bp4018 Antropomotorika a biomechanika

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Vodička, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4018/01: Út 14:00–15:40 E34/207 – seminární místnost, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/02: Út 14:00–15:40 E34/123 - laboratoř kinantropologie, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/03: St 12:00–13:40 E34/225 - seminární místnost, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/04: St 12:00–13:40 E34/123 - laboratoř kinantropologie, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/05: Čt 11:00–12:40 E34/207 – seminární místnost, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/06: Čt 11:00–12:40 E34/123 - laboratoř kinantropologie, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/07: Út 12:00–13:40 E34/207 – seminární místnost, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/08: Út 12:00–13:40 E34/123 - laboratoř kinantropologie, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
bp4018/09: Čt 14:00–15:40 E34/207 – seminární místnost, M. Kalichová, T. Vespalec, T. Vodička
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit mechanickou strukturu a mechanické chování pohybového aparátu člověka při pohybu, zejména sportovním, a v této přiblížit výzkumné metody, na základě kterých se analyzuje pohyb těla člověka. Dále je cílem předmětu seznámit studenty se základními předpoklady pro pohybovou činnost (schopnosti a dovednosti), s diagnostickými metodami těchto předpokladů a současně s hlavními projevy v průběhu ontogeneze.
Výstupy z učení
Na konci studia student bude schopen:
- vysvětlit základní mechanické zákony a principy
- vysvětlit pravidla ontogeneze a proces motorického učení a následně syntetizovat tyto znalosti s již dříve získanými vědomostmi o vybraných biologických subsystémech
- aplikovat základní poznatky této synergetické vědecké discipliny na hybný systém člověka a sportovní pohyb
- z kinematického a dynamického hlediska analyzovat podstatu vybraného sportovního pohybu
- navrhnout vhodné biomechanické měření vedoucí k řešení stanoveného problému, diagnostikovat úroveň pohybových schopností
Osnova
 • - definice oboru, význam, historie
 • - fyzikální základ biomechaniky: souřadnicové systémy, skaláry, vektory, jednotky
 • - kinematika: hmotný bod, dráha, rychlost, zrychlení, rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený pohyb, pohyb po kružnici, pohyby tělesa v tíhovém poli Země, grafické znázornění
 • - dynamika: síla, Newtonovy pohybové zákony, účinky síly, deformace, Hookův zákon, hybnost, impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla, setrvačná síla, D’ Alembertův princip
 • - mechanika tuhého tělesa: moment síly, momentová věta, těžiště, rovnovážné polohy, statika, třecí síla, odpor prostředí, nakloněná rovina, pákový systém
 • - mechanická energie, práce, výkon, zákon zachování mechanické energie
 • - mechanika kapalin a plynů: tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, obtékání těles reálnou tekutinou
 • - biologický základ biomechaniky: segmenty těla, kinematický řetězec, hmotnost a těžiště segmentů, těžiště těla, moment setrvačnosti segmentů, mechanické vlastnosti oporného systému, mechanika kloubních spojení a páteře, mechanika svalu, mechanické zatížení a deformace tkáňových struktur
 • - měření a experiment v biomechanice
 • - aplikovaná biomechanika – komplexní biomechanická analýza sportovní techniky základních sportovních disciplín
 • - popis schopností a dovedností
 • - diagnostické metody úrovně schopností – motorické testy
 • - proces motorického učení
 • - lateralita
 • - ontogeneze motoriky
Literatura
  povinná literatura
 • KALICHOVÁ, Miriam, Josef BALÁŽ, Petr BEDŘICH a Martin ZVONAŘ. Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 193 s. ISBN 978-80-210-5551-3. info
  doporučená literatura
 • BALÁŽ, Jozef. Vybrané kapitoly z biomechaniky. 2. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2005. 82 s. ISBN 8089917256. info
 • Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Edited by Miroslav Janura. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 84 s. ISBN 8024406446. info
 • Přehled středoškolské fyziky. Edited by Emanuel Svoboda. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 497 s., ob. ISBN 80-7196-116-7. info
 • VAVERKA, František. Základy biomechaniky pohybového systému člověka. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1997. 40 s. ISBN 8070677279. info
 • KOVAŘÍK, Vladimír a František LANGER. Biomechanika tělesných cvičení. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 79 s. ISBN 8021008385. info
 • KARAS, Vladimír, Stanislav OTÁHAL a Petr SUŠANKA. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 180 s. ISBN 8004205542. info
  neurčeno
 • VESPALEC, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Josef PAVLÍK. Antropomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 43 s. ISBN 978-80-210-7289-3. URL info
 • VESPALEC, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Josef PAVLÍK. Antropomotorika (e-learning). Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. n/a. 1. ISBN 978-80-210-7289-3. URL info
 • VESPALEC, Tomáš. Antropomotorika: Měřící zařízení a postupy laboratoře biomotoriky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 26 s. ISBN 978-80-210-7160-5. URL info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické aplikace v příkladech, prezentace odborných biomechanických studií, praktické aplikace motorických testů.
Metody hodnocení
seminární práce, prezentace odborného biomechanického článku, písemný test, ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/biomechanika
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4018