bp4001 Metodologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 17:00–17:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4001/01: Út 16:00–17:40 E34/225 - seminární místnost, M. Sebera
bp4001/02: Po 18:00–19:40 E34/225 - seminární místnost, M. Sebera
bp4001/03: Út 8:00–9:40 B11/311, M. Sebera
bp4001/04: Út 18:00–19:40 B11/235, M. Sebera
bp4001/05: Út 14:00–15:40 B11/235, M. Sebera
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je připravit studenta realizovat potřebné kroky při tvorbě bakalářské práce. Osvojení si zásad odborné práce, vstupu do světa odborné literatury, metod výběru témat a metod odborné práce, práce s literaturou a informačními zdroji. Seznámení se se způsoby citování a bibliografických odkazů, základní strategií výzkumu, plány výzkumu a metodami sběru a analýzy dat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat vědní obor Kinantropologie
- zvolit téma bakalářské práce
- vytvořit strukturu a návrh projektu závěrečné práce
- vyhledat relevantní zdroje a vytvořit rešerši
- stanovit výzkumný problém, cíle, otázky a hypotézy
- určit výzkumný soubor a způsob výběru
- popsat plán výzkumu (strategie, metody získávání a zpracování dat)
- analyzovat a interpretovat výsledky
Osnova
 • - Téma – hledání a výběr, archiv závěrečných prací MU Brno a UK Praha (včetně posudků)
 • - Citační norma, tvorba bibliografických záznamů, citační manažery
 • - Struktura a návrh projektu odborné práce (rešerše, problém, cíl, výzkumné otázky (hypotézy), metodologie, zkoumané subjekty/objekty, zdroj dat, způsob získání dat, analýza dat, vymezení studie, limity studie)
 • - Struktura teoretické, teoreticko – empirické práce
 • - Metody a techniky, nástroje a varianty výzkumu
 • - Metody získávání dat (pozorování, metody, experiment, quaziexperiment)
 • - Metody zpracování dat – analýza, syntéza, review, myšlenkové a logické metody, statistika
 • - Základní statistické charakteristiky – průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl, četnosti, základní grafy: histogram, krabicový graf
 • - Statistický sw
 • - Statistická a věcná významnost
 • - Interpretace výsledků
 • - Hodnocení a obhajoba bakalářské práce
Literatura
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Aplikovaná matematická statistika. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 51 s. ISBN 978-80-210-7427-9. URL info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Metodologie bakalářské práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7379-1. URL info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Metodologie magisterské práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 20 s. ISBN 978-80-210-7380-7. URL info
 • ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 65 s. 1. ISBN 978-80-210-6875-9. info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Statistika v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 31 s. ISBN 978-80-210-7409-5. URL info
 • SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Výzkumné projekty. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 50 s. ISBN 978-80-210-7452-1. URL info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • PUNCH, Keith. Základy kvantitativního šetření. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 377 stran. ISBN 9788073673130. URL info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
Výukové metody
- teoretická příprava
- příprava projektu
Metody hodnocení
- písemný test z pojmů: 40 otázek. Za správnou odpověď je jeden bod, za nesprávnou odpověď je -0,25 bodu a za nezodpovězenou otázku je 0 bodů. Hranice ke splnění je 32 bodů (80 %). Na přednáškách bude možné získat 10 bonusových bodů (vždy max 1 bod na přednášce formou kvízu - nástroj KvIS), které budou připočteny k výsledku písemného testu. Hodnocení E: 32 b.; D: 33-34 b.; C: 35-36 b.; B: 37-38 b.; A: 39-40+ b.
- projekt bakalářské práce na zvolené téma hodnocen splněn/nesplněn
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4001