bp4022 Kultura projevu a akademické psaní

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Florian, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Palka (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 19:00–19:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4022/01: Po 9:00–9:50 E34/207 – seminární místnost, J. Palka
bp4022/02: St 16:00–16:50 E34/225 - seminární místnost, J. Florian
bp4022/03: St 15:00–15:50 E34/225 - seminární místnost, J. Florian
bp4022/04: Út 19:00–19:50 E34/225 - seminární místnost, J. Palka
bp4022/05: Út 18:00–18:50 B11/206, J. Palka
bp4022/06: St 16:00–16:50 B11/311, J. Palka
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout teoretické schopnosti a praktické dovednosti studenta v následujících hlavních oblastech:
- kultura projevu
- komunikační dovednosti
- psaní vědecké práce, vědecká metodologie
- formální stránka odborného textu a práce se zdroji
- prezentace výsledků v psané i mluvené podobě
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen definovat základní požadavky na kulturu projevu v její mluvené a psané podobě a bude rovněž schopen identifikovat základní principy mluvené a psané kultury na konkrétních případech (např. chování vybraných osob). Zjištěné poznatky bude schopen aplikovat v modelové formě výstupů. V případě psané formy výstupů dokáže těchto poznatků využít v podobě konkrétní demonstrace kultury akademického psaní po stránce typografické, gramatické i stylistické. Prokáže schopnost pracovat se zdroji pro písemný výstup s ohledem na jejich filtraci, schopnost smysluplného zařazení do textu a práci s citačními normami.
Osnova
 • - Kultura projevu – psaná, mluvená, kombinovaně prezentovaná
 • - Verbální a nonverbální projev, řeč těla
 • - Kulturní versus nekulturní
 • - Oblasti lidské komunikace a jejich specifika
 • - Komunikační kompetence, komunikace v zátěžových situacích, komunikace ve skupině
 • - Vědecká práce, vědecká metodologie
 • - Zdroje a vyhledávání informací, třídění informací (hledání, používání, citování)
 • - Formální struktura odborného textu; psaní úvodu práce, jeho charakteristika
 • - Typy vědeckých textů a jejich součásti (abstrakt, esej, článek, monografie, diplomové práce, peer-review, posudek, recenze)
 • - Práce s informacemi, plagiátorství, etika vědecko-výzkumné práce
 • - Citace, odkazy, bibliografie, přílohy atd.; citační normy
 • - Prezentace výsledků práce, prezentace v PowerPointu
 • - Tvůrčí psaní; proces psaní a tvorby textu (brainstorming, mind maps atd.)
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 502 s. ISBN 9788024720180. info
  doporučená literatura
 • ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Kultura projevu a komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-6963-3. URL info
 • MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024723396. URL info
 • ALLHOFF, Dieter-W a Waltraud ALLHOFF. Rétorika a komunikace. Translated by Jana Bílková. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 198 s. ISBN 9788024722832. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
teoretická příprava, praktické výstupy (individuální a skupinové projekty), diskuse, samostatná práce.
Metody hodnocení
- minimální účast na seminářích 80 %
- jeden aktivní výstup na zadané téma během semestru
- sebehodnotící esej vztažená k výstupu
- písemná zkouška (min. 8 bodů z 15)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4022