. Informační povinnost.
 • • Smlouva o spotřebitelském úvěru.
 • • Zákon na ochranu spotřebitele. Zákon o finančním arbitrovi. Kompetentní instituce veřejnoprávní ochrany spotřebitele (zaměření ochrany, subjekty ochrany, oprávnění v rámci ochrany spotřebitele, pravidla pro podávání podnětů a stížností).
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace a řešení případových studií.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která má formu testu. Závděrečný písemný test se obvykle skládá z 25 otázek hodnocených 100 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 60 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/CKP_ZAPR