np2284 Projektový management ve sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Kotyza (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející), doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (zástupce)
Ing. Ondřej Repík (přednášející)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Janíková (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Olga Korvasová
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 14:40–16:10 225 - seminární místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2284/01: Út 16:20–17:05 225 - seminární místnost, J. Novotný
Předpoklady
Student úspěšně dokončil bakalářské studium oboru Management sportu a byl přijat na N Mgr téhož oboru. Má dostatečné znalosti především z oblasti managementu, marketingu, matematiky a statistiky, které je schopen uplatnit při přípravě a tvorbě projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnění projektového managementu s přidanými atributy sportovního prostředí a využití v praxi.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen samostatně připravit projekt sportovní akce, projekt z evropského operačního programu. Porozumí a vysvětlí teoretické vazby projektového managementu a použije tyto informace ke zpracování konkrétního projektu, který samostatně, případně ve skupině, vytvoří. Na základě nabytých znalostí dokáže argumentovat v teoretických i praktických otázkách projektového managementu.
Osnova
 • Projektové řízení
 • Certifikace projektového manažera
 • Projektový cyklus
 • Finanční stránka řízení projektu
 • Kalkulace nákladů
 • Struktura projektu EU
 • Strukturální prostředky a projektový management
 • Veřejná zakázka
 • Výběrové řízení
 • Právní aspekty projektu
 • Graf kritické cesty
Literatura
  povinná literatura
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA a Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu. první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 s. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK a Jana NOVÁ. Projektový management ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 s. ISBN 978-80-210-7995-3. Online knihkupectví Munipress info
  neurčeno
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
- teoretická příprava
- relevantní legislativa
- procvičování znalostí na zadaných projektech
- prezentace zpracovaných projektů
Metody hodnocení
Ústní zkouška: K přistoupení k ústní zkoušce je zapotřebí získat alespoň 30 bodů za písemný kontrolní test (max. 40 bodů); pokud student (kolektiv studentů) zpracuje a přednese zadaný seminární projekt s hodnocením A, B, C (posuzuje garant a vyučující), může absolvovat předmět bez ústní zkoušky.
Vyučující samostatně hodnotí aktivitu v seminářích. Při zjištění plagiátorství bude student hodnocen známkou F a předán k řízení před disciplinární komisí.
Informace učitele
V průběhu studia je zapotřebí se problematikou řízení projektů permanentně zabývat. Dá se předpokládat využití znalostí získaných absolvováním předmětu v následné praxi. In the course of study is needed to project management problems permanently addressed. It is assumed the use of knowledge gained during the course of subsequent practice.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Průběžné bodové hodnocení jednoho testu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.