MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Marie Hladká, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marie Hladká, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Marie Hladká, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 P104, kromě St 15. 9., kromě St 3. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_MAUD/01: Po 10:00–11:50 P304, kromě Po 13. 9., kromě Po 1. 11., J. Pejcal
MPV_MAUD/02: Po 12:00–13:50 P201, kromě Po 13. 9., kromě Po 1. 11., J. Pejcal
MPV_MAUD/03: St 10:00–11:50 P201, kromě St 15. 9., kromě St 3. 11., M. Hladká
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na možnosti využívání manažerského účetnictví v organizacích neziskového sektoru.
Hlavní cíle kurzu jsou následující:
- Seznámit s nezbytnou teorií manažerského účetnictví a aplikovat ji na praxi českého neziskového sektoru,
- Seznámit s provázaností manažerského, finančního a daňového účetnictví,
- Seznámit s aktuálními trendy využívaných manažerských technik,
- Analyzovat ekonomická data pro potřeby managementu neziskové organizace,
- Diskutovat a samostatně řešit složitější finanční situace v celé neziskové organizaci.
Výstupy z učení
Student umí
- využívat nástroje manažerského účetnictví, kterými jsou kalkulace a rozpočet;
- vyhledávat zdroje pro odhad nákladové stránky rozpočtu;
- vyhledávat specifické zdroje financování v neziskové organizaci (výnosovou stránku rozpočtu);
- provést finanční analýzu a posoudit finanční zdraví neziskové organizace;
- zpracovat v týmu návrh projektu.
Osnova
 • Cíl výuky spočívá v získání praktických dovedností z oblasti manažerského účetnictví. Předmět má poskytnout specifickou gramotnost projektového manažera, tj. zprostředkovat konkrétní a praktické znalosti v účetní jednotce nepodnikatelského typu. Absolventi by měli být schopni samostatně řešit i složitější situace týkající se celé účetní jednotky včetně daní, finančního řízení a finanční analýzy.
 • Základními problémovými okruhy jsou:
 • - Kalkulace a rozpočty
 • - Žádosti o finanční prostředky
 • - Vyúčtování získaných finančních prostředků
 • - Finanční analýza
 • Osnova předmětu
 • Tématický plán seminářů (podle týdnů výuky):
 • 1 Úvodní seminář - zopakování základních znalostí z účetní teorie a praxe.
 • Odlišnost pojmů finanční účetnictví, manažerské účetnictví a daňové účetnictví, uživatelé informací, význam manažerského účetnictví, manažerské účetnictví ve vztahu ke statistice, finanční analýze, controllingu, k rozpočtování.
 • 2 Kalkulace nákladů
 • Druhy nákladů, struktura nákladů v kalkulaci, možnost využití kalkulačního vzorce, stanovení kalkulační jednice, problematika režijních nákladů.
 • 3 Rozpočtování
 • Význam rozpočtu, klasifikace rozpočtů, techniky sestavení, zdrojový rozpočet.
 • 4 Projekt Psaní projektu v neziskové organizaci v souladu s posláním a cíle organizace. Zopakování typologie neziskových organizací, občanské sdružení a obecně prospěšná společnost jako základní typy pro psaní konkrétního projektu.
 • 5 Náklady
 • Předložení konkrétního projektu (první průběžný test). Sestavení nákladové stránky projektu v členění na osobní náklady, materiálové náklady, náklady na služby, otázka možností přiřazování režijních nákladů.
 • 6 Výnosy
 • Hledání konkrétních zdrojů ke zvolenému projektu. Sestavení výnosové stránky rozpočtu dle možných zdrojů.
 • 7 Žádost o veřejné finanční prostředky
 • Vypracování žádosti o dotaci od poskytovatele, který podporuje oblast zvoleného projektu.
 • 8 Žádost o soukromé finanční prostředky
 • Hledání soukromého poskytovatel finančních prostředků pro zvolený projekt (nadační prostředky, dary od ziskových organizací.
 • 9 Vlastní finanční prostředky
 • Finanční možnosti organizace na zajištění projektu, členské příspěvky, poskytnuté služby aj.
 • 10 Finanční účetnictví a finanční analýza
 • Předložení projektu včetně žádostí o získání finančních prostředků (druhý průběžný test). Vlastní účtování projektu do účetního deníku s ohledem na typ organizace a poskytnutých finančních prostředků, vyúčtování zdrojů projektu.
 • 11 Závěrečná zpráva projektu
 • Zpracování závěrečné zprávy projektu, věcná a finanční část, prezentace projektu, jeho udržitelnost. Zhodnocení projektu z hlediska daňového (daně z příjmů, daně darovací, daně z přidané hodnocty).
 • 12 Daně
 • Daně v neziskovém sektoru.
 • 13 Závěrečné opakování
 • Dopracování semestrálního projektu, závěrečné opakování, zodpovězení konkrétních dotazů k předkládaným projektům
 • Semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů.
 • Pro ukončení předmětu je nezbytné: úspěšně napsat test, zpracovat semestrální projekt a absolvovat ústní zkoušku.
Literatura
  doporučená literatura
 • MÁČE, Miroslav. Manažerské účetnictví veřejného sektoru. První vydání. Praha: Grada, 2018. 509 stran. ISBN 9788027120031. info
 • STEJSKALOVÁ, Irena. Využití účetnictví v řízení neziskových organizací : se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 137 s. ISBN 8073571870. info
  neurčeno
 • KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizo. Praha: Management Press, 2018. 791 stran. ISBN 9788072615681. info
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Manažerské účetnictví I. : případové studie a příklady. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2013. 246 s. ISBN 9788024519524. info
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. ISBN 9788024741338. info
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009. 206 s. ISBN 9788072611997. info
 • FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. 430 s. ISBN 9788073572990. info
Výukové metody
Výukové metody vychází z teoretické přípravy, kdy si studenti ověřují teoretické poznatky na konkrétně zadaných úkolech z oblasti kalkulací nákladů a rozpočtování. Při zpracování příkladů je diskutováno např. ve skupinách, s vyučujícím apod. Podklady pro projekt si studenti opatřují i prostřednictvím internetu, osobních návštěv v neziskových organizacích aj. Důraz je kladen na samostatnost studenta s ohledem na schopnost pracovat v týmu. Důležitou výukovou metodou je závěrečná obhajoba projektu před ostatními studenty.
Metody hodnocení
Semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 5. a 10. týdnu jsou povinné. První test spočívá ve vypracování kalkulace a rozpočtu na zadanou oblast, včetně příslušných komentářů. Hodnocení tohoto testu je dáno splněním všech zadaných bodů. Druhý test je zaměřen na opakování finančního účetnictví neziskových organizací. Ke splnění musí mít student minimálně 60 % správně zaúčtovaných účetních případů. Předmět je zakončen ústní zkouškou, přičemž se jedná o obhajobu projektu a ověření teoretických znalostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MPV_MAUD