bp4005 Pedagogika

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
PhDr. Lucie Grajciarová (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 16:00–16:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4005/02: Út 14:00–14:50 B11/236, M. Janíková
bp4005/03: Po 15:00–15:50 E34/203 - seminární místnost, J. Sliacky
bp4005/04: Po 13:00–13:50 B11/206, J. Sliacky
bp4005/05: Po 18:00–18:50 E34/203 - seminární místnost, V. Jůva
bp4005/06: Po 14:00–14:50 B11/311, V. Jůva
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Společenskovědní přehled na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zvládnutí základních pedagogických kategorií, pojmů a teorií s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy
- popsat základní prvky edukačního procesu
- určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti
- analyzovat vybranou oblast vzdělávání
- vysvětlit funkce vzdělávání v konkrétních sociálních oblastech
Osnova
 • 1. Pojetí edukace (výchovy). Edukace a socializace; hodnotová orientace edukace (antika – novověk); vztah edukace, dědičnosti a prostředí.
 • 2. Vybrané historické edukační modely I – demokratický – J. A. Komenský, utilitaristický – J. Locke.
 • 3. Vybrané historické edukační modely II – svobodný – J. J. Rousseau, pedocentrický – J. Dewey.
 • 4. Vznik pedagogiky (Aristoteles, Quintilianus, Komenský, Herbart) a její soudobé koncepce. Vztah pedagogiky k jiným oborům.
 • 5. Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín) a její význam ve společnosti.
 • 6. Základní rysy soudobé edukace. Intencionální a funkcionální edukace, rysy demokratické edukace. Formální, neformální a informální vzdělávání.
 • 7. Prvky edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky a prostředky).
 • 8. Metody pedagogiky. Druhy, metody a význam pedagogického výzkumu. Základní charakteristika a design kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
 • 9. Výchovné a vzdělávací cíle. Příprava jedince pro sociální role (výchova pro život H. Spencera, požadavky postmoderní společnosti).
 • 10. Edukace jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Výchova a vzdělávání. Obsah edukace – edukace a kultura.
 • 11. Pedagog (edukátor, učitel, trenér, pedagog volného času, asistent pedagoga ad.) – jeho vzdělání, kompetence a osobnostní charakteristiky.
 • 12. Vychovávaný jedinec (dítě, žák, student, klient, sportovec ad.). Vybrané výzkumy současné mládeže.
 • 13. Formy edukace (školní, mimoškolní, rodinná). Rysy a funkce volného času. Pedagogické zhodnocení volného času.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. 270 stran. ISBN 9788026208723. info
 • JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 stran. ISBN 8085931958. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • JŮVA, Vladimír. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 108 s. ISBN 8085931397. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuze, individuální domácí práce.
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace domácí práce, písemný test, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4005