n4120 Pedagogická praxe 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
120 hod. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Lucie Grajciarová (cvičící)
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Králová (cvičící)
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (cvičící)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předpokladem pro plnění předmětu je úspěšné absolvování předmětu Úvod do pedagogické praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem Pedagogické praxe I je orientace v praktické i teoretické oblasti základního školství, aplikace pedagogicko-didaktických znalostí v praxi, seznámení s administrativními úkoly konkrétní základní školy, prohloubení kompetencí analyzovat a hodnotit tělovýchovný proces a příprava, realizace a reflexe různých typů vyučovacích jednotek pod vedením cvičných učitelů a metodika praxe.
Výstupy z učení
Pedagogická praxe I je praxí průběžnou, tzv. asistentskou. Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:
- orientace v praktické i teoretické oblasti základního školství
- aplikace pedagogicko-didaktických znalostí v praxi
- pracovat se školní dokumentací (pedagogická dokumentace o žákovi – katalogové listy, třídní výkaz, třídní kniha, žákovská knížka, vysvědčení, žádost o uvolnění z TV, zápis o školním úrazu atd.)
- analyzovat a hodnotit tělovýchovný proces
- na základě teoretických didaktických, pedagogických a psychologických vědomostí, pod vedením cvičných učitelů, naplánovat, sestavit a realizovat různé typy vyučovacích jednotek tělesné výchovy
- analyzovat a posoudit vlastní výstup, výstup jiného studenta, popsat problémová místa a navrhnout řešení
Osnova
 • 1. student absolvuje každý týden jarního semestru 1 den průběžné praxe na ZŠ,
 • 2. hospituje u cvičného učitele,
 • 3. provádí náslechy aktivní a pasivní ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy jiného studenta,
 • 4. účastní se rozborů všech hodin,
 • 5. získává zkušenosti v samostatném vedení různých typů vyučovacích jednotek,
 • 6. učí se základním didaktickým dovednostem: plánovat učivo, formulovat výchovné a vzdělávací cíle, vhodně motivovat žáky, volit odpovídající organizační formy a metody výuky, volit vhodné didaktické prostředky, řešit kázeňské problémy, pracovat se základní pedagogickou dokumentací, provádět pedagogickou diagnostiku,
 • 7. podílí se v rámci své praxe na chodu školy (dozory, pedagogické rady, doprovod žáků na závody, příprava a kontrola pomůcek).
Literatura
  doporučená literatura
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004. vyd. Praha: ISV, 2004. info
 • HURYCHOVÁ, Alena a Vlasta VILÍMOVÁ. Didaktika tělesné výchovy [Hurychová, 1997]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 71 s. ISBN 80-210-1525-X. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila a Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha, Česko). Tělesná výchova : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 36 s. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597. info
 • ŠKOP, Václav a Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
  neurčeno
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
Výukové metody
domácí teoretická příprava a praktická výuka na střední škole.
Metody hodnocení
Průběžná praxe je ukončena zápočtem.
Podmínky pro udělení zápočtu:
- úspěšné pedagogické výstupy
- písemné přípravy na vyučovací jednotky ve škole, připomínkované cvičným učitelem, včetně kartiček s průpravnou částí
- písemný záznam náslechů, prováděných studentem-partnerem
- denní záznam činnosti na praxi
- kladné hodnocení studenta na pedagogické praxi
- přehled rozborových hodin vyplněné cvičným učitelem
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/n4120