np2284 Projektový management

Fakulta sportovních studií
jaro 2013
Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Nová, PhD., MBA (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (přednášející), doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Milena Strachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Mach, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Olga Korvasová
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 13:10–13:55 A11/236
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np2284/1: Út 14:00–15:30 A11/236, D. Póč, J. Rektořík, M. Strachová
Předpoklady
Student úspěšně dokončil bakalářské studium.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli být schopni: pochopit a vysvětlit procesy projektu, vytvořit fiktivní projekt;
Osnova
 • Projektové řízení; Projektový cyklus; Finanční stránka řízení projektu; Struktura projektu EU; Structurální prostředky a projektový management
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon o veřejných zakázkách : komentář. Edited by Radek Jurčík. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xviii, 832. ISBN 9788071792222. info
 • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů : jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 408 stran. ISBN 9788024732930. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 212 s. ISBN 8086119726. info
 • OCHRANA, František. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 184 s. ISBN 8086119718. info
 • NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 182 s. ISBN 8024703920. info
 • OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky :(hodnocení a výběr). Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 232 s. ISBN 80-85963-96-5. info
  doporučená literatura
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6. info
 • ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Fenomén Public Private Partnerships a poskytování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 176 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5409-7. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5. info
 • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Hana JURAJDOVÁ a Pavla KVAPILOVÁ. Finance, audit, kontrola - učební text - Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3944-2. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava; relevantní legislativa; procvičování znalostí na zadaných projektech;
Metody hodnocení
Ústní zkouška. K přistoupení k ústní zkoušce je zapotřebí získat alespoň 60 bodů za dva písemné testy (max 40+40 bodů); pokud student zpracuje a přednese kvalitně (posuzuje vyučijící) volně zadanou seminární práci může absolvovat předmět bez ústní zkoušky.
Informace učitele
V průběhu studia je zapotřebí se problematikou řízení projektů permanentně zabývat. Dá se předpokládat využití znalostí získaných absolvováním předmětu v následné praxi. Je kladen důraz na zpracování a přednesení projektu a tím potvrzení teroretických i praktických znalostí získaných studiem předmětu s možností absovovat jej bez ústní zkoušky. In the course of study is needed to project management problems permanently addressed. It is assumed the use of knowledge gained during the course of subsequent practice. The emphasis is on processing and presentation of the project and the confirmation teroretical and practical knowledge gained by studying the subject with him without complete oral examination.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Průběžné bodové hodnocení dvou testů
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.