bp4032 Teorie sportovního tréninku

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PaedDr. Michal Hrubý, PhD. (přednášející)
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 17:00–17:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4032/fyzi: St 11:00–11:50 B11/311, M. Hrubý, F. Langer
bp4032/02: St 12:00–12:50 B11/311, M. Hrubý, F. Langer
bp4032/03: St 13:00–13:50 B11/311, M. Hrubý, F. Langer
bp4032/04: Út 8:00–8:50 B11/235, M. Hrubý, F. Langer
bp4032/05: St 14:00–14:50 B11/311, M. Hrubý, F. Langer
bp4032/06: Út 10:00–10:50 E34/225 - seminární místnost, M. Hrubý, F. Langer
bp4032/07: St 10:00–10:50 E34/225 - seminární místnost, M. Hrubý, F. Langer
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ve výuce předmětu se syntetizují teoretické poznatky z absolvovaných předmětů anatomie, fyziologie, antropomotoriky, biomechaniky, předmětů společenskovědních a rozvíjejí v teoretických i praktických tématech aplikovaných v problematice adaptace lidského organizmu na různé typy sportovních výkonů respektive pohybového zatížení.
Cílem výuky je seznámit studenty se základními principy a přístupy k rozvoji výkonnosti a trénovanosti prostřednictvím jednotlivých složek sportovního tréninku, charakteristik stimulace a rozvoje pohybových schopností, pohybově sportovních dovedností, technologie a řízení sportovního procesu, efektů ST a jejich diagnostiky.
Součástí výuky jsou seminární výstupy studentů k zadané problematice.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- charakterizovat historický vývoj sportovního tréninku
- definovat cíle a úkoly sportovního tréninku
- definovat, vysvětlit a užívat základní pojmy TST: sportovní trénink, sportovní výkon, výkonnost, sportovní forma, klasifikaci sportovního výkonu
- definovat cíle, úkoly a specifikovat výsledky ST
- vysvětlit proces adaptace organizmu na tréninkové podněty
- dokázat řešit rozvoj výkonnosti přiměřenými tréninkovými podněty (specifickými, nespecifickými)
- aplikovat obecné znaky stavby ST na specifické potřeby jednotlivých sportovních odvětví a disciplín
- analyzovat efekty sportovního tréninku
- vysvětlit stavbu tréninkové jednotky
- popsat a použít vhodnou organizační formu tréninkového procesu
Osnova
 • 01. CÍL, ÚKOLY, VÝSLEDEK SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (SPT)
 • 02. POHYBOVÉ SCHOPNOSTI: kondiční-koordinační-hybridní pohybové dovednosti, teorie MU, činitelé MU: vnitřní – vnější – výsledkové náročnost úkolů (složitost, obtížnost), zpětná vazba režim MU, transfer – interference, individuální a věkové zvláštnosti, vysvětlení pojmu vědomost, dovednost (kongitivní, intelektová, asertivní, percepční, sociální, motorická), postoj, motorika (cílená-opěrná, hrubá-jemná, grafomotorika)
 • ČLENĚNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ: jednoduchý pohyb, pohybový akt, pohybová operace, pohybová činnost (sportovní, pracovní apod.), dovednosti jemné a komplexní (podle zapojení svalových skupin), otevřené-uzavřené, kontinuitní-diskontinuitní, diskrétní-kontinuální-seriální, pohybový návyk
 • 03. TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA: základní a hlavní organizační forma SpT, část TJ: úvodní-hlavní-závěrečná, nácvičná, zdokonalovací, kondiční, smíšená, regenerační
 • 04. SLOŽKY SPT: příprava: kondiční, technická, taktická, psychologická, teoretická
 • 05. DRUHY SPT: nácvik, herní, kondiční, TeTa, regenerační
 • 06. ZATÍŽENÍ: fyzické-psychické ADAPTACE: maladaptace, desadaptace
 • 07. EFEKT ST: trénovanost, sportovní forma, přepětí-přetrénování-syndrom vyhoření (příznaky, prevence, léčba)
 • 08. SPORTOVNÍ VÝKON – HERNÍ VÝKON IHV, THV (faktory, determinanty)
 • 09. PLÁNOVÁNÍ – CYKLY: plán perspektivní-roční-operativní-týdenní-denní, evidence obecných a specifických ukazatelů
 • 10. ZÁKLADNÍ SMĚRY SPORTU S PRIORITNÍM CÍLEM: sport pro zdraví (fitness sport), výkonnostní sport, vrcholový sport (elite, top sport), lust sport, rizikový a dobrodružný sport (outdoorové a survivalové aktivity), kosmetický sport
 • 11. MOTORICKÉ TESTY a jejich využití (diagnostika, kontrola, plánování, prognostika)
 • 12. DIDAKTICKÉ FORMY METODICKO-ORGANIZAČNÍ: drobné pohybové hry (DPH) a průpravné pohybové hry (PPH), průpravná cvičení (PCv), herní cvičení (HCv), průpravné hry (PH)
 • 13. ETAPY SpT: sportovní předpříprava, základní – specializovaný – vrcholový ST
Literatura
  povinná literatura
 • KORVAS, Pavel a Ladislav BEDŘICH. Struktura sportovního výkonu. Učební texty pro studenty FSpS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Jiří NYKODÝM a Tomáš PĚTIVLAS. Teorie sportovního tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 58 s. ISBN 978-80-210-7461-3. URL info
 • BEDŘICH, Ladislav a Josef DOVALIL. Sylabus teorie a didaktika sportu I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • Výkon a trénink ve sportu. Edited by Josef Dovalil. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 331 s. ISBN 8070339284. info
  doporučená literatura
 • • BOMPA, Tudor O. a Michael C. CARRERA. Periodization training for sports. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005. ix, 259. ISBN 0736055592.
 • LEHNERT, Michal. Trénink kondice ve sportu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 143 s. ISBN 9788024426143. info
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • MORAVEC, Roman. Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. 1. vyd. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. 240 s. ISBN 9788089075317. info
Výukové metody
semináře, přednášky, samostudium.
Metody hodnocení
- písemný test na PC (uzavřené odpovědi); předpoklad úspěšnosti zkoušky je dosažení 80 % z celkové bodové dotace konkrétního testu
- aktivní účast na seminářích
- vypracování seminární práce na vybrané téma a její PP prezentace
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/teorie-sportovniho-treninku-1/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4032