n4111 Úvod do pedagogické praxe

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
120 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Čechová (pomocník)
Mgr. Adam Kyselica (pomocník)
Garance
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Předpokladem pro úspěšné plnění předmětu je dobrá znalost „terminologie tělesných cvičení“.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahovou náplní předmětu je v rámci školního prostředí a konkrétní vyučovací jednotky aplikace výzkumných metod k analýze a hodnocení vyučovací jednotky tělesné výchovy z pohledu učitele i žáka. Předmět je dále zaměřen na seznámení s prostředím školy, školní legislativou, pedagogicko-didaktickými a výchovnými činnostmi učitele a na získávání zkušeností s vlastní výukou tělesné výchovy s návaznou individuální a skupinovou reflexí.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:
- orientovat se na základě nabytých znalostí v praktické i teoretické oblasti základního školství
- aplikovat teoretické pedagogicko-didaktické znalostí v praxi
- používat některé empirické výzkumné metody k analýze a hodnocení vyučovací jednotky tělesné výchovy z pohledu žáka, učitele, interakce učitel-žák (pozorování a analýza didaktické interakce, analýza videozáznamu, chronometráž, měření intenzity zatížení žáků)
- posoudit výchovně vzdělávací činnost učitele tělesné výchovy
- porozumět vzdělávací politice, organizaci školy a vyučovacímu procesu ve třídě
- orientovat se ve školní legislativě a pracovat se školní dokumentací
- na základě nabytých znalostí naplánovat, sestavit a prakticky vést část hodiny tělesné výchovy (mikrovýstup)
- provádět individuální a skupinovou reflexi
- diskutovat na základě videozáznamu a následně popsat problémová místa a navrhnout řešení
Student získá počáteční kompetence (starting kompetence) pro učitelskou profesi a na základě učení z vlastní zkušenosti si vytváří kompetenci k růstu (growth competence).
Osnova
 • 1. Sledování osobnosti a pedagogických dovedností učitele, verbálního a nonverbálního projevu, organizačních schopností učitele, sledování aktivity a motivace žáků a zajištění bezpečnosti v hodině tělesné výchovy
 • 2. Mikrovýstupy na zadané téma
 • 3. Měření efektivity vyučovací jednotky
 • 4. Měření intenzity zatížení žáků v hodině tělesné výchovy
 • 5. Sledování použitých výchovných metod učitele
 • 6. Školní dokumentace: ZŠ, SŠ
 • 7. Sledování použitých didaktických metod v hodině tělesné výchovy
Literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. 2007. Dostupný na www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdělávání-verze-2007
 • DANDOVÁ, Eva. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školách. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008, 171 s. ISBN 9788073573737. info
 • JABŮRKOVÁ, Vendula a Veronika VLČKOVÁ. Pedagogický pracovník mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005, 135 s. ISBN 80-85783-55-X. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 178 s. ISBN 8024609738. info
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004. vyd. Praha: ISV, 2004. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002, 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 82 s. ISBN 8024605155. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 145 s. ISBN 8024404443. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 171 s. ISBN 8071846597. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila a Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998, 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • Tělesná výchova : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996, 36 s. info
 • FIALA, Václav. Základní názvosloví tělesných cvičení. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1971, 213 s. URL info
Výukové metody
1. semináře – využití realistického vzdělávání učitelů: učení se zkušeností na základě modelu ALACT
a) jednání
b) zpětný pohled na jednání¨
c) uvědomění si podstatných aspektů
d) vytvoření alternativních postupů jednání
e) vyzkoušení (Korthagen)
2. teoretická domácí příprava – interaktivní osnovy
3. praktická výuka studentů v hodině tělesné výchovy na základní škole
Metody hodnocení
Pro bodové hodnocení studenta v předmětu slouží poznámkové bloky:
- vstupní test z terminologie tělesných cvičení
- diskuse ke zveřejněným videozáznamům výstupů studentů
- aplikace výzkumných metod, zpracování dat a vyhodnocení
- domácí písemné přípravy na mikrovýstupy
- praktické vedení části vyučovací jednotky
- prezentace školní dokumentace
- 100% účast na seminářích
Předmět je ukončen zápočtem.
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/n4111