bp4017 Psychologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
PhDr. Jitka Kampasová, BA (Hons), Ph.D. (cvičící)
Bc. Veronika Kubíčková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 13:00–13:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4017/01: Po 11:00–11:50 B11/235, P. Fiľo
bp4017/02: Čt 12:00–12:50 B11/206, P. Fiľo
bp4017/03: Út 11:00–11:50 E34/207 – seminární místnost, P. Fiľo
bp4017/04: Čt 10:00–10:50 B11/206, P. Fiľo
bp4017/05: Po 13:00–13:50 E34/225 - seminární místnost, P. Fiľo
bp4017/06: Po 14:00–14:50 B11/235, P. Fiľo
bp4017/07: Čt 11:00–11:50 B11/206, P. Fiľo
bp4017/08: Po 15:00–15:50 B11/235, P. Fiľo
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy, tématy a problémy psychologie, které se týkají osobnosti, jejího prožívání a chování ve společenském kontextu. Dále studujícím představit tato témata z hlediska holistického a biodromálního paradigmatu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- bude schopen orientovat se v základních pojmech a principech psychologických disciplín a možných aplikací,
- bude chápat na základě uvedených principů přístupy k osobnosti jedince jako individualitě v daném věkovém období a společenském kontextu,
- získá poznatky a dovednosti podstatné pro jeho zakotvení v interakčních profesích,
- získá základní orientaci pro vlastní sebereflexi v sociálních vztazích.
Osnova
 • Přednášky:
 • - Předmět psychologie: definice, paradigma, vymezení základních a aplikovaných disciplín, biologická a sociální determinace lidské psychiky (s náznakem pojetí v různých psychologických školách)
 • - Exekutivní funkce: kognitivní, emotivní a konativní procesy (vzhledem k věku a prostředí), jejich poruchy
 • - Dynamické procesy: postoje, motivace, hodnotové orientace (vzhledem k věku a prostředí), jejich poruchy
 • - Osobnost: definice, determinace, přehled typologií, ontogeneze jedince. Osobnost ve společenském kontextu
 • - Zátěž a psychika, prvky duševní hygieny, prvky akceptace optimálního životního stylu -Základy psychologie sportu. Úzkost, agrese, aktivace, výkonová motivace, sebevědomí, skupinová koheze, styly vedení a trenérství, vyhoření, doping, vliv sportování na zdraví.
 • Semináře:
 • - Interaktivní přednášky a diskuse, seminární práce, samostudium, prezentace studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • TOD, David, Joanne THATCHER a Rachel RAHMAN. Psychologie sportu. Edited by Nigel Holt - Rob Lewis, Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 194 s. ISBN 9788024739236. info
 • FÜRST, Maria. Psychologie :včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Translated by Jiří Horák. Olomouc: Votobia, 1997. 263 s. ISBN 80-7198-199-0. info
  doporučená literatura
 • Mikšík, O. (2001). Psychologická charakteristika osobností. Praha: Karolinum.
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vyd. 1., opr. dotisk. Praha: Portál, 2004. 774 s. ISBN 807178303X. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
 • Psychologie pro učitele. Edited by Jan Čáp - Jiří Mareš. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996. 122 s. ISBN 80-85864-17-7. info
  neurčeno
 • Výrost, J., & Slaměník, I. (2001). Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada.
Výukové metody
Interaktivní přednášky s užitím online informací, semináře, seminární práce, samostudium, prezentace studentů.
Metody hodnocení
- bodové hodnocení za aktivní účast na přednáškách (10 %)
- bodové hodnocení za aktivní účast na seminářích a splněné úkoly (10 %)
- písemná zkouška (80%)
Informace učitele
https://owncloud.is.muni.cz/index.php/s/TV6oBnvut4DFPRW
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4017