bp2076 Základy pedagogiky a didaktiky

Fakulta sportovních studií
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 22. 2. 15:10–16:10 B11/305, Po 29. 2. 15:10–16:10 B11/305, Po 7. 3. 15:10–16:10 B11/305, Po 14. 3. 15:10–16:10 B11/305, Po 21. 3. 15:10–16:10 B11/305, Po 4. 4. 15:10–16:10 B11/305, Po 11. 4. 15:10–16:10 B11/305, Po 18. 4. 15:10–16:10 B11/305, Po 25. 4. 15:10–16:10 B11/305
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2076/01: St 24. 2. 13:00–14:00 B11/236, St 2. 3. 13:00–14:00 B11/236, St 9. 3. 13:00–14:00 B11/236, St 16. 3. 13:00–14:00 B11/236, St 23. 3. 13:00–14:00 B11/236, St 30. 3. 13:00–14:00 B11/236, St 6. 4. 13:00–14:00 B11/236, St 13. 4. 13:00–14:00 B11/236, St 20. 4. 13:00–14:00 B11/236, St 27. 4. 13:00–14:00 B11/236, E. Valkounová
bp2076/02: Čt 25. 2. 10:00–11:00 B11/305, Čt 3. 3. 10:00–11:00 B11/305, Čt 10. 3. 10:00–11:00 B11/305, Čt 17. 3. 10:00–11:00 B11/305, Čt 24. 3. 10:00–11:00 B11/305, Čt 31. 3. 10:00–11:00 B11/305, Čt 7. 4. 10:00–11:00 B11/305, Čt 14. 4. 10:00–11:00 B11/305, Čt 21. 4. 10:00–11:00 B11/305, Čt 28. 4. 10:00–11:00 B11/305, E. Valkounová
bp2076/03: St 24. 2. 14:00–15:00 B11/236, St 2. 3. 14:00–15:00 B11/236, St 9. 3. 14:00–15:00 B11/236, St 16. 3. 14:00–15:00 B11/236, St 23. 3. 14:00–15:00 B11/236, St 30. 3. 14:00–15:00 B11/236, St 6. 4. 14:00–15:00 B11/236, St 13. 4. 14:00–15:00 B11/236, St 20. 4. 14:00–15:00 B11/236, St 27. 4. 14:00–15:00 B11/236, E. Valkounová
Předpoklady
Společenskovědní přehled na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zvládnutí základní orientace v pedagogických a didaktických kategoriích s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.
Osnova
 • 1. Pojetí výchovy (edukace). Výchova a socializace; hodnotová orientace výchovy (antika, středověk, novověk); vztah výchovy, dědičnosti a prostředí. 2. Základní rysy soudobé edukace. Intencionální a funkcionální edukace, heteroedukace a autoedukace, rysy edukace v demokratické společnosti, formální, neformální a informální vzdělávání. 3. Pojetí pedagogiky. Vznik pedagogiky (Aristoteles, Quintilianus, Komenský, Herbart). Soudobé koncepce pedagogiky. Vztah pedagogiky k jiným oborům. Vztah pedagogiky, kinantropologie a věd o sportu. 4. Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín) a její význam ve společnosti. Předmět a cíle obecné didaktiky. Pedagogika sportu. 5. Metody pedagogiky. Druhy a význam pedagogického výzkumu, metody pedagogického výzkumu. 6. Kvantitativní výzkum. Základní charakteristika, výzkumný design. 7. Kvalitativní výzkum. Základní charakteristika, výzkumný design. 8. Prvky edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky a prostředky). 9. Výchovné a vzdělávací cíle. Historičnost edukačních cílů – antika, středověk, Komenský, novověk. Aktuální cíle soudobé výchovy a vzdělávání. 10. Příprava jedince pro sociální role. Vývoj sociálních rolí, výchova pro život H. Spencera, požadavky postmoderní společnosti. 11. Edukace jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Edukace – výchova a vzdělávání, vyučování, učení. 12. Výchova a kultura. Základní obsahové oblasti výchovy a vzdělávání. Učivo. 13. Pedagog (edukátor, učitel, trenér, ...) – jeho vzdělání, kompetence a osobnostní charakteristiky. Vybrané pedeutologické výzkumy. 14. Vychovávaný jedinec (dítě, žák, student, sportovec, klient, ...). Vybrané výzkumy současné mládeže. 15. Demokratická výchova J. A. Komenského. 16. Výchova gentlemana J. Locka. 17. Svobodná výchova J. J. Rousseaua. 18. Pedocentrická výchova a škola J. Deweye. 19. Formy edukace (školní, mimoškolní, rodinná). 20. Soustava pedagogických a didaktických principů. 21. Didaktické prostředky a média. 22. Didaktické metody – klasifikace, přehled a výběr. Klasické výukové metody – slovní a názorně-demonstrační. 23. Aktivizující didaktické metody – přehled a charakteristika jednotlivých metod. 24. Komplexní didaktické metody – přehled a charakteristika jednotlivých metod. 25. Základní rysy české Bílé knihy. Navazující kurikulární dokumenty.
Literatura
  povinná literatura
 • Základy pedagogiky : pro doplňkové pedagogické studium : teorie výchovy (Variant.) : Pedagogika pro doplňující pedagogické studium. D. 3, Teorie výchovy. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. Druhé, rozšířené česk. Brno: Paido, 2010. 261 stran. ISBN 9788073151850. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 263 s. ISBN 8073671557. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Základy pedagogiky. Vyd. 1. Praha: VŠCHT, 2005. 290 s. ISBN 8070805730. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2004. 141 s. ISBN 8071789771. info
 • Pedagogický slovník. Edited by Jan Průcha - Eliška Walterová - Jiří Mareš. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8. info
 • OBST, Otto. Obecná didaktika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 159 s. ISBN 8024405555. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky :úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. info
Výukové metody
Přednáška, skupinová diskuze, individuální konzultace, individuální domácí práce
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování je nutná aktivní aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace individuální domácí práce, písemný test, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.